عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = ذرت دانه ای
تعداد مقالات: 41

1 اثر آرایش و تراکم کاشت بر جذب تشعشع، عمکلرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا زمانی؛ عوض کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.29 K)

2 اثر تغییر نسبت منبع - مخزن روی برخی صفات فیزیولوژیک و زراعتی ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد برزگری؛ کاظم پوستینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.58 K)

3 اثر سطوح مختلف ازت و فسفر بر رشد و نمو و عملکرد گیاه ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ماشا اله دانشور؛ بیژن باجلان؛ محمد شیخ؛ محمد فیضیان؛ اکبر سهرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.67 K)

4 اﺛﺮات ﭘﺮاﯾﻢ ﻣﺰرﻋﻪ ای ﺑﺬر و زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﺷﺪ ذرت داﻧﻪ ای رﻗﻢSC704 در اﺳﺪآﺑﺎد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی سرخوش؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ جواد حمزه ای؛ محمدرضا عبداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.22 K)

5 اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪ ای (Zea mays L)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدیه عسکری؛ علی اشرف مقصودی مود؛ وحید رضا صفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.59 K)

6 ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در اینبرد لاین های پا کوتاه و معمولی ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید محمدرضا سیفی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.42 K)

7 بررسی اثرات تاریخ کاشت و کود ازت بر روی عملکرد و اجزاء ان در ذرت دانه ای رقم sc604 در منطقه همدان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی سپهری؛ قربان نورمحمدی؛ علی کاشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.56 K)

8 بررسی اثرات کاربرد 4 نوع علف کش و دو سیستم کاشت بر تعداد و وزن خشک علفهای هرز ذرت دانه ای در شرایط آب و هوائی اهواز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد بسکابادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.69 K)

9 بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد شش رقم ذرت دانه ای ( .,Zeamays L )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی منیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.66 K)

10 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C.604 در شرایط اهواز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فضل اله صفی خانی؛ علی کاشانی؛ قربان نور محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.98 K)

11 بررسی اثر تراکم بوته و کاربرد سموم علفکش در ذرت دانه ای
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد فریدون پور؛ علیرضا نخ فروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.39 K)

12 بررسی اثر نسبت های مختلف کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد کشت مخلوط ذرت دانه ای و سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد جعفر نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (508.12 K)

13 بررسی امکان آلودگی محصول تعدادی از ارقام ذرت دانه ای به افلاتوکسین b و G در مزرغه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جمیله طیبی؛ کارمن عیسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (156.49 K)

14 بررسی پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رجب چوگان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.11 K)

15 بررسی پارامترهای ژنتیکی و وراثت پذیری صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی .
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهرنوش علیپور کریم آباد؛ غلامعلی رنجبر؛ سعید خاوری خراسانی؛ نادعلی بابائیان جلودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.94 K)

16 بررسی تأثیر محلول پاشی سیلیس و تراکم کاشت بر صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در کشت تأخیری تابستانه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد محمودی؛ حمید رضا مبصر؛ سید امیر عباس موسوی کلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.74 K)

17 بررسی رشد و عملکرد ذرت دانه ای به عنوان کشت دوم در همدان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی سپهری؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.2 K)

18 بررسی عملکرد هیبریدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ذرت داﻧﻪ ای و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ داﺧﻠﯽ در دﺷﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
روژین خسروی؛ عبداله جوانمرد؛ سلیمان محمدی؛ کامران انوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.36 K)

19 بررسی عملکرد هیبریدهای دیررس ذرت دانه ای و پایداری آن در مناطق مختلف
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رجب چوگان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.24 K)

20 بررسی کارایی علفکش های جدید در ذرت دانه ای در اصفهان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حکمت اسفندیاری؛ اسکندر زند؛ همایون دار خال؛ محمود محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.58 K)

21 بررسی همبستگی زنوتیپی و تجزیه علیت ارقام دیررس و متوسط رس ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرهاد صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.17 K)

22 تاثیر بقایای علف کش های سولفونیل اوره بر روی صفات رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (Zea mays)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کمیل فاطمی؛ محمد قاسمی نژاد؛ اسکندر زند؛ ناصر باقرانی ترشیز؛ محمد جواد میرهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.39 K)

23 تاثیر روش کنترل شیمیایی و مکانیکی بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت دانه ای در استان قزوین
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا غیاثوند؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.18 K)

24 تاثیر روش های مختلف کشت ذرت (Zea mays) بر کاهش مصرف علف کش و جمعیت علف های هرز در ذرت دانه ای
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرخ دین قزلی؛ اسکندر زند؛ محمد جمالی؛ فاطمه کیمیایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.26 K)

25 تاثیر فاصله ردیف کاشت بر بیوماس علف های هرز و عملکرد سه رقم ذرت دانه ای
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی نوکانی؛ حمیدرضا محمد دوست چمن آباد؛ غلامرضا محمدی؛ دانیال کهریزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110.05 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه