عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نویسنده = رضا پورآذر
تعداد مقالات: 27

1 بررسی برآورد خسارت اقتصادی علف های هرز در مزارع گندم آبی استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ جواد خلقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.59 K)

2 بررسی طیف علف کش های رایج گندم در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.64 K)

3 بررسی کارآیی سه علفکش جدید در نیشکر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ عبدالرضا صیاد منصور؛ شهرام شریفی فر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.49 K)

4 بررسی کارآیی سه علفکش دو منظوره جدید در مزارع گندم استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.62 K)

5 بررسی کارآیی علف کش آتلانتیس (یدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن پایر) در کنترل علف های هرز مزارع گندم در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.61 K)

6 بررسی کارآیی علفکش آکسیال (پینوکسادن 45% EC) در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع جو خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.89 K)

7 بررسی کارآیی علف کش جدید اولتیما (نیکوسولفورون+ ریمسولفورون) در مزارع ذرت دانه ای در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.48 K)

8 بررسی کارآیی علف کش متازاکلر (بوتیزان تاپ) در مزارع کلزای خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ پرویز شیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.36 K)

9 بررسی کارآیی علف کش های جدید پهن برگ کش در مزارع گندم در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.95 K)

10 بررسی کارائی باریک برگ کش پروفوکسیدیم (آئورا پلاس ۸٪ امولسیون) در مقایسه با باریک برگ کش های رایج در کشت مستقیم برنج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پرویز شیمی؛ احمد فقیه؛ رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.44 K)

11 بررسی کنترل علف هرز وایه (Ammi majus) توسط علف کش کلوپیرالید (لونترل 300) و امکان اختلاط این علفکش با علفکش های رایج در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.57 K)

12 پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی نواحی مرکزی و جنوبی استان خوزستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ مهدی مین باشی معینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (128.76 K)

13 تاثیر تراکم های مختلف یولاف وحشی ( .Avena fatua L ) بر شاخص های فیزیولوژیک ارقام گندم ( .Triticum aedtivum L )
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.1 K)

14 تاثیر علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و فالاریس (Phalaris minor) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام و لاین های مختلف گندم در خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.29 K)

15 تاثیر ماخار (آبیاری قبل از کاشت)، برکنترل علف های هرز کلزا در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.78 K)

16 تاثیر مویان ادتوفور در افزایش کارایی علفکش توفوردی + ام پ آ جهت کنترل علف های هرز پهن گندم در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ محمد علی امینی خلف بادام؛ حسین ناطقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (75.51 K)

17 تاثیر مویان های همپلاس، گیاه گیت و کوکووت در افزایش کارآیی علفکش های برومایسید ام آ Bromoxinil+MCPA) ) و سولفوسولفورون در کنترل علفهای هرز پهن برگ غالب در مزارع گندم استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد علی امینی خلف بادام؛ رضا پورآذر؛ حسین ناطقی؛ محمد خصوصی
مشاهده مقاله

18 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی ایران با استفاده از GIS
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی مین باشی معینی؛ علی محمد احمدی؛ یحیی ابطالی؛ حکمت اسفندیاری؛ حسین ادیم؛ علیرضا برجسته؛ ناصر باقرانی؛ معصومه یونس آبادی؛ رضا پورآذر؛ آژنگ جاهدی؛ ناصر جعفرزاده؛ محمدرضا جمالی؛ محسن حسینی؛ موسی الرضا دلقندی؛ شهرام نوروز زاده؛ محمد کاظم رمضانی؛ منصور سارانی؛ بیتا سهیلی؛ سمیرا صریحی؛ محمد شاهوردی؛ کریم موسوی؛ نسرین صباحی؛ عباس صلاحی اردکانی؛ رضا طباطبایی؛ حسن قوجیق؛ عسگر جوزیان؛ محمدتقی قاسمی؛ حجت اله محمدی؛ محمد میروکیلی؛ آذر ماکنالی؛ حسن ناظرکاخکی؛ وجیهه نریمانی؛ مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان؛ فاطمه آقابیگی؛ سپیده ساجدی؛ باهره جوادی؛ محمود موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.6 K)

19 یررسی امکان کنترل شیمیائی علف های هرز غالب تیره شب بو در مزارع کلزا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پرویز شیمی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.87 K)

20 شناسایی و تعیین تراکم، فراوانی و یکنواختی علف های هرز مزارع گندم و جو در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ مهدی مین باشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.69 K)

21 کارایی علفکش های پنکسولام و اپتام در زراعت نیشکر (Saccharum officinarum)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا صیادمنصور؛ الهام الهی فرد؛ ندا سرادارزاده؛ رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.56 K)

22 کنترل جودره (Hordeum spantaneum C.Koch) و جو خودرو(Hordeum vulgar L) با روش شیمیایی در مزارع گندم استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.9 K)

23 کنترل علف های پهن برگ در مزارع نیشکر با استفاده از علف کش های جدید
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ عبد الرضا صیاد منصور؛ سیروس خیراندیش؛ ایرج علیقی کهیش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.51 K)

24 کنترل علف هرز جو دره (Hordeum spantaneum L) با استفاده از علف کش های جدید در مراحل مختلف فنولوژیکی علف هرز در مزارع گندم استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.7 K)

25 مقایسه دو نوع علفکش کلوپیرالید و اثر دوز بالای آن ها روی کلزا در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ پرویز شیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.82 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه