عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 441

1 اثرات تراکمهای مختلف کاشت برعملکرد علوفه و دانه ارقام جو و تریتیکاله
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود قدسی؛ محمود ناظری؛ حسین هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.36 K)

2 اثرات تعداد دفعات کشت تک گره و موفقیت مکانی گره های روی ساقه در تولید ریز غده از گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شهرام احمدیان؛ رضا ضرغامی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدا بنده؛ میترا سراج اذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.97 K)

3 اثرات دوره های مختلف تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر وارتیه CP57 در شرایط اقلیمی خوزستان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد نادری؛ ابوالحسن هاشمی؛ رضا شکرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.95 K)

4 اثرات شوری بر فتوسنتز ارقام گندم حساس و مقاوم به شوری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد کافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.1 K)

5 اثرات کمبود آب بر سرعت و دوام پرشدن دانه عدس در تراکمهای مختلف
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ افشین سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.6 K)

6 اثرات کود ازته سرک و میزان آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند در اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن امساکی؛ ایرج علیمرادی؛ مهدی کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.32 K)

7 اثرات محدودیت آب و کیفیت بذر بر سبز شدن و رشد گیاهچه دو گونه در منه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ امیرحسین طالب پور صباغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.45 K)

8 اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر چگونگی سبز شدن و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
قدرت اله فتحی؛ عبدالکریم بنی سعیدی؛ خلیل عالمی سعید؛ عباس هوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.74 K)

9 اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم چغندر قند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن رشدی؛ ساسان رضا دوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.8 K)

10 اثر تنش آبیاری ناشی از فواصل آبیاری ها بر روی عملکرد و اجزا عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی ذرت رقم 704 تحت شرایط اقلیمی اهواز
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصور صارمی؛ عطا اله سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.42 K)

11 اثرتنش شوری بر جوانه زنی 18 رقم کلزا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرید شکاری؛ فرخ رحیم زاده؛ مصطفی ولیزاده؛ هوشنگ آلیاری؛ محمدرضا شکیبا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.52 K)

12 اثر رژیمهای رطوبتی و حرارتی بر تحمل به شوری ارقام یونجه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجتبی هاشمی؛ شاپور حاج رسولیها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.84 K)

13 اثر رژیمهای رطوبتی و حرارتی بر توزیع یونها در اندامهای گیاه یونجه تحت تنش شوری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجتبی هاشمی؛ مهدی بصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.46 K)

14 اثر شوری بر روی جوانه زنی بذور گونه های مختلف یونجه یکساله
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن عسگریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (480.06 K)

15 اثر شوری بر فیلوکرون و شدت ظهور برگ چغندرقند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود رفیعی؛ مهدی کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.9 K)

16 اثر شوری و خشکی بر روی رشد و نمو 8 رقم جو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدجواد آروین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.02 K)

17 اثر شیوه کود ازت و فواصل آبیاری بر عملکرد و پروتئین سورگوم علوفه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدامین کهن مو؛ داریوش مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.33 K)

18 اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم و آب آجی چای بر جوانه زنی بذور ارقام جو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده؛ مصطفی ولیزاده؛ فیروز نادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.12 K)

19 اثر کاربرد اکسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندرقند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا میرزایی؛ محمدعلی رستمی؛ مجید دهقانشعار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.66 K)

20 اثر کرک روی روش رشد گیاه سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داریوش نباتی؛ جیانهوا ژ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (529.4 K)

21 ایجاد گیاهان سبز با استفاده از روش یک مرحله ای در کشت بساک برنج های ایرانی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا شیرزادیان خرم آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.32 K)

22 اجزاء عملکرد درماش
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ عبدالحمید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.23 K)

23 ارتفاع رسوب با SDS بعنوان شاخصی در ارزیابی کیفیت نانوایی گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ عبدالمجید رضایی؛ محمد شاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (576.11 K)

24 ارزیابی ارقام گندم از نظر شاخصهای مقاومت به خشکی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داود حسن پناه؛ محمد مقدم؛ مصطفی ولیزاده؛ سیروس محفوظی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.62 K)

25 ارزیابی آزمایشات قدرت بذر و کارایی زراعی آن در سورگوم علوفه ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا دشتبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.24 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه