عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 22,171

22151 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ دو رﻗﻢ ﻛﻠﺰا (Brassica napus L) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد غروی بایگی؛ اسماعیل بخشنده؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (154.62 K)

22152 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻘﺎء ﺑﺬر ﻣﺎشVigna radiate ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺒﺎر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسما معین زاده؛ رضا توکل افشاری؛ حسین مقدم؛ امین باقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.46 K)

22153 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک ﻃﻲ دوره رﺷﺪ و ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ذرت ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪلDSSAT
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محبوبه ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (795.55 K)

22154 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ miRNAﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺮرﺳﻲ ژنﻫﺎی ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان محسنی فرد؛ فرید مشگعلی زاده؛ بهنام بخشی؛ مهدی قبولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (843.67 K)

22155 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ QTLﻫﺎی اﺻﻠﻲ و اﭘﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻚ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺨﺖ و ﺧﻮراک داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
لیلا بذرکارخطیبانی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.36 K)

22156 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲQTL ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ در ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ DArT
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهار توحیدی؛ قاسم محمدی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.73 K)

22157 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ QTLﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﻛﻢ آﺑﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.24 K)

22158 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ QTLﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺑﻮر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن مسلمی؛ محمود سلوکی؛ براتعلی فاخری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (603.7 K)

22159 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ QTLﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، زﻣﺎن ﺧﻮﺷﻪدﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻘﻴﺎس ژﻧﻮم GWAS
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسداله احمدی خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (860.61 K)

22160 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی رازﻳﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ آﺑﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا مهدوی؛ سعید اهری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (662.66 K)

22161 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺟﻮ Hordeum vulgar L. ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻠﻴﺖ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ایمان ویسی مال امیری؛ رضا حق پرست؛ عزت اله فرشاد فر؛ رحمان رجبی؛ نوشین ارشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.56 K)

22162 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎی ذرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻠﻴﺖ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی رحیمی؛ فرهاد صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (647.2 K)

22163 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻﻳﻦﻫﺎی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ درﻛﻠﺰh
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عباس رضایی زاد؛ اسداله زارعی سیاه بیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.77 K)

22164 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻣﻴﻦﻫﺎیﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژنAtNMT2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎی ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کبری ثقفی؛ حسن رسولی؛ احمد اصغرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.38 K)

22165 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوRNAﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻻﻟﻪ واژﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Affymetrix miRNA
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشته احمدی؛ بهروز شیران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.79 K)

22166 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ Oryza sativa L. ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ارحامه فلاح شمسی؛ همت اله پیردشتی؛ علی اکبر عبادی؛ محمود رائینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.71 K)

22167 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮری در ﺟﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ رﻳﺸﻪ و ﺷﺎﺧﺴﺎره
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ندا زارع؛ هومن راضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (717.05 K)

22168 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژنﻫﺎی اورﺗﻮﻟﻮگ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ PIN2 در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعیده رضایی؛ الهه توکل؛ وحید شریعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.74 K)

22169 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن ﻛﻠﻴﺪی (CYP51G1) Sterol 14-demethylaseدر ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪآﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎی ﻻﻟﻪ واژﮔﻮن
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهسا اسحاقی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.62 K)

22170 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﻤﻊ آوری ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارﺛﻲ ﺷﺒﺪر ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺳﺘﻔﺎده
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سام صفری؛ زهره یوسفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (595.36 K)

22171 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﮔﻨﺪم-ﭼﺎودار (1RS) در ﺗﻌﺪادی از ﻻﻳﻦﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﻧﺎن
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ خلیل ملک زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.49 K)