عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 160

51 بررسی برخی از شاخص های صیادی از داده های صید آب های استان سیستان و بلوچستان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سید احمد رضا هاشمی*؛ سید عباس حسینی
مشاهده مقاله

52 بررسی بیوفیلم درمحل استقرار سازه های آبزی پروری در دریای خزر با تاکید بر میکروجلک‌ها
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
آسیه مخلوق*؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ علیرضا کیهان ثانی
مشاهده مقاله

53 بررسی پارامترهای تاثیرگذار خونی و نرماتیوهای مولدین تاسماهیان ایرانی در تکثیر مصنوعی با هدف افزایش کارآئی تکثیر و حفظ پیش مولدین در قفس و محیط های محصور
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مهدی گل آقایی درزی*؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ سید محمد وحید فارابی
مشاهده مقاله

54 بررسی پتانسیل سواحل منطقه‌ی سیستان و بلوچستان جهت پرورش در قفس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
طاهره باقری*؛ سید عباس حسینی
مشاهده مقاله

55 بررسی تأثیر جیره‌های غذایی مکمل سازی شده توسط سه پربیوتیک تجاری بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
همت معصومی مرمتی؛ حجت الله جعفریان*؛ مصطفی عقیلی نژاد؛ حسنی قلی پور
مشاهده مقاله

56 بررسی تاثیر عوامل فیزیکی – شیمیایی آب بر پرورش ماهی در قفس در سد ارس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مسعود صیدگر*؛ علی نکوئی فرد؛ ژاله علیزاده اوصالو؛ فریدون محبی؛ سید رضا سید مرتضایی؛ علی محسن پور آذری؛ صابر شیری
مشاهده مقاله

57 بررسی تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linnaeus, 1754)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت الله جعفریان*
مشاهده مقاله

58 بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیک ماهی شانک زرد باله جهت ارزیابی پرروش در قفس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
طاهره باقری*؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی
مشاهده مقاله

59 بررسی درمان های پروبیوتیکی و تأثیر آنها بر بیان ژن های مرتبط با ایمنی در آبزیان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
زهره سعیدی*؛ عیسی شریف پور؛ زینب عبداله نژاد
مشاهده مقاله

60 بررسی دو پربیوتیک تجاری سلماناکس مایع و سلماناکس پودری بر پارامترهای رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهیان جوان ازون برون (Asipencer stellatus)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت الله جعفریان*؛ کریم طریک
مشاهده مقاله

61 بررسی رابطه بین فرآیند انتوژنی تولید کیسه زرده و شروع تغذیه خارجی در لارو ماهیان دریایی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
زهره سعیدی*؛ عیسی شریف پور
مشاهده مقاله

62 بررسی رابطه طول – وزن و نسبت جنسی شاه میگو خاردار گونه Panulirus homarus به عنوان گونه مناسب جهت پرورش در قفس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمدرضا میرزائی*؛ سید عباس حسینی؛ بیژن آژنگ؛ سید احمد رضا هاشمی
مشاهده مقاله

63 بررسی رفتار و آگاهی شهروندان بوشهری نسبت به مصرف میگو وحشی و پرورشی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حکیمه فکراندیش*؛ شریعت دارایی
مشاهده مقاله

64 بررسی سرعت رشد وزنی و طولی ماهی قزل آلای رنگین کمان در یکی از قفس های مستقر در دریا( منطقه سی سنگان نوشهر )
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
علی رضایی نصرآباد*؛ زیبا رضوانی گیل کلایی؛ فرهاد عقلمندی؛ غلامرضا سالاروند؛ علی دشتی؛ علی اکبر صالحی؛ حسام کیاکجوری؛ مجید نظران
مشاهده مقاله

65 بررسی فیتو پلانکتونها درپیرامون قفس پرورش ماهی واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
شیوا آقاجری خزایی؛ فرشته سراجی*؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا زاهدی؛ محمدرضا صادقی؛ رامین کریم زاده
مشاهده مقاله

66 بررسی فراوانی روزنه داران(Foraminifera) در زیر قفس های پرورش ماهی در جزیره قشم(استان هرمزگان)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
شیوا آقاجری خزایی*؛ غلامعلی اکبرزاده؛ فرشته سراجی؛ محمدرضا زاهدی
مشاهده مقاله

67 بررسی فرمهای مختلف فسفر در رسوبات بستر پرورش ماهی در قفس در ساحل کلارآباد
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد علی افرائی بندپی*
مشاهده مقاله

68 بررسی فعالیت ضد میکروبی ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شرایط آزمایشگاه
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
متین شکوری*؛ رضا صفری؛ حامد قلی پور
مشاهده مقاله

69 بررسی کیفیت میکروبی آب دریای خزر به منظور تعیین مکان استقرار پن (مازندران-گهرباران)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
زهرا یعقوب زاده*؛ رضا صفری
مشاهده مقاله

70 بررسی گروههای زیستی (فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، ماکروبنتوز) در اطراف استقرار پرورش ماهی در قفس در ساحل کلارآباد
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد علی افرائی بندپی*؛ آسیه مخلوق؛ مژگان روشن طبری؛ غلام رضا سالاروند؛ نوربخش خداپرست؛ علیرضا کیهان ثانی؛ ابولقاسم روحی
مشاهده مقاله

71 بررسی گروههای زیستی (فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، ماکروبنتوز) در اطراف پرورش ماهی در قفس در ساحل کلارآباد
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد علی افرائی بندپی*؛ آسیه مخلوق؛ مژگان روشن طبری؛ غلام رضا سالاروند؛ نوربخش خداپرست؛ علیرضا کیهان ثانی؛ ابولقاسم روحی
مشاهده مقاله

72 بررسی میزان فلز سنگین جیوه در خوریات ماهشهر جهت ارزیابی ریسک اسقرار قفس در منطقه
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
طاهره باقری*؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی
مشاهده مقاله

73 بررسی نقش عادات غذایی سس ماهی بزرگ سر (Luciobarbus capito) در ورودی رودخانه تجن
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مجید ابراهیم زاده*
مشاهده مقاله

74 بررسی نوسانات تولیدات اولیه اطراف حصارهای پرورشی ماهیان خاویاری
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد فرهنگی*؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ مهدی روشن
مشاهده مقاله

75 بررسی و شناسایی انگلهای ماهی سفیدRutilus frisii kutum وشگ ماهی Alosa braschnicowii حوضه جنوبی دریای خزر
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
فرهاد عقلمندی*؛ زیبا رضوانی گیل کلایی؛ علی رضایی نصرآباد؛ فرشیده حبیبی کوتنایی؛ مجید نظران؛ علی اکبر صالحی؛ غلامرضا سالاروند
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه