عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 611

1 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻧﺨﻮد (.Cicer arietinum L )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حدیث حسنی؛ داریوش نباتی احمدی؛ پیام پزشکپور؛ کریم سرخه؛ حمید رجبی معماری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.16 K)

2 اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻛﺎﻳﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز 42 ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ Alternaria solani
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی؛ عصمت جورابچی؛ محبوبه ضیائی؛ نسیم زرین پنجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.7 K)

3 اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺗﺸﻨﻪداری ( Scrophularia striata Boiss. )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری آویش حصار؛ مراد جعفری؛ رامین ملکی عسگرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.74 K)

4 ﺑﺎززاﻳﻲ درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻮیا ( Stevia rebaudiana Bertoni )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وحید مهری زاده؛ بهرام باغبان کهنه روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.16 K)

5 اثرات اسمزی و یونی تنش شوری با استفاده از پاسخ‌های فتوسنتزی گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
افراسیاب راهنما؛ رنا مانز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.54 K)

6 اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه رئیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.27 K)

7 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه رئیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.43 K)

8 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه رئیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.54 K)

9 اثرات آماده‌سازی بذر توسط پیریدوکسین بر روی صفات زراعی لوبیای معمولی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.97 K)

10 اثرات اندازه‌ی بنه و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیرا سامع؛ امیررضا صادقی؛ بهمن پاسبان اسلام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.62 K)

11 اثرات پرایمینگ به وسیله کینتین بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانتی پراکسیداز و کاتالاز بذر گیاه دارویی سرخارگل
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری؛ سحر صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.21 K)

12 اثرات تاریخ‌های کاشت بر صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا طهماسبی؛ امیر میرزایی؛ رحیم ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.82 K)

13  اثرات تنش شوری بر عملکرد و اجزای آن و میزان جذب پتاسیم و سدیم و نسبت آن ها در سه رقم سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مینو طایفه نوری؛ سجاد رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (134.02 K)

14 اثرات خاکورزی حفاظتی، مدلهای کشت و استفاده از بقایای گیاهی در عملکرد سویا در الگوی کشت سویا - گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی منصفی؛ نفیسه رنگ زن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.58 K)

15 اثرات محلول‌پاشی متانول و برخی از عناصر ریز مغذی و پرمصرف روی پایه‌ی مادری هیبرید 704 ذرت و مطالعه اثرات آن‌ها بر برخی از شاخص های رشدی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابراهیم خلیل وند بهروزیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.33 K)

16 اثر اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa) در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مژگان سنجری میجانی؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری؛ حسن موسی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.52 K)

17 اثر آرایش کاشت بر شاخص‌های رشد ذرت شیرین در تاریخ کاشت دیر هنگام در منطقه کرج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی ماهرخ؛ فرهاد عزیزی؛ محمدعلی مفیدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (161.41 K)

18 اثر ایندول استیک اسید و کاینتین بر بهبود کیفیت تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه‌ای برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مصطفی صالحی فر؛ بابک رفیعی؛ منصور افشارمحمدیان؛ فائزه قناتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (150.46 K)

19 اثر باکتری‌های محرک رشد یر صفات فنولوژی و فیزیولوژیکی ذرت در سطوح مختلف کود نیتروژن
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.46 K)

20 اثر باکتری‌های محرک رشد یر عملکرد، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مهم زراعی ذرت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.59 K)

21 اثر برخی عوامل بیولوژیک بر گیاه‌پالایی روی توسط آفتابگردان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مینا صالحی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فائز رییسی؛ محسن مبینی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.28 K)

22 اثر برخی عوامل بیولوژیک در کاهش اثرات تنش سرب بر رشد آفتابگردان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مینا صالحی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رییسی؛ محسن مبینی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.02 K)

23 اثر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زینب رئیسی؛ محمودرضا تدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.67 K)

24  اثر پتاسیم و روی بر تحمل به خشکی کلزای پائیزه در شرایط اقلیمی دهلران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عباس ملکی؛ ابراهیم مرادعلیوند؛ میثم مرادی؛ رحیم ناصری؛ آنا نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.08 K)

25 اثر پرایمینگ بذر بر بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای گندم در شرایط حضور مواد دگرآسیب علف‌هرز تاج‌ریزی (Solanum nigrum)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا کمائی؛ محمدجواد مصطفوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.15 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه