عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (34.22 K)
عنوان دوره: شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، تهران
چکیده
کلیدواژه ها