عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 18,180

18176 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ ﺳﻮﺭﻭﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺧﺸﻜﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﻧﺞ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالمجید قبیتی؛ مجید امانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.94 K)

18177 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻣﺎﻛﺲ (ﻣﺰﻭﺗﺮﻳﻮﻥ +ﺍﺱ ﻣﺘﺎﻻﻛﻠ ﺮ +ﺗﺮﺑﻮﺗﻴﻼﺯﻳﻦ) ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮ ﻝ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.09 K)

18178 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﻧﺨﻮد (Cicer arietinum L ) و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﮋادی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حدیث حسنی؛ داریوش نباتی احمدی؛ پیام پزشکپور؛ کریم سرخه؛ حمید رجبی معماری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (127.96 K)

18179 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ دو رﻗﻢ ﻛﻠﺰا (Brassica napus L) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد غروی بایگی؛ اسماعیل بخشنده؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (154.62 K)

18180 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲQTL ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ در ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ DArT
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهار توحیدی؛ قاسم محمدی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.73 K)