عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = علف های هرز
تعداد مقالات: 155

1 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎی ذرت و ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻬﺎر ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺳﻮرﮔﻮم ﻋﻠﻮﻓﻪای در ﻣﺸﻬﺪ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه سلطانپور خزاعی؛ محمد حسن هادی زاده؛ سید حسین ترابی؛ لیلا علیمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.05 K)

2 اثر روش های مبارزه با علف های هرز بر عملکرد و کیفیت میوه درختان سیب
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکبر گندمکار؛ پیمان جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.56 K)

3 اثر کنترل تلفیقی (مکانیکی-شیمیایی) علف های هرز بر کاهش مصرف علفکش و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت (Zea mayes L)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی دژجوی؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری؛ آژنگ جاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.64 K)

4 اثر مالچ پلی اتیلن سیاه بر کنترل علف های هرز مزرعه خیار
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی فرهادی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار؛ احمد مرتضوی بک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.8 K)

5 اثر مالچ پلاستیک و روش های کنترل تلفیقی بر توان رقابتی علف های هرز کلزای پاییزه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید رضا رجب لاریجانی؛ مجید آقاعلیخانی؛ احمد ذاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.09 K)

6 اثر مدیریت پسمان های گندم بر بانک بذور و رشد علف های هرز ذرت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرزین عبدالهی؛ محمد جعفر بحرانی؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.76 K)

7 ارزیابی اثرات مصرف علفکش متری بوزین بر علف های هرز و عملکرد چهار رقم گندم در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدحسن هادی زاده؛ داریوش قنبری بیرگانی؛ ناظر آریان نیا؛ آذر ماکنالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.36 K)

8 ارزیابی اثر علفکش های مختلف و کولتیواسیون برکنترل علف های هرز و عملکرد پیاز خوراکی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آذر ماکنالی؛ پرویز شیمی؛ عیسی دامن افشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (89.53 K)

9 ارزیابی اثر فاصله ردیف و علفکش بر کنترل علف های هرز کلزا رقم RGS003
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آذر ماکنالی؛ احمد کلانتراحمدی؛ منوچهر نوبهار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.2 K)

10 ارزیابی تاثیر علفکش دو منظوره جدید توتال (سولفورون متیل+سولفوسولفورون) جهت کنترل علف های هرز گندم در کرمانشاه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مژگان ویسی؛ محمد علی باغستانی؛ پیمان ثابتی؛ علی رضا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.57 K)

11 ارزیابی توانایی رقابت ارقام اصلاح شده کلزا (Brassica napus L) با علف های هرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مصیب بهپور؛ محمدرضا ابولی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.62 K)

12 ارزیابی عملکرد ارقام نخود دیم از طریق شاخص‌های رقابتی در شرایط تداخل با علف‌های هرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
محمود مرادی؛ همایون کانونی؛ محمد علی باغستانی؛ محمدصالح منصوری
مشاهده مقاله

13 ارزیابی کارایی تعدادی از علفکش ها در فواصل ردیف متفاوت برای کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی ترشبز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.21 K)

14 ارزیابی کارایی علفکش استورم برای کنترل علف های هرز پهن برگ کشت سویا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پیمان ثابتی؛ کریم موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.37 K)

15 ارزیابی کارایی کشیده برگ کش جدید پینوکسادن جهت کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Dur) گندم در کرمانشاه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مژگان ویسی؛ محمدعلی باغستانی؛ پیمان ثابتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.32 K)

16 ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای Pratylenchus loosi در باغ های چای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی سراجی؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.18 K)

17 استفاده از آزمایشات رقابتی برای پیشگویی موفقیت آمیز تهاجم علفهای هرز غوطه ور در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یوسف فیلی زاده؛ الهام فرهادی؛ فاطمه برتا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266 K)

18 استفاده از گیاه پوششی شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) در کنترل علفهای هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هما جوادی؛ مهدی راستگو؛ خلیل جمشیدی؛ محمدرضا عظیمی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.02 K)

19 استفاده از مدلهای مختلف جهت ارزیابی حرکت آترازین در خاک
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.65 K)

20 برآورد خسارت علف های هرز مزارع گندم آبی در استان خراسان رضوی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شهرام نوروززاده؛ مجید عباس پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.31 K)

21 برآورد دز موثر کنترلی علف های هرز مهم ذرت با علفکش های پس رویشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
وحید سرابی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مهدی راستگو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.18 K)

22 برآورد فراوانی و تراکم علف های هرز در مزارع گندم دیم شرق استان گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالعزیز حقیقی؛ مهدی مین باشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.24 K)

23 بررسی اثر آبشویی کودهای شیمیایی بر رشد علف های هرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهاره پارسا مطلق؛ عباداله مویدی شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.5 K)

24 بررسی اثرات پهن برگ کش ها و اختلاط آن ها بر بیوماس علف های هرز پهن برگ و عملکرد ریشه چغندر قند
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید صدری؛ مرضیه حسینی نژاد؛ لیلی علمشاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.24 K)

25 بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات بارور ٢ و کنترل علف های هرز بر عملکرد بیولوژیک ذرت رقم ٧٠٤
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
افشار آزادبخت؛ ابوذر اسماعیلی؛ راضیه میرزاپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.52 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه