عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 500

1 CORN SILAGE QUALITY RESPONSE TO CROP PLANTING DENSITY
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.08 K)

2 CROP PLANTING PROPORTIONS EFFECTS ON SILAGE VOLATILE FATTY ACIDS OF CORN AND LEGUME
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.66 K)

3 Estimation the potential effects of osmotic (salinity and drought stress) on germination of clodinafop-propargyl resistant and susceptible biotypes of rigid ryegrass
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین ثابت زنگنه؛ حمیدرضا محمددوست؛ علی اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (620.53 K)

4 Physiological Responses (Leaf Osmolytes and Nutrients) of Lallemantia iberica to Supplementary Irrigation Cultivated at Narrow Rows
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.74 K)

5 Response of mycorrhizal grass pea to salinity
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Alireza Pirzad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.95 K)

6 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ ذرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺣﺮارﺗﻲ درﺟﻪ-روز-رﺷﺪ)GDD( ﺑﺮای ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کامران انوری؛ منوچهر حاجی آقا یاری؛ کیوان پیروتی؛ مهدی تاجبخش؛ رجب چوگان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.32 K)

7 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪادی ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشته رستم خانی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمدمهدی مجیدی؛ مهدی قیصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.09 K)

8 اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﻤﻞ در ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب چغندر قند
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (736.59 K)

9 اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮری AtSOS3 ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻫﻮﻳﺞ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
خدیجه مسلم نژاد؛ مقصود پژوهنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.85 K)

10 اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم راﻳﺰوژﻧﺰ در ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نیشتمان عبدی؛ ابراهیم دورانی؛ سعید اهری زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (665.62 K)

11 اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺬرﭘﻮﺷﺶدار ﺷﺪه ﭘﻠﺖ ﺗﻮﺗﻮن در اﻳﺮان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حامد زمانی؛ محمدعلی چگینی؛ عظیمه حسینی؛ عبدالغفور قلیزاده؛ عبدالرحیم مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (688.56 K)

12 ﻏﺮﺑﺎل ﻓﺎﻣﻴﻞﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺧﻮاﻫﺮی ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پرویز فصاحت؛ محسن آقایی زاده؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ سعید واحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (599.59 K)

13 ﻏﺮﺑﺎل ﻻﻳﻦﻫﺎی ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ارﻗﺎم ﻣﺤﻠﻲ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی اکبر عبادی؛ محمدطاهر حلاجیان؛ محسن قدسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (674.88 K)

14 ﻏﺮﺑﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺧﻮاﻫﺮی ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪروی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن آقایی زاده؛ مجید محرمزاده؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ پرویز فصاحت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.81 K)

15 ﻏﺮﺑﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺧﻮاﻫﺮی ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺟﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری رﻳﺰوﻣﺎﻧﻴﺎ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن بذرافشان؛ سعید دارابی؛ محسن آقایی زاده؛ بابک بابایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (601.51 K)

16 ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻳﺰﻣﻐﺬی در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻢ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عبداله جوانمرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (599.41 K)

17 ﺑﺎززاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ-وﻳﺘﺮو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهزاد خاطری؛ عزت کرمی؛ حمیدرضا مجردی؛ رضا ذاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.13 K)

18 ﺗﺎًﺛﻴﺮﻣﻮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد وﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب دو رﻗﻢ زراﻋﻲ ﻧﺨﻮد Cicer arietinum. Lدرﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیامک فرجام؛ عادل سی و سه مرده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.39 K)

19 اثر ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺬر ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﮔﻴﺎه ﺧﻮراﻛﻲ و داروﻳﻲ آزیوش Corchorusolitorius L.
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدحسین قربانی؛ اکرم پسندیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (657.59 K)

20 اثر ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب روﻏﻦ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲArachis hypogea L.در ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ذرت Zea mays L.
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امین نوبهار؛ معرفت مصطفوی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (610.52 K)

21 اثر ﻣﺘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻤﻮﻧﺎت ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺸﺖ رﻳﺸﻪ ﻣﻮﺋﻴﻦ ﺑﺬراﻟﺒﻨﺞ ﻣﺸﺒﻚ Hyoscyamus reticulatus L.
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسد اله نوروزی؛ بهمن حسینی؛ مراد جعفری؛ منوچهر فرجامی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (726.19 K)

22 اراﺋﻪ ﻛﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ در ﻧﺮماﻓﺰار SAS
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آرمین ساعدموچشی؛ هومن راضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (626.41 K)

23 اﺛﺮات 5 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮع ﺧﺎکورزی و ﺗﻨﺎوب ﺗﻮاﻟﻲ( زراﻋﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم آﺑﻲ در اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺮد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ایوب فصاحت؛ محمدرضا مهرور؛ علی قربانی؛ ناصر قویدل؛ شهرام اله یاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.62 K)

24 اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﻗﺎم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻠﺰا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسد اله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.25 K)

25 اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ و وﺟﻴﻦ ﻋﻠﻒﻫﺎیﻫﺮز ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرزانه رسولی؛ هاشم امین پناه؛ معرفت مصطفوی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.54 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه