عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نویسنده = مهران غزوی
تعداد مقالات: 32

1 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

2 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

3 اثرات دزهای زیر کشندگی قارچ (Beauveria bassiana (Balsamo بر پتانسیل تولید مثل شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. در شرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژاد؛ محمدسعید مصدق؛ جمشید حیاتی؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.49 K)

4 ارزیابی حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ مهران غزوی؛ عارف معروف
مشاهده مقاله

5 آسیب شناسی بافتی و زیست شناسی Nosema locustae در ملخ صحرائی Schistocerca gregaria Forskal
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.85 K)

6 اولین گزارش از قارچ بیمارگر حشرات Beauveria brongniartii از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ هانا حاجی الهوردی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.6 K)

7 بررسی اثرات حشره‌کشی خاک دیاتومه و کائولین فرآوری شده بر حشرات کامل دو گونه آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهران غزوی؛ عارف معروف
مشاهده مقاله

8 بررسی اثر چندین جدایه ایرانی قارچ (Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.(Deuteromycota: Hyphomycetes بر روی شته برگ برنج (Rhopalosiphum padi (L) (Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آیدا صدیقی؛ علی احدیت؛ مهران غزوی؛ هانا حاجی اله وردی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.01 K)

9 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه ای بیمارگری قارچهای Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روی ملخ Chrotogonus trachypterus
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی میرشکار؛ عزیز خرازی پاکدل؛ پروانه آزمایش فرد؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.89 K)

10 بررسی امکان تلفیق کائولین فرآوری شده و جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin به منظور کنترل دو گونه آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهران غزوی؛ عارف معروف
مشاهده مقاله

11 بررسی بیولوژی ملخ (chrotogonus trachypterus blanchard (orth:pyrgomorphidae در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی میرشکار؛ عزیز خرازی پاکدل؛ پروانه آزمایش فرد؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.51 K)

12 بررسی بیولوژی و اکولوژی ملخ شاخک بلند .Tettigoniidae - Decticinae ) Uvarovistia zebra Uv ) در طارم علیای زنجان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اکبر کیهانیان؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.19 K)

13 بررسی تاثیر چهار جدایه از قارچ Balsamo) Beauveria bassiana) روی شته جالیز (Aphis gossypii (Glover روی خیار گلخانه ای در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ریحانه عسگرپور؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ شعبان شفیع زاده؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.83 K)

14 بررسی سازگاری Metarhizium anisopliae با حشره کشهای مورد استفاده علیه موریانه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه رشید؛ احمد بغدادی؛ فاطمه زشتی؛ عزیز شیخی گرجان؛ مهران غزوی؛ علی محمدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.39 K)

15 بررسی سازگاری دو حشره کش تنظیم کننده رشد و فیپرونیل روی Beauveria bassiana
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه رشید؛ احمد بغدادی؛ فاطمه زشتی؛ مهران غزوی؛ عزیز شیخی گرجان؛ علی محمدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.23 K)

16 بررسی شرایط تولید آزمایشگاهی یکی از جدایه های ایرانی Beauveria bassiana vuill
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.59 K)

17 بررسی کارایی مخلوط پیری پروکسی فن و قارچ ( Metarhizium anisopliae ( Metschnikoff روی موریانه خاکزی ( Amitermes vilis (Hagen
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه رشید؛ عزیز شیخی گرجان؛ مهران غزوی؛ بهرام ناصری؛ فاطمه صابر فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.28 K)

18 بررسی ملخهای زیان آور فراورده های زراعی جنگل و مرتع در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یدالله خواجه زاده؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله

19 بررسی ملخهای زیان آور مزارع برنج خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یداله خواجه زاده؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.5 K)

20 تاثیر چند جدایه ایرانی Beauveria bassiana بر روی شته روسی گندم (Diuraphis noxia (Mordvilko در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی محمدی پور؛ مهران غزوی؛ احمد بغدادی؛ نجمه نیک پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.18 K)

21 تاثیر دو جدایه ایرانی Metschnikof.) Metarhizium anisoplia) بر روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی محمدی پور؛ مهران غزوی؛ احمد بغدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.18 K)

22 تاثیر دو قارچ Lecanicillium muscarium و Lecanicillium aphanocladii بر روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera: (Aphididae در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی محمدی پور؛ مهران غزوی؛ رسول زارع؛ احمد بغدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.28 K)

23 تعیین حالات مختلف فاز ملخ مراکشی Dociostaurus maroccunus در خوزستان ( مراتع بهبهان )
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا جمسی؛ یدالله خواجه زاده؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.52 K)

24 زیست سنجی 7 جدایه ایرانی قارچ Beaueria Bassiana و جدایه استاندارد GHA روی حشره کامل سن گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ژینوس رستگار؛ مهران غزوی؛ کریم کمالی؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.77 K)

25 سنجش درجات بیمار گری جدایه های ایرانی .Beaueria bassiana Vuill روی سن گندم .Eurygaster integriceps Put
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.19 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه