عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 1,402

126 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات علوفه سالیکورنیا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان؛ توران نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.97 K)

127 اثر سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دانه کوشیا (Kochia scoparia)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا سبحانی؛ مجید مجیدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.78 K)

128 اثر سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کوشیا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا سبحانی؛ مجید مجیدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (169.29 K)

129 اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد بوته و برخی صفات آفتابگردان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سکینه غفاری؛ علی نخ زری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محمد صلاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.23 K)

130 اثر سطوح نیتروژن بر رقابت گندم و یولاف وحشی در شرایط شوری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا مرادی تلاوت؛ عطااله سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.65 K)

131 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و گوآیکول پراکسیداز تحت تنش خشکی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
صبا مخلصیان؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی؛ مریم قنادنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.97 K)

132  اثر شدت نور و تنش سرما بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم جنابیان؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (166.19 K)

133 اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی شکل های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اشکان عباسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.86 K)

134  اثر عدم آبیاری در برخی مراحل رشد و محلول‏پاشی سولفات‏روی بر غلظت عناصر مختلف در ذرت دانه‏ای هیبرید سینگل‏کراس 704 در شرایط آب و هوایی خوزستان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
هدی موسوی؛ شهرام لک؛ نیما فربد؛ الناز صمدزاده قلعه جوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (164.61 K)

135 اثر عصاره آبی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum) و رازیانه (‌ Foeniculum vulgar.L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای قدومه ( Alyssum mountai ) و کاهو (Lectuca virosa)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (151.43 K)

136 اثر عصاره آبی بقایای گیاهی بومادران زرد) Achillea Santolina ( به عنوان عامل پرایمینگ بذرکلزا و کتان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیرا حسابی؛ سعید وزان؛ فرید گل زردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (129.39 K)

137 اثر عصاره اندام های رویشی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف (Echinochloa crus-galli)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهارگل دولو؛ جعفر اصغری؛ حبیب اله سمیع زاده؛ محمدرضا احتشامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (138.7 K)

138 اثر عناصر غذایی ماکرو و میکرو بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چهار ژنوتیپ یولاف زراعی در اهواز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسلم منجزی زاده؛ حبیب الله روشنفکر؛ پیمان حسیبی؛ بهزاد سرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.33 K)

139 اثر غلظت روی بذر بر پاسخ گیاهچه گندم در خاک‌های آهکی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید عبدلی؛ عزت اله اسفندیاری؛ بهزاد صادق زاده؛ بهمن موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.21 K)

140 اثر غلظت های مختلف عصاره ورمی کمپوست به عنوان محیط کشت پایه بر کشت درون شیشه ای گیاه به لیمو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پانته آ اسلامی طایر؛ منصور امیدی؛ محمود خسرو شاهلی؛ سپیده ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.25 K)

141 اثر فرسودگی و پرایمینگ بذور بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی جوانه زنی و رشد گیاهچه سیاه دانه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غزاله پیله ور؛ بابک عندلیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (140.53 K)

142 اثر فواصل بین و روی ردیف کشت بر عملکرد علوفه شبدر لاکی (Trifolium incarnatum L.) در شالیزارهای شهرستان رشت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد ربیعی؛ مهرداد جیلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (154 K)

143 اثر ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻛﺸﺖ درون ﺷﻴﺸﻪای ﻋﻠﻒ ﭼﺎی ( . Hypericum perforatum L )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نجمه مولایی؛ ناصر محبعلی پور؛ عباس دل آذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.24 K)

144 اثر کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی لوبیا ( .Phaseolus vulgaris L )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسان صابری؛ غلامرضا محسن آبادی؛ مجید مجیدیان؛ سید محمدرضا احتشامی؛ زکیه ابراهیم قوچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133 K)

145 اثر کاربرد کود زئولیت غنی شده بر ویژگی‌های رشدی گیاه گندم رقم پیشتاز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمایت عسگری؛ پروین هادیلو؛ بابک متشرع زاده؛ آرش همتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.61 K)

146 اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد جواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.36 K)

147 اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن بر کنترل علفهای هرز و کارایی استفاده از زمین لوبیا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سامان بیگی؛ جواد حمزه ئئ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.79 K)

148 اثر کمبود آب بر محتوای کلروفیل برگ و عملکرد ماش
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سالار فرهنگی؛ کاظم قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.92 K)

149 اثر کود بیولوژیک فسفره و کود شیمیایی فسفره بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز رقم صیاد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدحسین روزبهانی؛ امین فرنیا؛ شهرام نخجوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (148.71 K)

150 اثر کود بیولوژیک فسفره و کود شیمیایی فسفره بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی لوبیا قرمزرقم صیاد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدحسین روزبهانی؛ امین فرنیا؛ شهرام نخجوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.76 K)

اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه