عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 16,874

15876 مقایسه کارآیی چند گراس کش انتخابی گندم در کنترل یولاف وحشی وفالاریس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصور منتظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.38 K)

15877 مقایسه کارایی دو روش سم‍‍‍‍پاشی نواری و سراسری در کنترل علف های هرز مزارع ذرت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد فریدون پور؛ محمد علی به آئین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.59 K)

15878 مقایسه کارایی دو شاخص خشکسالی اقلیمی SPI و PNI در حوزه جبالبارز شمالی
تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
مهتاب صالحی*؛ محدثه امیری دوماری
مشاهده مقاله

15879 مقایسه کارایی دو گونه زنبور پارازیتوئیدA.agraensis- aanagryus dactylopii در کنترل شپشک آرد آلود جنوب nipaecoccus viridis در خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ولی الله بنی عامری؛ محمدسعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.74 K)

15880 مقایسه کارآیی روش های PCR معمولی، nested-PCR و تکثیر هم دمای وابسته به حلقه در ردیابی عامل بیماری هوآنگ لانگ بینگ مرکبات در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد مهدی فقیهی؛ محسن تقوی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ سیاوش سماوی؛ احمد صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (112.24 K)

15881 مقایسه کارایی روش های جداسازی نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) از خاک
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رامین حیدری؛ زهرا تنها معافی؛ ابراهیم پورجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.47 K)

15882 مقایسه کارآیی روشهای مختلف سمپاشی در مبارزه با مگس زیتون (Bactrocera oleae Gmelin)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد حیدری؛ حسین پارسا؛ حسین نوری؛ فهیمه فرضعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.57 K)

15883 مقایسه کارآیی زنبور پارازیتویید ( Bracon hebetor (Say)با حشره‌کش‌های متداول در کنترل کرم خوشه‌خوار در مزارع ذرت دشت مغان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نادر پورابراهیم شیشوان؛ حسین لطفعلی زاده؛ مسعود تقی زاده
مشاهده مقاله

15884 مقایسه کارایی سم میکروبی Biolep با سموم شیمیایی آوانت ، سوین و دیازینون علیه آفت Helicoverpa armigera (Lep:Noctuidae)روی میزبان گوجه فرنگی در استان بوشهر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.8 K)

15885 مقایسه کارایی سه روش زیست سنجی در بررسی حساسیت حشرات کامل سفید بالکهای گلخانه نسبت به مالاتیون و پریمفوس متیل
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس حسین زاده؛ علی اصغر پورمیرزا؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ الهام جوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.3 K)

15886 مقایسه کارایی سه نرم افزار رایانه ای در بررسی حساسیت حشره کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی به اسپینوزاد
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم عظیمی؛ علی اصغر پورمیرزا؛ محمدحسن صفرعلیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.84 K)

15887 مقایسه کارایی علفکش های آپیروس (سولفو سولفور) توتال (مت سولفوسولفورون ۸۰٪ GW) و تاپیک (کلودینافوپ پروپارجیل) در کنترل جو دره (Herdeum spantaneum Koch) در مزارع گندم استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حسین طبیب؛ مرتضی امید بخش؛ ویدا لاهوتی؛ مهدی بایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.31 K)

15888 مقایسه کارایی علف کش های انتخابی چغندر قند در روش های خاکورزی سنتی و حفاظتی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
موسی فتاحی وانانی؛ منصور منتظری؛ محمد جواد میرهادی؛ حسین خدادادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.38 K)

15889 مقایسه کارایی علف کش های پیش رویشی در مزارع نیشکر (Saccharum officinarum) استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا صیادمنصور؛ الهام الهی فرد؛ ایرج علیقی کهیش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.43 K)

15890 مقایسه کارآیی علفکش های جدیدداینامیک (آمیکاربازون) و اولتیما (نیکوسولفورون+ریم سولفورون) در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.98 K)

15891 مقایسه کارایی علفکشهای جدید گندم در فارس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علینقی فرح بخش؛ غلامحسین آبرومند؛ محمد کاظم مصلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (429.25 K)

15892 مقایسه کارایی علفکشها جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ گندم آبی-آذربایجانشرقی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد فقیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.96 K)

15893 مقایسه کارایی علفکش ها در سیستم های شخم حداقل و مرسوم بر کنترل علف های هرز زراعت گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عین اله حسامی؛ شاپور لرزاده؛ ناظر آریان نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.66 K)

15894 مقایسه کارایی علف‌کش‌های مزارع گندم در کنترل علف های هرز جو دره (Hordeum spontaneum C.Koch) و یولاف وحشی (Avena fatua L.)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رسول فخاری؛ احمد توبه؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ پرویز شریفی زیوه
مشاهده مقاله

15895 مقایسه کارایی علفکش های مناسب برای جایگزینی نفت به منظور کنترل علف های هرز در سبزیکاری های هویج استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدحسین طبیب؛ مرتضی امیدبخش؛ حمید ساجدی نیا؛ مهرداد محمدخان مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.55 K)

15896 مقایسه کارایی فرمون های تجارتی کرم خراط از نظر شکار شب پره نر کرم خراط .Zeuzera pyrina L ( Lep.: Cossidae )
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز شیخی گرجان؛ غلامرضا توکلی؛ هادی زهدی؛ علی جعفر ندوشن؛ مظاهر یوسفی؛ آرمان فقیه؛ مهرداد تبریزیان؛ سید محمود سجادی نژاد؛ علی محمدی پور؛ حسن عسکری؛ محمد جواد سروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.91 K)

15897 مقایسه کارآیی گرانول بذر کامل و مغز بذر گیاه چریش (Azadirachta indica) در کنترل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در گیاه گوجه فرنگی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس صلاحی اردکانی؛ اچ. اس. گاور؛ شاراد موهان؛ آنجو کامرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.39 K)

15898 مقایسه کارآیی و هزینه های تولید برنج در روشهای مختلف کنترل علف هرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن یوسف نیا پاشا؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.72 K)

15899 مقایسه کارائی دزهای مختلف فرمون کرم خوشه خوار lobesia botrana schiff ساخت داخل با مشابه خارجی آن در باغات انگور ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ مهرداد تبریزیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.86 K)

15900 مقایسه کارائی روشهای DAS-ELISA و NCM- ELISA برای تشخیص ویروسهای مهم سیب زمینی در سیستم تولید بذر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
داوود امامی میبدی؛ جواد مظفری؛ مجید هاشمی؛ نادعلی بابائیان؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.78 K)