عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 16,874

15676 مقایسه ترکیبات شناخته شده در غدد پس قفس سینه ای سن گندم heteroptera:scutelleridae) Eurygaster integriceps put) در دو روش in vivo و invitro
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شیدا حسنی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جوانشیر جوزن؛ تهمینه باهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.95 K)

15677 مقایسه ترکیبات غدد لبی زنبورهای نر .Apidae, Hymenoptera )Bombus terrestris L ) ﻭ .Bombus ombuslucorum L بومی ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا عبدلی؛ علیرضا منفرد؛ مهراورنگ قائدی؛ شهرزاد ازهاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.76 K)

15678 مقایسه تعدادی از سویه های Pseudomonas syringae جداسازی شده از گیاهان مختلف در ایران با استفاده ازروش تاکسونومی چندفازی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پژمان خدایگان؛ حشمت اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ ماتیوس اولریخ؛ هلگه وینگارت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.71 K)

15679 مقایسه تغییرات انبوهی جمعیت و میزان پارازیتیسم شته مومی کلم، :.Brevicoryne brassicae ( L. ) ( Hem Aphididae ) توسط زنبور پارازیتوئید ( .Diaeretiella rapae ( M روی ارقام مختلف کلم گل در جنوب تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه جهان؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور؛ آیت اله سعیدی زاده؛ غلامحسین حسن شاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.42 K)

15680 مقایسه تغییرات جمعیت paecilomyces lilacinus در ریزوسفر پایه های مرکبات و برخی گیاهان یکساله با تعیین مناسبرتین بستر رشد قارچ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید پاک نیت؛ عبدالکریم ذاکری؛ ضیا الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.96 K)

15681 مقایسه تغییرات جمعیتی دوگونه کفشدوزک در باغ های سم پاشی شده و سم پاشی نشده پسته در منطقه کرمان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
هادی زهدی؛ رضا حسینی؛ احد صحراگرد
مشاهده مقاله

15682 مقایسه تغییرات جمعیت و میزان آسیب تریپس پیاز Thrips tabaci lind روی ژنوتیپای سلف و پلی کراس انتخابی پیاز در اصفهان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مظفر منصوری؛ رحیم عبادی؛ مصطفی مبلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.54 K)

15683 مقایسه تغییرات رشد و نمو کلزای بهاره و پائیزه در دو منطقه مختلف آب و هوائی کرج و ورامین
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسدالله حجازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.67 K)

15684 مقایسه تکنیک های علامت گذاری مگس های گل در تخمین برآورد جمعیت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم سلیمان نژادیان؛ بیلی پلی بیلی پلی؛ ملزردی ملزردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.96 K)

15685 مقایسه‌ی تله‌های چسبنده و گل‌های مصنوعی داوودی در جذب تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) در گلخانه‌ی گل رز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
کامبیز مینایی؛ سوده متوسل آرانی؛ هادی آتشی؛ مریم آل عصفور
مشاهده مقاله

15686 مقایسه تیمارهای مختلف جهت کنترل تخم شب‌‌پره جوانه‌خوار مرکبات، Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) روی درختان مرکبات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده
مشاهده مقاله

15687 مقایسه تنوع زیستی بند پایان خاکزی در دو شیوه خاک ورزی متداول و بی خاک ورزی در زارعت ذرت دانه ای
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سهیلا نعمتی؛ حسین پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.29 K)

15688 مقایسه‌ی تنوع زیستی میکوفلور مخمری جنگل ارسباران با جنگل‌های قفقاز کوچک
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احمدرضا حسنی*؛ حسن منیری‌فر؛ علیرضا توسلی
مشاهده مقاله

15689 مقایسه تنوع ژنتیکی جدایه های P.syringae pv.syringae از میزبان مرکبات و به ژاپنی با میزبان های تابستان گذران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
مهسا خاکساری؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی الله بابایی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.26 K)

15690 مقایسه تنوع گونه های قارچ های ماکرومیست در جنگل های بکر و دست خورده
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا عارفی پور؛ حسن عسکری؛ ابراهیم صادقی؛ سعید علی موسی زاده؛ علی نجات سالاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.8 K)

15691 مقایسه توالی نوکلئوتیدی انتهای ''3 ژنوم جدایه ویروس S سیب زمینی (PVS) استان آذربایجان شرقی با سایر جدایه های موجود در بانک ژن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
خدیجه سالاری؛ ایمان شهابی؛ حسین معصومی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.98 K)

15692 مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک سویا با سایر جدایه های بانک ژن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اکبر آهنگران؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ استفان وینتر؛ فرناندو گارسیا آرنال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.49 K)

15693 مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی و پروتئین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهناز آشنائی؛ بهروز جعفرپور؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ امین میر شمسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.52 K)

15694 مقایسه توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی پروتئین پوششی Tobacco streak virus جدایه آفتابگردان از اصفهان با سایر جدایه های بانک ژن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه معتمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.83 K)

15695 مقایسه توانایی تولید داکسی نیوالنول در جدایه های مختلف Fusarium graminearum و ارزیابی اثر بازدارندگی آن در جوانه زنی بذر گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بابک پاکدامن؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ عزیزاله علیزاده؛ عبدالامیر علامه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.11 K)

15696 مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphidida روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کودهی نیتروژن به پتاسیم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
افسانه حسینی؛ مهدی مدرس اول؛ مجتبی حسینی؛ علیرضا آستارایی؛ سعید هاتفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.71 K)

15697 مقایسه تولید علوفه اکوتیپ های خارجی چندگراس و لگوم علوفه ای در شرایط معتدل مرطوب جلگه مازندران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن شبابی طبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.02 K)

15698 مقایسه جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا ضیایی؛ سید محسن تقوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.83 K)

15699 مقایسه جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae از میزبانهای مختلف بر اساس آزمون بیماریزایی و BOX-PCR در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
گیلدا نجفی پور؛ محسن تقوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.68 K)

15700 مقایسه جدایه های عامل سوختگی غلاف برنج با استفاده از مارکر مولکولی RAPD و سازگاری میسلیومی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعیده جعفرپور؛ جواد زاد؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمود اخوت؛ وحید خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.87 K)