عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 348

1 اپتیمم نمودن شرایط موثر در کشت بافت ارقام نخود. Cicer arietinum L موجود در کشور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید رضا وصال؛ عبدالرضا باقری؛ عباس صفرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.03 K)

2 اثرات تراکم بوته بر عملکرد هیبریدهای KSC704 و KSC604 ذرت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود محسنی؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولیزاده؛ کاظم قاسمی گلغدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.19 K)

3 اثرات تنش خشکی اوایل فصل رشد بر هدایت روزانه ای, دمای برگ و مقدار پرولین در ژنوتیپای چغندر قند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم محمدیان؛ فرخ رحیم زاده خوی؛ محمد مقدم؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.58 K)

4 اثرات خشکی اوایل فصل رشد روی فلورسانس کلروفیل a و میزان کلروفیل در ژنوتیپ های چغندرقند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم محمدیان؛ فرخ رحیم زاده خوی؛ محمد مقدم؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.5 K)

5 اثرات خشکی در کنجد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد عباسعلی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سعدا... منصوری؛ داود حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.33 K)

6 اثرات درجات مختلف شوری ناشی از سدیم کلراید بر جوانه زنی چهار رقم گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد حسین صابری؛ محمد حسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.54 K)

7 اثرات کمبود آب بر سرعت و دوره پر شدن دانه در دو رقم جو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید رضا موسوی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ حمدالله کاظمی؛ مصطفی علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.94 K)

8 اثر پتانسیلهای مختلف خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چند گونه یونجه یکساله
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حامد ظریف کتابی؛ عوض کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.32 K)

9 اثر تاریخ آخرین چین برداری و قطع آبیاری در کاهش آلودگی یونجه های بذری به زنبور بذر خار یونجه Eurytomidae, HYM SPBRUCHOPHAGUS در خوزستان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم اسلامی زاده؛ ناصر ظریفی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.97 K)

10 اثر تاریخ کاشت برمیزان آلودگی چغندر قند به ویروس کرلی تاپ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
صادق جلالی؛ محمدرضا جهاد اکبر؛ محمدرضا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.47 K)

11 اثر تاریخ کاشت و رقم در کاهش آلودگی پنبه های الیاف بلند به عسلک پنبه BEMISICA GENN
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد کریم زاده اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.37 K)

12 اثر تاریخ کاشت و رقم در کاهش آلودگی و خسارت کرم خاردار پنبه (EARIAS INSULA) در ارقام الیاف بلند پنبه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد کریم زاده اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.94 K)

13 اثر تاریخ نشاءکاری روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
همت ا... پیر دشتی؛ زین العابدین طهماسبی؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.04 K)

14 اثر تراکم جمعیت گیاهی بر عملکر اجرای عملکرد و کیفیت دانه ارقام سویا Glycine Max LMerr
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد علی شریکیان؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ غلامعلی رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.52 K)

15 اثر تنش آب خاک بر عملکرد, میزان پرولین و اتقال مجدد ماده خشک چهار رقم گندم در شرایط مزرعه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی قاجار سپانلو؛ حمید سیادت؛ عباس سعیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.25 K)

16 اثر درجه حرارت و اسید ابسسیک ABA بر مقاومت به سرما در کالوس گندم Triticum aestivum
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیدرضا طیائی عقدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.31 K)

17 اثر شوری خاک روی واریته های کلزا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرید شکاری؛ فرخ رحیمزاده خوئی؛ عزیز جوانشیر؛ هوشنگ آلیاری؛ محمدرضا شکیبا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.56 K)

18 ایجاد گیاهان تراریخت آراییدوپسیس با استفاده از پلاسمید حاوی تشدید کننده ها
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کتایون زمانی؛ اشرف الدین سخن سنج؛ هاله هاشمی؛ محمد علی ملبویی؛ مه لقا قربانعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.32 K)

19 ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در نخود به کمک تکنیک هسته ای (پرتو گاما)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهنام ناصریان خیابانی؛ حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ سیروس ودادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.17 K)

20 ایجاد نر عقیمی با مواد شیمیائی و اثرات غلظت آنها در سه رقم پیاز خوراکی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن خدادادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.79 K)

21 اجزاء عملکرد در سویا بعد از انتخاب براساس عملکرد ساقه اصلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا شهسواری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.9 K)

22 احیاء نگهداری و ارزیابی تخصصی ذخایر توارثی عدس در شرایط آبی و دیم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا شهاب؛ محمدجعفر آقائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.71 K)

23 ارتباط پروتئین با برخی از صفات کمی و کیفی لاینهای گندم سیمیت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد صادق خاوری نژاد؛ محمدرضا قنادها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (147.13 K)

24 ارتباط راندمان سبز کردن گندم با ماده خشک تولیدی و برخی صفات دیگر در کشت آزمایشگاهی و گلخانه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرزانه آزاد؛ احمد توبه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.44 K)

25 اررزیابی ماهیت و رابطه خویشاوندی کمپلکس گونه ای Vicia sativa به کمک مارکرهای مولکولی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهروز شیران؛ اس ان راینا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.22 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه