عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻣﺎﻛﺲ (ﻣﺰﻭﺗﺮﻳﻮﻥ +ﺍﺱ ﻣﺘﺎﻻﻛﻠ ﺮ +ﺗﺮﺑﻮﺗﻴﻼﺯﻳﻦ) ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮ ﻝ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (74.09 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
چکیده
کلیدواژه ها