عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 511

1 .
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zohreh Emami Bistgani؛ Abdolmehdi Bakhshandeh؛ Mohammad Reza Morshedloo
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.21 K)

2 Comparison Root Chicory (Cichorium intybus L.) Cultivars for Inulin Production in Iran
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Hadi Shoorideh؛ Elyas Neyestani؛ Alireza Eslami
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.46 K)

3 Identification of Quantitative Trait loci and Environmental Interactions for Grain Yield Components in Bread Wheat under Aluminum Stress
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Sara Farokhzadeh؛ Barat Ali Fakheri؛ Nafiseh Mahdinejad؛ Sirus Tahmasebi؛ Abbas Mirsoleimani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.37 K)

4 Influence of sowing dates and humic acid on chlorophyll and seed yield of some canola cultivars
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
fatemeh barekati؛ Eslam Majidi Hervan؛ Amir Hossein Shirani Rad؛ Ghorban Noormohamadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.1 K)

5 Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the photosynthetic pigments of Medicinal Plant Lavandula officinalis.
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Alireza Pirzad؛ Sevil Mohammadzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.68 K)

6 اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ داﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ F6 ﺑﺮﻧﺞ (Oryza sativa L)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهناز پور عباس دولت آبادی؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی چالشتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.23 K)

7 اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ژنﻫﺎی ﻫﺪفmiRNAﻫﺎی ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان محسنی فرد؛ مریم عزیزی؛ مهدی قبولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.94 K)

8 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﺰارع ﻛﻠﻢ ﻗﻤﺮی(Brassica oleracea)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه احمدنیا؛ علی عبادی؛ محمد گودرزی؛ صغری قهرمانی؛ شیوا تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.78 K)

9 آثار تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و روابط آنها در کنجد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سپیده قطب زاده کرمانی؛ قدرت الله سعیدی؛ محمدرضا سبز علیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.84 K)

10 اثر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاهان ذرت و لوبیا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه آقا میر؛ حسینعلی بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.97 K)

11 اثرات بیشبود آهن بر خصوصیات مورفولوژیک و جذب پتاسیم در مرحله گیاهچهای ارقام برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم فرزدی حقیقی؛ جعفر اصغری؛ محمد محسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.01 K)

12 اثرات تنش شوری بر بنیه بذر و واکنش اجزای جوانهزنی سه رقم کنجد(sesamum indicum)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
راحله افشار منش؛ اصغر رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.99 K)

13 اثرات تنش کمبود آب و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مرتبط با عملکرد بلال ذرت شیرین
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ عزیزاله قاسمی؛ میلاد روشنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.49 K)

14 اثرات کود دامی و گوگرد بر پروتئین و عملکرد ارقام کنجد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مرجان سعیدی نژاد؛ محمد علی بهدانی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ سهراب محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.04 K)

15 اثر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد اسدی؛ یوسف نصیری؛ سارا ملاعلی عباسیان؛ محمدرضا مرشدلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.57 K)

16 اثر بستر کشت بر عملکرد کیفی و کمی ماشک و جو در نسبت مختلف کاشت در شهرستان رشت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهرداد جیلانی؛ حسین عجمنوروزی؛ ابوالفضل فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.08 K)

17 اثر پیشتیمار با کود کلات آهن بر روی خصوصیات جوانهزنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بیژن شادکام؛ محمد حسین قرینه؛ امین لطفی جلال آبادی؛ سید امیر موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.46 K)

18 اثر تراکم و تاریخهای مختلف کاشت بر صفات عملکردی و ویژگیهای فنولوژی و مرفولوژیکی زعفران در شهرستان محلات
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیرا بهرامی پور فرد؛ محمد حسین عظیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.1 K)

19 اثر ترکیبات هورمونی و نوع محیط در کشت درون شیشهای گیاه داروئی گل محمدی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا محبی حمید؛ منصور قربانپور؛ امیر رضا زارع کاریزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.23 K)

20 اثر تغذیه برگی گیاه کنجد با عصاره گیاه داروئی مرزنجوش بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و درصد روغن و پروتئین دانه کنجد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهره انصار؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ سراله گالشی؛ احمد غلامی؛ مهدیه پارسائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.46 K)

21 اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانهزنی کلزا در شرایط شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شیرین تقیذوقی؛ الیاس سلطاتی؛ ایرج الله دادی؛ رضا صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.71 K)

22 اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانهزنی بذر گیاه بارهنگ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ایوب مزارعی؛ لیلا فهمیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.92 K)

23 اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانهزنی بذور شنبلیله(Trigonella foenum-greacum L.) حاصل از مزارع کشت مخلوط با مرزه(Satureja hortensis L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سکینه عبدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.99 K)

24 اثر تنش خشکی طی نمو بذر روی پایه مادری و تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ساجده خدا کرمی جانباز محله؛ اصغر رحیمی؛ راحله افشارمنش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.44 K)

25 اثر تنش خشکی مرحله زایشی و براسینواستروئید بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم سیروان در استان فارس
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مرضیه دهقان؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا بدوی؛ ابراهیم زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.02 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه