عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 745

1 اثرات آللوپاتیک گیاهان زراعی بر روی یکدیگر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جعفر بحرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.98 K)

2 اثرات آللوپاتیک گیاه درمنه Artemisia بر پدیده نیتریفیکاسیون
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصوره معینی؛ بهمن خالد برین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.71 K)

3 اثرات تراکم و تاریخهای برداشت ئر کیفیت بذر نخود
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد طباطبائیان؛ کاظم قاسمی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.41 K)

4 اثرات تنش شوری بر روی برخی صفات ارقام سورگوم علوفه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسلام مجیدی هروان؛ کاظم زاده کاظم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.25 K)

5 اثرات زمان کاشت و تراکم بوته بر روی اجزاء عملکرد لاین16-61-1 ماش در اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسنعلی عابدی؛ بهرام مجدنصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.01 K)

6 اثرات ژنوتیپ, BAPو Sucrose در تولید ریز غده سیب زمینی از گیاهچه های حاصل از کشت مریستم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شهرام احمدیان؛ سیروس عبدمیشانی؛ رضا ضرغامی؛ ناصر خدابنده؛ میترا سراج آذری؛ مریم رنگرزجدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.11 K)

7 اثرات سوء نسبت جذب سدیم در آب آبیاری بر رشد گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا آستارائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.37 K)

8 اثرات شرایط غرقاب بر مراحل اولیه رشد جوانه زنی و سبز شدن گندم در شرایط خاک پایین دست درود زن در استان فارس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی فرید؛ یحیی امام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.03 K)

9 اثرات همجواری کالوس های گونه های مختلف در کشت بافت گیاهی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود خسروشاهلی؛ بهرام باغبان کهنه ورز؛ شهناز عاشوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.95 K)

10 اثر آرایش و تراکم کاشت بر جذب تشعشع، عمکلرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا زمانی؛ عوض کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.29 K)

11 اثر اوره روی تثبیت بیولوژیکی ازت در 7 ژنوتیپ نخود فرنگی در شرایط هیدروپونیک
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری صفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (565.08 K)

12 اثر پیش جوانه دار شدن ( Pre-Sprouting ) غده های بذری سیب زمینی بر عملکرد محصول
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نیلی احمد آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.5 K)

13 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجژاء عملکرد ارقام ذرت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامحسین سرمدنیا؛ زین العابدین طهماسبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.81 K)

14 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد آفتابگردان روغنی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا قادری؛ حمید رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.92 K)

15 اثر تاریخهای کاشت مختلف بر روی عملکرد دانه و اجزا ان در ارقام زودرس و متوسط رس سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نخ زری مقدم؛ هوشنگ آلیاری؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.22 K)

16 اثر تراکم بر عملکرد اجزاء عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا بصورت کشت دوم در منطقه نیشابور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا میرزائیان؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.39 K)

17 اثر ترکیبات هورمونی بر واکنش کالوس زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه در نیشکر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی محمد شکیب؛ اسلام مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.38 K)

18 اثر تنش نمک روی جوانه زنی, سبز شدن, رشد رویشی و پرشدن دانه در گندم واریته قدس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
خسرو منوچهری کلانتری؛ زهره شریف زاده کرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.47 K)

19 اثر در نظر گرفتن تغییرات مکانی خاک روی کاهش فرونشت عمقی و افزایش راندمان استفاده از آب در مزرعه آبیاری جوی و پشته ای پنبه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی اکبر کامکار؛ یان و. هاپمن؛ سلی. و. والندر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (504.71 K)

20 اثر رژیمهای مختلف رطوبت خاک در عملکرد الیاف پنبه و بازده آب مصرفی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا قائمی؛ حمید سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.12 K)

21 اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای در منطقه زیر سد درودزن کوشک در استان فارس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاهرخ جهان بین؛ کرامت اله رزمی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.87 K)

22 اثر سیتوپلاسم بیگانه ( Alien Cytoplasm ) در تحمل به استرس و قابلیت کشت پرچم در گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد طاهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.58 K)

23 اثر سردی و گرمی آب آبیاری و اثر زمانها و تراکم های مختلف کاشت بر روی اجزاء عملکرد لاینهای امید بخش توده محلی برنج در لنجان اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسنعلی عابدی؛ محمود دامادزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.84 K)

24 اثر سطوح مختلف ازت و فسفر بر رشد و نمو و عملکرد گیاه ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ماشا اله دانشور؛ بیژن باجلان؛ محمد شیخ؛ محمد فیضیان؛ اکبر سهرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.67 K)

25 اثر سورفاکتانت، غلظت و زمان محلول پاشی مالئیک هیدرازید بر کنترل جوانه های سیب زمینی در انبار
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه اتحادنیا؛ حسینعلی قربانی؛ فیروزه نواب اکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.8 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه