عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 331

1 اثرات تراکمهای مختلف کاشت برعملکرد علوفه و دانه ارقام جو و تریتیکاله
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود قدسی؛ محمود ناظری؛ حسین هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.36 K)

2 اثرات تعداد دفعات کشت تک گره و موفقیت مکانی گره های روی ساقه در تولید ریز غده از گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شهرام احمدیان؛ رضا ضرغامی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدا بنده؛ میترا سراج اذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.97 K)

3 اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم و آب آجی چای بر جوانه زنی بذور ارقام جو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده؛ مصطفی ولیزاده؛ فیروز نادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.12 K)

4 اثر کاربرد اکسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندرقند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا میرزایی؛ محمدعلی رستمی؛ مجید دهقانشعار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.66 K)

5 اثر کرک روی روش رشد گیاه سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داریوش نباتی؛ جیانهوا ژ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (529.4 K)

6 ایجاد گیاهان سبز با استفاده از روش یک مرحله ای در کشت بساک برنج های ایرانی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا شیرزادیان خرم آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.32 K)

7 اجزاء عملکرد درماش
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ عبدالحمید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.23 K)

8 ارتفاع رسوب با SDS بعنوان شاخصی در ارزیابی کیفیت نانوایی گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ عبدالمجید رضایی؛ محمد شاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (576.11 K)

9 ارزیابی آزمایشات قدرت بذر و کارایی زراعی آن در سورگوم علوفه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا دشتبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.24 K)

10 ارزیابی تحمل ارقام گندم بومی به پدیده جوانه زنی قبل از برداشت در مقایسه با ارقام تجاری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عباسعلی نوری نیا؛ قربان نور محمدی؛ حسین محمدی؛ مهرناز مهرآورد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.76 K)

11 ارزیابی تنوع ژنتیکی کرچکهای بومی ایران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عبداله حسن زاده قورت تپه؛ محمدرضا احمدی؛ محمد جعفرآقایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (450.43 K)

12 ارزیابی تنوع ژنتیکی و رابطه عملکرد با اجزای خود به روش تجزیه علیت در عدس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رامین رافضی؛ محمد مقدم؛ مصطفی ولیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.19 K)

13 ارزیابی چند معیار مقاومت به خشکی در گندم و رابطه آنها با عملکرد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید گلستانی عراقی؛ محمدتقی آساد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.98 K)

14 ارزیابی ژنوتیپهای جو جهت مصارف دو منظوره در شرایط دیم گرمسیری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محتشم محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.58 K)

15 ارزیابی سازگاری ارقام لوبیا چیتی در شرایط محیطی اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهرام مجد نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.36 K)

16 ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری لیته های ذرت سفید
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا مولائی؛ علیرضا طالعی؛ احمد بانکه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.62 K)

17 ارزیابی قدرت بذر و رشد گیاهچه در سه گونه علف چمنی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ احمد رزبان حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375.83 K)

18 ارزیابی مقاومت ارقام و رگه های پیشرفته گندم نسبت به زنگ زرد به روش اندازه گیری سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری AUDPC
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کیومرث نظری؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ عبدالکریم ذاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.92 K)

19 ارزیابی مقاومت ارقام و لاینهای مختلف برنج در مقابل بیماری بلاست magnaporhae grisea
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منوچهر ایزدیار؛ فریدون پاداشت؛ محمدصالح محمدصالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.43 K)

20 ارزیابی مقاومت به زنگ زرد در شرایط مزرعه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا نقوی؛ محمدرضا قنادها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.49 K)

21 ارزیابی مقاومت به زنگ زرد گندم در بعضی از ارقام تترا و هگزاپلوئید
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نیازی؛ عباس سعیدی؛ حسین میرزائی ندوشن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.12 K)

22 ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام و لاینهای پیشرفته گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی خوشه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عباس سعیدی؛ عزیزاله علیزاده؛ علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ عبدالرضا فروتن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.07 K)

23 ارزیابی منابع متحمل به تنش خشکی و پایداری عملکرد ارقام و لاینهای گندم د رمنطقه نیمه خشک کشور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیرقلی سنجری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.58 K)

24 ارزیابی واکنش لاینهای حاصل از توده های بومی گندم پاییزه به شرایط آبی و تنش کمبود آب
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آقامعلی تاری نژاد؛ میرهاشم موسوی صدر؛ محمد مقدم؛ محمدرضا شکیبا؛ حمداله کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (616.46 K)

25 ارزیابی و تعیین مقاومت برخی از گونه های جنس Beta به نماتد مولد سیست چغندرقند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی گل اندامیان؛ محمد مقدم؛ صدیقه فاطمی؛ محمدناصر ارجمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.08 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه