عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 5,484

1 ---
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی؛ نوذر بهرامی؛ علی اشرف طلیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399 K)

3 آیا Gossypiumarboreum, Gossypiumherbaceum اجداد مستقیم زیرژنوم a در پنبه های تتراپلوئید می باشند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وای. ام آقایوف؛ وای. ای علی اف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.23 K)

4 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﺑﯿﻦ 14 ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ذرت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم حاجی بابایی؛ فرهاد عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.83 K)

5 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ISSR در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺒﺮق
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید فرخ پور؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.13 K)

6 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻔﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ارقام رایج برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ حسین جمالی؛ عباس زارعیان؛ حسین صادقی؛ احسان پورعابد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.74 K)

7 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا عابدی؛ جلال صبا؛ افشین توکلی؛ کاظم سلیمانی؛ مینا یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.63 K)

8 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪاﯾﺖ روزﻧﻪای ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ اﺳﻤﺰی ﮔﻨﺪم دوروم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
افراسیاب راهنما؛ رنا مانر؛ ریچارد جیمز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.91 K)

9 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آماری چند متغیره در گروه بندی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید محمدی؛ رضاقلی میرفخرایی؛ علیرضا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.78 K)

10 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﯾﭙﯽ (Haplotype analysis) و ﻣﺪل ﺳﺎزی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ژن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حبیب اله قزوینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.95 K)

11 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﯾﭙﯽ (Haplotype analysis) و ﻣﺪل ﺳﺎزی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ژن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حبیب اله قزوینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.51 K)

12 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮری ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه قمر؛ محمدرضا سیاهپوش؛ پیمان حسیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.92 K)

13 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻧﺨﻮد (.Cicer arietinum L )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حدیث حسنی؛ داریوش نباتی احمدی؛ پیام پزشکپور؛ کریم سرخه؛ حمید رجبی معماری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.16 K)

14 اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻛﺎﻳﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز 42 ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ Alternaria solani
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی؛ عصمت جورابچی؛ محبوبه ضیائی؛ نسیم زرین پنجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.7 K)

15 اﺛﺮﻗﺎرچ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا آرﺑﻮﺳﮑﻮﻻر ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد،اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دورﻗﻢ ﺳﻮرﮔﻮم داﻧﻪای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشید صادقی می آبادی؛ سعید نجاری؛ جواد حمزه یی؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ علی سپهری؛ سعید موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.1 K)

16 اﻟﻘﺎء ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬور در دو ﺗﯿﭗ ﻧﺨﻮد ﮐﺎﺑﻠﯽ رﻗﻢ ﻗﺰوﯾﻦ( و دﺳﯽ )رﻗﻢ ﮐﺎﮐﺎ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا عیوضی؛ حامد هاشمی خبیر؛ هاتف هاشمی خبیر؛ ساسان رضادوست؛ زهرا هاشمی خبیر؛ علی شفیعی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.58 K)

17 اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺗﺸﻨﻪداری ( Scrophularia striata Boiss. )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری آویش حصار؛ مراد جعفری؛ رامین ملکی عسگرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.74 K)

18 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎی ذرت و ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻬﺎر ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺳﻮرﮔﻮم ﻋﻠﻮﻓﻪای در ﻣﺸﻬﺪ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه سلطانپور خزاعی؛ محمد حسن هادی زاده؛ سید حسین ترابی؛ لیلا علیمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.05 K)

19 اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان )ﺗﻮده ﺑﺠﻨﻮرد و ﺗﻮده ﻗﺎﯾﻦ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم علیمحمدی؛ ابراهیم عزیزاو؛ مجید مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.88 K)

20 آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎیﻫﺮز در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دارﻧد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سجاد میجانی؛ علی قنبری؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مهدی افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.59 K)

21 آبیاری تکمیلی و تعیین نیاز غذایی در زراعت نخود دیم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی اشرف طلیعی؛ کیومرث صیادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.51 K)

22 ﺑﺎززاﻳﻲ درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻮیا ( Stevia rebaudiana Bertoni )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وحید مهری زاده؛ بهرام باغبان کهنه روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.16 K)

23 ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ارزن
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید عباسپور؛ هادی ذهبی؛ لیلا علیمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.11 K)

24 آب مصرفی نیشکر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصور صارمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.6 K)

25 اپتیمم نمودن شرایط موثر در کشت بافت ارقام نخود. Cicer arietinum L موجود در کشور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید رضا وصال؛ عبدالرضا باقری؛ عباس صفرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.03 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه