عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 1,402

101 اثر تنش گرما روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در مراحل رشد زایشی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد تقی کربلائی آقا ملکی؛ محمد خنیف یوسف؛ بابک خیامباشی؛ شهرام محمود سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133.22 K)

102 اثرتنش گرما و شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه در ژنوتیپ های آفتابگردان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهره جهانبخشی؛ عادل مدحج؛ مجتبی علوی فاضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (139.26 K)

103  اثر تنش های شوری و خشکی بر موئلفه های جوانه زنی دو رقم کلزا (Brassica napus L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرید یوسفی؛ پیمان حسیبی؛ حبیب اله روشنفکر؛ موسی مسکرباش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (169.73 K)

104 اثرتنظیم کننده آبسزیک اسید و جبرلیک اسید بر رشد و جوانه زنی، ویگور گیاهچه و پارامترهای جوانه زنی گلرنگ ( . Carthamus tinctorius L) تحت تنش شوری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نسرین سادات عیسی نژاد؛ آرزو پراور؛ حشمت امیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.83 K)

105 اثر تنظیم کننده های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه ای گیاه آلوئه ورا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سام شمسیان؛ سپیده ترابی؛ منصور امیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.78 K)

106 اثر جایگزینی کود شیمیایی با کود بیولوژیک بر شاخص های کیفی ارقام کنجد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید امینی؛ احسان شاکری؛ علی طباطبایی؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ وحیده رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.54 K)

107 اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر ارتفاع بوته، ماده خشک و تعداد شاخه در لوبیا سبز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نخ زری مقدم؛ افسانه مدنی فرد؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (142.4 K)

108 اثر خزانه‌گیری زیرپلاستیک و کشت زودهنگام بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیررس برنج در منطقه لردگان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
لطفعلی لطفی؛ زهره امامی؛ حمیدرضا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.3 K)

109 اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علفکش متریبوزین در کارایی این علفکش جهت کنترل علف هرز تاج خروس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید اسماعیل مفیدی؛ محمد کاظم رمضانی؛ مرجان دیانت؛ سید جواد انگجی؛ منصور منتظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.33 K)

110 اثر دگرآسیبی بقایای گیاه ذرت دانه‌ای رقم 704 بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گندم رقم کوه‌دشت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمیدرضا بلوچی؛ یعقوب بهزادی؛ حامد حیدری؛ میثاق وفایی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.19 K)

111 اثر دما و پتانسیل آب (خشکی) بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی سیاه‌دانه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا احتشامی؛ زهرا امین دلدار؛ مریم کاظمی؛ لیلا قدیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (169.46 K)

112 اثر رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻛﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ ذرت (. Zea mays L ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
هدی بربستگان؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ ایرج نصرتی؛ مختار قبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.63 K)

113 اثر رقابت درون گونه‏ای بر رشد علف‏هرز فرفیون ناجوربرگ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.26 K)

114 اثر روش ﻛﺎﺷﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ و زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭼﻴﻜﻮری( Cichorium intybus L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرزین فروغی منش؛ بابک بابائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.87 K)

115  اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی (حفاظتی در مقایسه با شیوه متداول زراعی) بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود قدسی؛ محمود ناظری؛ بهمن کوهستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.39 K)

116  اثر روغن‌های گیاهی بر علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین حمامی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.13 K)

117 اثر زمان کاشت بر فیلوکرون و مراحل فنولوژیک ارقام برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیر وحدتی راد؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن ابادی؛ عاطفه صبوری؛ علی اعلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.72 K)

118 اثر زمان نشاکاری بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج ( .Oryza Sativa L )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد حسین ندیمی دفرازی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اعلمی؛ فرناز فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (166.03 K)

119 اثر زمان نشاکاری برخصوصیات زراعی در توتون گرمخانه‌ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
یعقوب یعقوبی؛ عبدالرحیم مهدوی؛ سبحان اله قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (100.32 K)

120 اثر زمان نشاکاری بر مورفولوژی خوشه و صفات مرتبط با آن در ارقام برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حاتم حاتمی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ بهمن امیری لاریجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.92 K)

121 اثر سایکوسل وتراکم کاشت بر عملکرد و روند رشد صفات مورفولوژیک برنج رقم هاشمی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فریبا هاشم پور؛ محبعلی مهرزاد؛ مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن؛ زکیه ابراهیم قوچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.2 K)

122 اثر سالیسلیک اسید وتنش کمبود آب بر اختلاف دمای کانوپی گندم رقم چمران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهران شرفی زاده؛ احمد نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.23 K)

123 اثر سالیسلیک اسید و تنش کمبود آب بر روند تغییرات هدایت روزنه ای و عملکرد گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهران شرفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.7 K)

124 اثر سیستم‌های کودی و گیاه پوششی ماشک بر وزن خشک علف‌های هرز در زراعت گلرنگ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جلال جلیلیان؛ سعید حیدرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.91 K)

125 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک سالیکورنیا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان؛ توران نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (156.96 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه