عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 411

1 اثرات آللوپاتیک گیاهان زراعی بر روی یکدیگر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جعفر بحرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.98 K)

2 اثرات آللوپاتیک گیاه درمنه Artemisia بر پدیده نیتریفیکاسیون
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصوره معینی؛ بهمن خالد برین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.71 K)

3 اثرات تراکم و تاریخهای برداشت ئر کیفیت بذر نخود
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد طباطبائیان؛ کاظم قاسمی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.41 K)

4 اثرات تنش شوری بر روی برخی صفات ارقام سورگوم علوفه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسلام مجیدی هروان؛ کاظم زاده کاظم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.25 K)

5 اثرات زمان کاشت و تراکم بوته بر روی اجزاء عملکرد لاین16-61-1 ماش در اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسنعلی عابدی؛ بهرام مجدنصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.01 K)

6 اثرات سوء نسبت جذب سدیم در آب آبیاری بر رشد گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا آستارائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.37 K)

7 اثرات شرایط غرقاب بر مراحل اولیه رشد جوانه زنی و سبز شدن گندم در شرایط خاک پایین دست درود زن در استان فارس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی فرید؛ یحیی امام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.03 K)

8 اثرات همجواری کالوس های گونه های مختلف در کشت بافت گیاهی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود خسروشاهلی؛ بهرام باغبان کهنه ورز؛ شهناز عاشوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.95 K)

9 اثر آرایش و تراکم کاشت بر جذب تشعشع، عمکلرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا زمانی؛ عوض کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.29 K)

10 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد آفتابگردان روغنی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا قادری؛ حمید رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.92 K)

11 اثر تاریخهای کاشت مختلف بر روی عملکرد دانه و اجزا ان در ارقام زودرس و متوسط رس سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نخ زری مقدم؛ هوشنگ آلیاری؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.22 K)

12 اثر تراکم بر عملکرد اجزاء عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا بصورت کشت دوم در منطقه نیشابور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا میرزائیان؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.39 K)

13 اثر ترکیبات هورمونی بر واکنش کالوس زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه در نیشکر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی محمد شکیب؛ اسلام مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.38 K)

14 اثر تنش خشکی بر انتقال مواد فتوسنتزی در گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی احمدی؛ دنیس آ بیکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.87 K)

15 اثر رژیمهای مختلف رطوبت خاک در عملکرد الیاف پنبه و بازده آب مصرفی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا قائمی؛ حمید سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.12 K)

16 اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای در منطقه زیر سد درودزن کوشک در استان فارس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاهرخ جهان بین؛ کرامت اله رزمی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.87 K)

17 اثر سردی و گرمی آب آبیاری و اثر زمانها و تراکم های مختلف کاشت بر روی اجزاء عملکرد لاینهای امید بخش توده محلی برنج در لنجان اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسنعلی عابدی؛ محمود دامادزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.84 K)

18 اثر سطوح مختلف ازت و فسفر بر رشد و نمو و عملکرد گیاه ذرت دانه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ماشا اله دانشور؛ بیژن باجلان؛ محمد شیخ؛ محمد فیضیان؛ اکبر سهرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.67 K)

19 اثر سورفاکتانت، غلظت و زمان محلول پاشی مالئیک هیدرازید بر کنترل جوانه های سیب زمینی در انبار
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه اتحادنیا؛ حسینعلی قربانی؛ فیروزه نواب اکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.8 K)

20 اثر شوری آب تلخه رود آجی چای بر جوانه زنی بذور گندم و طبقه بندی این بذور با تجزیه کلاستر
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر خورشیدی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ فیروز نادری؛ مصطفی ولیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.52 K)

21 اثر طول دوره رویش بر روی خواص فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندرقند با مقایسه دو روش کشت مستقیم و گلدانی در منطقه اقلید و سرحد چهاردانگه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پروانه هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (396.2 K)

22 اثر علفکشهای انتخابی در مبارزه با علفهای هرز نخود
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ناصر مجنون حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.18 K)

23 اثر فاصله کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد دو رقم ذرت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی منیعی؛ حمید رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.15 K)

24 اثر فاکتورهای محیطی و ژنی بر روی میزان اسید سیانیدریک دانه های کتان روغنی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید ایران نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.61 K)

25 اثر فواصل بین و روی ردیفهای کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی برگ سه هیبرید ذرت در طبقات مختلف کانوپی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود طالبیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.54 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه