عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = راسته
تعداد مقالات: 15

1 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

2 بررسی مقدماتی امکان کنترل سفیدک پودری مو از طریق عوامل بیولوژیک در منطقه سیستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سارا رامرودی؛ ناصر پنچه که؛ علیرضا ارجمندی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.49 K)

3 تشریح Actus salvadoricus (Nematoda: Mononchida) و تعیین جایگاه فیلوژنی جنس Actus براساس توالی ناحیه18S ژن rDNA
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید اولیا؛ ماساکی آراکی؛ وسیم احمد؛ نوبوهیرو میناکا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.13 K)

4 شناسایی پاره ای از نماتد های پارازیت مرکبات در استان هرمزگان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا تنها معافی؛ احمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.52 K)

5 شناسایی نماتدهای راسته Tylenchida در مزارع کلزا استان اصفهان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی کریمی پورفرد؛ مجید پاک نیت؛ حسن الماسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.41 K)

6 شناسایی و گزارش جنس و گونه Ecphyadophora quadralata Corbett, 1964 از ایران بر اساس صفات ریخت شناختی و مولکولی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید پدرام؛ غلامرضا نیکنام؛ ویمین یی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.01 K)

7 شناسائی قارچهای راسته Agaricales جمع آوری شده در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.48 K)

8 گزارشی از فلور قارچ های بیمارگر گیاهان در استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام قاسمی کازرونی؛ مهرداد عباسی؛ باهره جوادی؛ سپیده ساجدی؛ سعید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.38 K)

9 مطالعه فلور قارچ های راسته Uredinales (زنگ ها) در استان همدان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام معاون؛ مهرداد عباسی؛ محمدجواد سلیمانی؛ محمود موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.84 K)

10 مطالعه نماتد سبزیجات در استان گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
تانیا داوریان؛ ابراهیم پورجم؛ عبدالحسین طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.14 K)

11 معرفی ۴گونه جدید از قارچهای خانواده Strophariaceae برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (476.76 K)

12 معرفی چهار جنس از نماتدهای راسته Plectida Malakhov, 1962 (نماتدهای آزادزی) از استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا نیکنام؛ مجید پدرام؛ المیرا قهرمانی نژاد؛ حبیبه جباری؛ شلاله مصلحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.21 K)

13 معرفی دو گونه جدید از قارچ های رده زیگومسیت (Zygomycetes) برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ بهرام شریف نبی؛ مجید اولیاء
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.1 K)

14 معرفی سه گونه جدید از راسته Mucorales برای فلور قارچی ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری؛ زهرا ده بوید؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.17 K)

15 معرفی قارچ های راسته Cantharellales به همراه دو گونه جدید برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید علی موسی زاده؛ محمد ذکایی؛ علی برهانی؛ سیف ا... خورنکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.07 K)