عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 18,180

201 Modeling the distribution of Rhipicephalus turanicus in Golestan province
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Abbas Farahi؛ Elahe Ebrahimzade؛ Sedighe Nabian؛ Ahmad Ali Hanafi-Bojd
مشاهده مقاله

202 Morphometric comparision of forewing characteristics in Apis mellifera L. ‎‎(Hymenoptera, Apidae) population of Khouzestan Province
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Rouhollah Radjabi؛ Maryam Seifouri؛ azadeh kalantarhormozi
مشاهده مقاله

203 Mutualistic ants (Hym. :Formicidae) of aphids (Hem.: Aphidae) in Khuzestan province
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Mohammad Saeed Mossadegh؛ Mostafa sharaf؛ Shima Mohammadi؛ Abdullrahman S Aldawood؛ Ebrahim Tamoli Torfi؛ Reza Abolfarsi؛ Rahim Bahrami؛ Leili Mohseni؛ Arezu Shahini؛ Fatemeh Seifollahi؛ Pegah Soheilyfar؛ Behnaz Ravan؛ Fatameh Alaghemand
مشاهده مقاله

204 Nattrassia mangiferae عامل سرخشکیدگی و شانکر تنه درختان Ficus religiosa
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا میرزائی؛ حشمت اله رحیمیان؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.2 K)

205 Natural enemies of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae in Aran Bidgol pistachio orchards of Kashan
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
gholamhosein rosheninooshabadi؛ Habib null Abbasipour
مشاهده مقاله

206 Natural occurrence of Cucumber mosaic virus Subgroup II Infecting Daucus carota in India
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Qamar abbas Naqvi؛ Bushra Afreen؛ Akil Ahmad Khan؛ Abid Rafiq
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.31 K)

207 Neofusicoccum parvam و Diplodia seriuta همراه با بیماری زوال مو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید محمدی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی؛ دوید گراماخه؛ جوزف ارمنگول
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.77 K)

208 New and little known species of Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Helen Alipanah
مشاهده مقاله

209 New finding of Fenusella hortulana (Klug, 1818) (Hymenoptera: Tenthredinidae) in Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hossein Lotfalizadeh؛ Tahereh Shiri
مشاهده مقاله

210 New finding of the genus Aradophagus (Hymenoptera: Platygastridae) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
msryam asadifarfar
مشاهده مقاله

211 New records of chrysidid wasps (Hymenoptera: Chrysididae) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Saeid Iranmanesh؛ mohammad Purrezaali؛ Seyed Massoud Madjdzadeh؛ Franco Strumia
مشاهده مقاله

212 Non-target toxicity of insecticides and fungicides on the predator Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) used in vegetable
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Mohammad Ali Ziaei Madbouni
مشاهده مقاله

213 Nutritional Wisdom تاﺛﯿﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
علیرضا جعفری صیادی؛ عبدالحسین قاسمی؛ نسیم فرنودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.93 K)

214 Olfactometery responses of Macrolophus pygmaeus to residues of some current insecticides against tomato leaf miner, Tuta absoluta Safari Monjezi 1 P., yar ahmadi 1 F.
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
fatemeh yarahmadi؛ pouya safarimonjezi
مشاهده مقاله

215 Olfactory Responses and Searching Behavior of Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) to volatile signals derived from carob moth larvae, Ectomyelois ceratoniae and Its Host Plant
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Fatemeh Shafaghi؛ Seyed Hossein Goldansaz؛ Arman Avand faghih
مشاهده مقاله

216 (Oodera monstrum Nikol''skaya, 1952 (Hym.: Pteromalidae گزارش جدید جنس و گونه برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد ناظمی رفیع؛ حسینعلی لطفعلی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (80.33 K)

217 Oviposition preference of Diaphania indica (Lepidoptera: Pyralidae) in response to volatiles of intact and infested cucurbitaceous host plants
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Amin Moghbeli Gharaei؛ mahdi Ziaaddini؛ mohammad amin jalali
مشاهده مقاله

218 Paecilomyces marquandii یک گونه قارچ اندوفیت جدا شده از پسته
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا شکوهی؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.6 K)

219 Parasitoids wasps of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi orchards of east of Mazandaran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Amirhossein Toorani؛ Habib Abbasipour؛ jaber karimi؛ Alireza Askarianzadeh
مشاهده مقاله

220 Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی پیاز و ساقه گلایول در محصولات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
میثم تقی نسب؛ المیرا خادملو؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32 K)

221 phaeoacremonium inflatipes بعنوان عامل بیماری پتری مو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید محمدی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.22 K)

222 Phenacoccus solenopsis Tinsley (Sternorrhyncha: Pseudococcidae), its natural enemies and host plants in Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
محمد سعید مصدق؛ شبنم وفایی؛ افروز فارسی؛ سارا ضرغامی؛ مهدی اسفندیاری؛ فریده صدیقی دهکردی؛ اعظم فاضلی نژاد؛ فاطمه سیف الهی
مشاهده مقاله

223 Phoma negriana, عامل نکروز برگ ها و ساقه های مو در مغان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی داوری؛ علیرضا جوادی؛ بی تا عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.08 K)

224 Photoperiod Effect on Fecundity, Longevity and Sex ratio of Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Somayeh Rahimi-Kaldeh؛ احمد عاشوری؛ Alireza Bandani
مشاهده مقاله

225 Phtophthora iranica ، عاملی جدید برای خشکیدگی درختان بادام در استان تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید افضلی؛ حسین خباز جلفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.73 K)

اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه