عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 19,850

1 ---
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 .
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zohreh Emami Bistgani؛ Abdolmehdi Bakhshandeh؛ Mohammad Reza Morshedloo
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.21 K)

3 1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ورونا رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.47 K)

4 47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی؛ نوذر بهرامی؛ علی اشرف طلیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399 K)

5 Acetylcholinesterase inhibitory activity of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts on fourth larval instar (of Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Akram Hatami؛ Davoud Mohammadi؛ Naser Eivazian Kary
مشاهده مقاله

6 A field evaluation of pyrethrin effects on pistachio common psylla and its side effects on Oenopia conglobata
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hossein Farazmand؛ Mehdi Basirat؛ Hadi Zohdi؛ Ahmad Dezianian؛ Mohammad Sirjani
مشاهده مقاله

7 A field evaluation of thiacloprid effects on pistachio twig borer
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hossein Farazmand؛ Hadi Zohdi؛ Ali Jafari-Nodooshan
مشاهده مقاله

8 A laboratory investigation on the side effects of four pesticides on the 4th-instar nymphs of the predatory bug, Andrallus spinidens (F.) Hemiptera: Pentatomidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Arezoo Yousefi-Porshokouh؛ Jafar Mohaghegh؛ Younes Karimpour؛ Jalal Shirazi
مشاهده مقاله

9 Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.95 K)

10 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

11 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

12 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

13 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

14 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

15 A new record of Andricus quercusramuli L. (Hym.: Cynipidae: Cynipinae: Cynipini) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Majid Tavakoli؛ Samad Khaghaninia؛ George Melika؛ Graham Stone؛ Asadollah Hosseini-Chegeni
مشاهده مقاله

16 A new record of an Encarsia species (Hym.: Aphelinidae) parasitising Aleuroclava jasmini sensu lato (Hem.: Aleyrodidae) in Tehran green spaces
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Shahab Manzari؛ Shahram Farrokhi؛ Nasrin Shahbazvar
مشاهده مقاله

17 A new record of Pediaspis aceris Gmelin, 1790 (Hym.: Cynipidae: Cynipinae: Pediaspidini) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Majid Tavakoli؛ Samad Khaghaninia؛ George Melika؛ Graham Stone؛ Asadollah hosseinichegeni
مشاهده مقاله

18 Anthocoptini mites with one new species for the world and one new record for Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Forough Ranjbar Varandi؛ Karim Haddad Irani-Nejad؛ Parisa Lotfollahi
مشاهده مقاله

19 Antifeedant effect of pyroligneous acid on Ectomyelois ceratoniae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Zahra Mahlouji Taheri؛ Hossein Goldansaz Seyed
مشاهده مقاله

20 Antimicrobial peptides of entomopathogen-challanged superworm Zophobas morio Col.: Tenebrionidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Shiva Haraji؛ Reza Talaei-Hassanloui؛ Ayda Khorramnejad
مشاهده مقاله

21 Antioxidant enzyme activities of Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) exposed to synthesized green zinc oxide nanoparticles
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Najmeh Sahebzadeh؛ Zahra Khooshe-Bast
مشاهده مقاله

22 A study on the correlation between sensitivity to diazinon and acetylcholinesterase enzyme activity in rice stem borer Chilo supressalis (Lepidoptera: Crambidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Navid Sehat Niaki؛ Behnam Amiri؛ Pooyan Mehraban Joubani
مشاهده مقاله

23 Avertissement در دفع آفات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.4 K)

24 ( Banchopsis crassicornis Rudow (Hymenoptera: Ichneumonidae ، گونه جدید پارازیتوئید لاروهای ( Heliothis viriplaca Hufnagel ( Lepidoptera: Noctuidae در مزارع دیم نخود
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حیدر عدل دوست؛ علی حسینی قرالری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.4 K)

25 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه