عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 78

1 Bayesian model averaging as a robust method for gene mapping
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
Ali Esmailizadeh koshkohi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.19 K)

2 اثرات آمیخته گری برتوان تولیدی شیر در گاوهای کردی
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
امیر رشیدی؛ حسین بزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.9 K)

3 اثر سیستم های آمیزشی بر میانگین ارزش های اصلاحی و واریانس ژنتیکی در گاوهای شیری
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مهدی امین افشار؛ محمد مرادی شهر بابک؛ علیرضا فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (391.9 K)

4 اثر عوامل مادری برصفات تولیدی و تولید مثل جوجه های گوشتی یک لاین تجاری
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علیرضا فتحی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه کاشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.86 K)

5 اثر عوامل محیطی روی تولید توده زنده و سیستم آرتمیای بومی Artemia parthenogenetic در مناطق شور قم
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمدرضا محقق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (443.04 K)

6 ارزیابی ژنتیکی یک گله گاو هلشتاین برای صفات تولید شیر و چربی براساس رکوردهای روز آزمون و مدل رگرسیون تصادفی
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
سیما مقدس زاده اهرابی؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ صادق علیجانی؛ مختارعلی عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

7 ارزیابی ویژگی ها رشد گوسفند لری در مناطق سرد نمیه خشک و نیمه گرم و خشک استان لرستان
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
ابراهیم جعفری؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ نجفقلی دبیری؛ هدایت اله روشنفکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (491.1 K)

8 ارزیابی و مقایسه عملکرد صفات اقتصادی سه آمیخته مرغ مادر
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
سعید باقزی؛ رضا میرایی آشتیانی؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.03 K)

9 ارزشیابی اسپرم منجمد شده در ماهی شانک
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
سیروس عیدی وند؛ سیروس امیری نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (571.83 K)

10 استفاده از زئولیت در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مجید افشار؛ کاووس نظری؛ منصور شریفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.24 K)

11 برآورد ارزش اقتصادی صفات عملکردی کرم ابریشم ایران و حساسیت آن در برابر تغییر شرایط تولیدی در گرایش حداقل هزینه
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مانی غنی پور؛ عبدالاحد شادپرور؛ ضیاء الدین میرحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.49 K)

12 برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای آزمون ماهیانه شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از تابع کواریانس
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
همایون فرهنگ فر؛ هانی رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.83 K)

13 برآورد پارامترهای ژنتیکی،سهم ژن نژاد خارجی و هتروزیس فردی و مادری در توده گاوهای دورگ ایران
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
ابوالفضل قربانی؛ رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مقیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.38 K)

14 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ در گاوهای هلشتاین ایران
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
میرجعفر محمدی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مروج؛ احمد مقیمی اسفند آبادی؛ محمد رکوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.1 K)

15 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ و تولید در گاوهای هلشتاین ایران
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
هانی رضائی؛ عبدالاحد شادپرور؛ ضیاالدین میرحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.36 K)

16 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر و درصد چربی گاوهای هلشتاین در استان های گلستان و مازندران با استفاده از مدل های دامی یک و چند متغیر
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
عیسی طهماسبی؛ همایون فرهنگ فر؛ عیسی جرجانی؛ حسین نعیمی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.78 K)

17 برآورد پارامترهای ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علیرضا عبدالمحمدی؛ محمد شهر بابک؛ رضا میرائی آشتیانی؛ محمدباقر صیادنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.23 K)

18 برآورد پارامترهای ژنتیکی مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هرمیش تحت آمیزش در گوسفند لری بختیاری ایران
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
کورش غلامحسینی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمود وطن خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (545.24 K)

19 برآورد پارامترهای ژنتیکی مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده هر میش تحت آمیزش در گوسفند بلوچی
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
معصومه باقری؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مهدی ساعتچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.27 K)

20 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند شال
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علی حسین غلامی نیا؛ جلیل شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (352.06 K)

21 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بیده یکسالگی در بزهای مرخز
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
امیر رشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (440.31 K)

22 برآورد پرامترهای ژنتیکی صفات تولیدی رکوردهای روزانه در گاوهای شیری استان اصفهان با استفاده از مدل چند متغیر تکرارپذیری
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
جواد خانی مزرعه آخوند؛ احمد آیت اللهی مهرجردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.59 K)

23 برآورد وزن دنبه و همبستگی ژنتیکی آن با صفات رشد در بره های لری بختیاری
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمود وطن خواه؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رضا میرائی آشتیانی؛ رسول واعظ ترشیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.44 K)

24 بررسی اثرات پس اب های خروجی حوضچه های پرورش ماهی قزل آلا
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمدعلی طالبی؛ رضا درخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.58 K)

25 بررسی اثرات عوامل موثر برشاخص بهره وری اقتصادی سامانه تولید گله های شیری هلشتاین بوسیله یک مدل شبیه سازی
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مجید متقی طلب؛ عبدالاحد شادپرور؛ فرجاد رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (706.56 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه