عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 15,895

15876 وقوع و پراکنش ویروس موزاییک توتون (TMV) در بادنجانیان گلخانه ای و مزرعه ای استان تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آزاده آقازیارتی فراهانی؛ فرشاد رخشنده رو؛ نوح شهرآئین؛ شهاب حاج منصور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.45 K)

15877 وقوع و پراکنش ویروس موزائیک توتون در بادمجان از استان گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اطهر علی شیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ شهاب حاج منصور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.62 K)

15878 وقوع ویروس ابلقی میخک (CarMV) در گلخانه های منطقه مشهد
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ محمدعلی سبک خیز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.99 K)

15879 وقوع ویروس رگه ای توتون در مزارع آفتابگردان استان های آذربایجان غربی، اصفهان و همدان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه معتمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی؛ ناهید حمزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.5 K)

15880 وقوع ویروس کوتولگی بادام زمینی (Peanut stunt virus) در گیاهان یونجه در استان سمنان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی قباخلو؛ رضا پوررحیم؛ علی الهی نیا؛ شیرین فرزادفر؛ احمد روحی بخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.99 K)

15881 وقوع ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در بادنجان در استان های تهران و البرز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یلدا سخن سنج؛ فرشاد رخشنده رو؛ شهاب حاج منصور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.03 K)

15882 وقوع ویروس موزاییک انجیر(Fig mosaic virus )در درختان انجیر از منطقه طارم استان زنجان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا خوش خطی؛ مهسا آبادخواه؛ داود کولیوند؛ امید عینی
مشاهده مقاله

15883 وقوع ویروس موزائیک بذر زاد نخود فرنگی ( Pea seed born mosaic virus ) و ویروس پژمردگی نقطه ای گوجه فرنگی ( Tomato spotted wilt virus) در مزارع نخود فرنگی ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا اسفندیاری؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی؛ جواد مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.88 K)

15884 وقوع ویروس موزائیک خیار در گیاه دارویی سنیل الطیب در استان تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین حبیبی؛ کیوان غضنفری؛ ناهید حمزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.52 K)

15885 وقوع ویروس موزائیک زرد لوبیا در گلایل از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا شریفی نظام آباد؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی؛ سیامک کلانتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.89 K)

15886 وقوع ویروس موزائیک کدو در مزارع استان خراسان رضوی و شمالی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.59 K)

15887 وقوع ویروسهای پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) ویروس موزائیک خیار (cMV) و ویروس موزائیک یونجه (AMv) در گیاه زینتی نرگس از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناهید حمزه؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی؛ اکبر دیزجی؛ کیوان غضنفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.3 K)

15888 وقوع ویروس های پیسک خفیف فلفل (PMMV) و موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) در برخی سبزی کاری های ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اطهر علی شیری؛ فرشاد رخشنده رو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.37 K)

15889 وقوع ویروس های موزائیک توتون و گوجه فرنگی در گیاهان خانواده چلیپائیان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
آزاده آقا زیارتی فراهانی؛ سمانه سادات هاشمی؛ فرشاد رخشنده رو؛ نوح شهرآئین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.92 K)

15890 وقوع ویروسهای موزائیک خیار (CMV) و پیچیدگی برگ گیلاس (CLRV) در درختان زیتون استان زنجان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا خوش خطی؛ حسین جعفری؛ سعید ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (77.14 K)

15891 وقوع ویروس های موزائیک یونجه و خیار (گروهU) در مزارع کرفس استان تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا خوش خطی؛ مینا کوهی حبیب؛ غلامحسین مصاحبی؛ ناهید حمزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.85 K)

15892 ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﮔﺰون دوم ژنMHC-DRB1در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﮋاد ﻣﺎﮐﻮئی
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
فرشته اشرفی؛ کاوه خاکپور؛ علی هاشمی؛ کریم مردانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.18 K)

15893 ﺗﻨﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺑﯿﻦ ژﻧﯽ COI-COII ژﻧﻮم ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری در ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﯾﺮان
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مریم صفدری شاهرودی؛ حسین مهربانی یگانه؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.91 K)

15894 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ ﺳﻮﺭﻭﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺧﺸﻜﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﻧﺞ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالمجید قبیتی؛ مجید امانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.94 K)

15895 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻣﺎﻛﺲ (ﻣﺰﻭﺗﺮﻳﻮﻥ +ﺍﺱ ﻣﺘﺎﻻﻛﻠ ﺮ +ﺗﺮﺑﻮﺗﻴﻼﺯﻳﻦ) ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮ ﻝ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.09 K)