عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نویسنده = اسکندر زند
تعداد مقالات: 62

1 اثرات نازل های مختلف سمپاش در کنترل علف های هرز و کاهش مصرف علف کش در ذرت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین پارسا؛ احمد حیدری؛ اسکندر زند؛ عارفه رزازی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ مرتضی توکلی؛ وحیده مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.49 K)

2 اثر تداخل تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر آنالیز رشد سویا (Glycine max)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرجان سمائی؛ غلام عباس اکبری؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.83 K)

3 اثر تناوب و شخم بر کنترل بروموس (Bromus japonicus) در مزارع گندم سیستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور سارانی؛ حسین اکبری مقدم؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.03 K)

4 ارزیابی اثر زمان کشت و رقم بر کنترل علف های هرز نخود دیم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد شاهوردی؛ پیام پزشکپور؛ اسکندر زند؛ کریم موسوی؛ مختار داشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.49 K)

5 ارزیابی آرایش کشت ذرت و مقادیر مختلف علف کش فورام سولفورون بر تراکم و بیوماس علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران صفرخانلو؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ علیرضا ولد آبادی؛ علیرضا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.22 K)

6 ارزیابی قدرت رقابتی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) درمقابل علف هرز بروموس (Bromus japonicus) در منطقه سیستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور سارانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.64 K)

7 ارزیابی قدرت رقابتی ژنوتیپ های مختلف گندم (Triticum aestivum) در مقابل علف های هرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.95 K)

8 امکان کنترل شیمیایی گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) توتون باسما در شرایط گلدانی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی علیزادگان علی تپه؛ اسکندر زند؛ افشین سجادی؛ رضا محسن زاده؛ محمدرضا سراجی؛ رضا صلواتی؛ مهدی مین باشی؛ نوشین نظام آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84 K)

9 بررسی اثرات زمان مصرف آپیروس(سولفوسولفورون) و توتال(سولفوسولفورن+مت سولفورون متیل) در کنترل جووحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه فروزش؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.7 K)

10 بررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی بر زیست توده علفهای هرز گندم پاییزه (Triticum aestivum)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد مهدی عظیمی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ جهانفر دانشیان؛ محمد سرحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.02 K)

11 بررسی اثر علف های هرز روی عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه خالقی؛ اسداله حجاری؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.62 K)

12 بررسی امکان بروز مقاومت به علف کش های خانواده پیریدازینون ها و فنیل کاربامات ها در دو گونه علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofl exus) و سلمه (Chenopodium album) در مزارع چغندر قند آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سپیده حاتمی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.02 K)

13 بررسی پاسخ علفهای هرز خرفه (Portulaca oleracea)، کنف وحشی (Hibiscus trionum) و گیاه زراعی ذرت (Zea mays) به علف کش نیکوسولفورون در قالب روشهای مختلف کاشت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرخ دین قزلی؛ اسکندر زند؛ محمد فریدون پور؛ محمد جمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.89 K)

14 بررسی پاسخ علف های هرز غالب شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)، سلمه تره (Ghenopodium album) و گیاه زراعی گندم (Triticum aestivum) به دو پهن برگ کش جدید لنتور و دیالانت سوپر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرخ دین قزلی؛ اسکندر زند؛ محمد فریدون پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.09 K)

15 بررسی تاثیر بقایای علف کش های سولفونیل اوره بر روی اجزاء عملکرد ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 (Zea mays L)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کمیل فاطمی؛ اسکندر زند؛ ناصر باقرانی ترشیز؛ محمد جواد میرهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.66 K)

16 بررسی تاثیر چند علفکش در کنترل علف های هرز گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد جمالی؛ اسکندر زند؛ سولماز پایدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.19 K)

17 بررسی تاثیر در هنگام مصرف علف کش توفوردی بر تعداد علف های هرز شاه تره، خردل وحشی در ارقام گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه مهاجری؛ ایرج اله دادی؛ اسکندر زند؛ غلام عباس اکبری؛ محمد علی باغستانی؛ لیلا دهقانی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.29 K)

18 بررسی تاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86 K)

19 بررسی تداخل ارقام سویا در تراکم های مختلف تاج خروس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرجان سمائی؛ غلام عباس اکبری؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.32 K)

20 بررسی توان رقابتی و نفوذ به داخل کانوپی در ارقام سیب زمینی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه خالقی؛ اسکندر زند؛ گودرز احمدوند؛ آژنگ جاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.81 K)

21 بررسی خصوصیات مرفوفیولوژیک موثر در قدرت رقابتی گندم (Triticum aestivum) با علف هرز ناخنک (Goldbachia laevigata)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.84 K)

22 بررسی شایستگی نسبی توده های حساس و مقاوم چچم (Lolium regidum) به علفکش های بازدارنده ACCase آنزیم تحت شرایط تنش شوری و خشکی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مونا دستوری؛ حمید رحیمیان؛ اسکندر زند؛ حسن محمد علیزاده؛ محمود معصومی؛ سارا بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.77 K)

23 بررسی طیف علف کش های رایج گندم در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.64 K)

24 بررسی کارایی دو علف کش جدید لنتور و دیالانت سوپر در کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندم استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرخ دین قزلی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.41 K)

25 بررسی کارآیی سه علفکش جدید در نیشکر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ عبدالرضا صیاد منصور؛ شهرام شریفی فر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.49 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه