عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = تیمار
تعداد مقالات: 422

1 Nattrassia mangiferae عامل سرخشکیدگی و شانکر تنه درختان Ficus religiosa
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا میرزائی؛ حشمت اله رحیمیان؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.2 K)

2 اتیولوژی بیماری شانکر درختان گردو در استان کرمان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا برادران؛ ابوالقاسم قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.92 K)

3 اثر آترازین (آلاکلر) بر ذرت و علف های هرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد جمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59 K)

4 اثرات زیرکشندگی اسپینوساد روی فعالیت برخی آنزیم های سم زدای سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
بهاره محمدزاده تمام؛ محمد قدمیاری؛ احد صحرا گرد؛ آزاده کریمی ملاطی؛ احسان ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.28 K)

5 اثرات سمیت کادمیوم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آرزو حاتمی میلانلو؛ حمید عزیز مقدم؛ محمد فروزنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.79 K)

6 اثرات نازل های مختلف سمپاش در کنترل علف های هرز و کاهش مصرف علف کش در ذرت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین پارسا؛ احمد حیدری؛ اسکندر زند؛ عارفه رزازی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ مرتضی توکلی؛ وحیده مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.49 K)

7 اثر اعمال تیمار سموم حشره کش پوشش دهنده بذر بر کنترل بیماریهای ویروسی دارای دارای ناقل طبیعی با استفاده از سه رقم گندم نان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر صحراگرد؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محمد معصومی؛ قباد بابایی؛ علیرضا افشاریفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.9 K)

8 اثر آنتاگونیستی ۴ جدایه Bacillus spp در انهدام و ممانعت از جوانه زنی اسکلروت های عامل کپک سفید ساقه کلزا در اثر Sclerotinia sclerotiorum
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
لیلا اکبری کیارودی؛ مصطفی نیک نژادکاظم پور؛ علی الهی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.82 K)

9 اثر بازدارندگی عصاره گیاهی اسپند Peganum harmala بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
قادر کیانی جلودارلو؛ محمد عبدالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.61 K)

10 اثر پروپاموکارب هیدروکلوراید + فوزتیل آلومینیوم (Previcur-Energy SL 840) در کنترل بوته میری خیار
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
حسین عظیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.3 K)

11 اثر پسمانی علف کش نیکو سولفورون روی جوانه زنی و رشد گندم رقم آتیلا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آناهیتا یزدان پاک؛ علی نقی فرح بخش؛ نجفعلی کریمیان؛ مهرداد محمدنیا؛ عزیزاله امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.87 K)

12 اثر تاریخ کشت و تیمار بذر بر عمل کرد و اجزاء عملکرد ذرت و کنترل بیماری موزائیک ایرانی ذرت در استان چهار محال و بختیاری
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر امانی فر (صحراگرد)؛ کرامت اله ایزدپناه؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ رحیم اسحاقی؛ قباد بابایی؛ سودابه فتاحی؛ محمود طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.75 K)

13 اثر تداخل تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر آنالیز رشد سویا (Glycine max)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرجان سمائی؛ غلام عباس اکبری؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.83 K)

14 اثر تراکم جمعیت نماتد چغنرقند (Heterodera schachtii A.Schmidt,1871) بر عملکرد محصول و عناصر عذائی ریشه و برگ چغندرقند در آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم پرویزی؛ حسن اشتیاقی؛ محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.06 K)

15 اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و جوانه زنی بیوتیپ های حساس و مقاوم شلمی (Rapistrum rugosum)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
معصومه عبداللهی پور؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.16 K)

16 اثر تناوب زراعی بر کنترل جو دره در مزارع گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد جمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.61 K)

17 اثر تناوب و شخم بر کنترل بروموس (Bromus japonicus) در مزارع گندم سیستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور سارانی؛ حسین اکبری مقدم؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.03 K)

18 اثر حشره کش ایمیداکلوپرید بر واکنش تابعی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
ایمان شریفیان؛ قدرت اله صباحی؛ علیرضا بندانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (392.17 K)

19 اثر حشره کشی عصاره ی گال بلوط روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
معصومه پایدار؛ عباسعلی زمانی؛ محسن سعیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (396.47 K)

20 اثر دوره های عدم دسترسی به میزبان در رفتار پارازیتیسم Trissolcus grandis (Hym: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
آرزو بازآور؛ شهرزاد ایرانی پور؛ رقیه کریم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.37 K)

21 اثر روش های تلفیقی کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
قدرت اله فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.73 K)

22 اثر روش های مبارزه با علف های هرز بر عملکرد و کیفیت میوه درختان سیب
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکبر گندمکار؛ پیمان جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.56 K)

23 اثر زمان کاشت و تیمار ضدعفونی بذر با چند قارچکش در کنترل سیاهک پنهان پا کوتاه گندم Tilletia controversa (Kuhn)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سامان بهرامی کمانگر؛ مهوش بهروزین؛ محمدتقی قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.52 K)

24 اثر زمان های مختلف کاربرد اسید سولفوریک بر شکست خواب بذر ختمی (Althaea officinalis) با استفاده از منحنی های دز - پاسخ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
علیرضا شریف آرانی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید عباس پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (424.87 K)

25 اثر ضایعات توتون (پودر برگ) بروی کاهش خسارت نماتد مولد غده در ریشه (Meloidgyne arenaria)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی الهی نیا؛ عبداله احمد عزیز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.81 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه