عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 6,500

1 ---
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 .
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zohreh Emami Bistgani؛ Abdolmehdi Bakhshandeh؛ Mohammad Reza Morshedloo
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.21 K)

3 47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی؛ نوذر بهرامی؛ علی اشرف طلیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399 K)

4 Comparison Root Chicory (Cichorium intybus L.) Cultivars for Inulin Production in Iran
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Hadi Shoorideh؛ Elyas Neyestani؛ Alireza Eslami
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.46 K)

5 CORN SILAGE QUALITY RESPONSE TO CROP PLANTING DENSITY
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.08 K)

6 CROP PLANTING PROPORTIONS EFFECTS ON SILAGE VOLATILE FATTY ACIDS OF CORN AND LEGUME
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.66 K)

7 Estimation the potential effects of osmotic (salinity and drought stress) on germination of clodinafop-propargyl resistant and susceptible biotypes of rigid ryegrass
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین ثابت زنگنه؛ حمیدرضا محمددوست؛ علی اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (620.53 K)

8 GSAC یک مدل کامپیوتری عمومی برای شبیه سازی عملکرد گیاهان زراعی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.77 K)

9 Identification of Quantitative Trait loci and Environmental Interactions for Grain Yield Components in Bread Wheat under Aluminum Stress
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Sara Farokhzadeh؛ Barat Ali Fakheri؛ Nafiseh Mahdinejad؛ Sirus Tahmasebi؛ Abbas Mirsoleimani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.37 K)

10 Influence of sowing dates and humic acid on chlorophyll and seed yield of some canola cultivars
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
fatemeh barekati؛ Eslam Majidi Hervan؛ Amir Hossein Shirani Rad؛ Ghorban Noormohamadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.1 K)

11 Physiological Responses (Leaf Osmolytes and Nutrients) of Lallemantia iberica to Supplementary Irrigation Cultivated at Narrow Rows
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.74 K)

12 Response of mycorrhizal grass pea to salinity
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Alireza Pirzad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.95 K)

13 Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the photosynthetic pigments of Medicinal Plant Lavandula officinalis.
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Alireza Pirzad؛ Sevil Mohammadzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.68 K)

14 آیا Gossypiumarboreum, Gossypiumherbaceum اجداد مستقیم زیرژنوم a در پنبه های تتراپلوئید می باشند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وای. ام آقایوف؛ وای. ای علی اف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.23 K)

15 اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ داﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ F6 ﺑﺮﻧﺞ (Oryza sativa L)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهناز پور عباس دولت آبادی؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی چالشتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.23 K)

16 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﺑﯿﻦ 14 ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ذرت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم حاجی بابایی؛ فرهاد عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.83 K)

17 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ ذرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺣﺮارﺗﻲ درﺟﻪ-روز-رﺷﺪ)GDD( ﺑﺮای ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کامران انوری؛ منوچهر حاجی آقا یاری؛ کیوان پیروتی؛ مهدی تاجبخش؛ رجب چوگان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.32 K)

18 اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ژنﻫﺎی ﻫﺪفmiRNAﻫﺎی ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان محسنی فرد؛ مریم عزیزی؛ مهدی قبولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.94 K)

19 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﺰارع ﻛﻠﻢ ﻗﻤﺮی(Brassica oleracea)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه احمدنیا؛ علی عبادی؛ محمد گودرزی؛ صغری قهرمانی؛ شیوا تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.78 K)

20 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ISSR در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺒﺮق
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید فرخ پور؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.13 K)

21 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻔﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ارقام رایج برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ حسین جمالی؛ عباس زارعیان؛ حسین صادقی؛ احسان پورعابد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.74 K)

22 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪادی ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشته رستم خانی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمدمهدی مجیدی؛ مهدی قیصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.09 K)

23 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا عابدی؛ جلال صبا؛ افشین توکلی؛ کاظم سلیمانی؛ مینا یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.63 K)

24 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪاﯾﺖ روزﻧﻪای ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ اﺳﻤﺰی ﮔﻨﺪم دوروم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
افراسیاب راهنما؛ رنا مانر؛ ریچارد جیمز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.91 K)

25 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آماری چند متغیره در گروه بندی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید محمدی؛ رضاقلی میرفخرایی؛ علیرضا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.78 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه