عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 281

1 اثر آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد بر تجمع و انتقال ازت و سایر صفات دیگر ذر ژنوتیپهای مختلف گندم دیم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابراهیم روحی؛ زین العابدین طهماسبی؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ علی سروش زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.14 K)

2 اثرات زمان برداشت علوفه بر عملکرد دو رقم جو در استان یزد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید سودایی زاده؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدحسین حکیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.65 K)

3 اثرات مصرف توام فسفر و روی بر عملکرد کمی و کیفی دانه گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سلمان تاجیک؛ غلامرضا ثواقبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.21 K)

4 اثرات مقادیر بذر و شوریهای مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا زمانی؛ محمد کافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.7 K)

5 اثر اللوپاتی پسمان های آفتابرگردان بر رویش و رشد پنبه Gossypium hirsutum l
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سپیده آقاجانی؛ محمدتقی برارپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (148.63 K)

6 اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم کلزا در منطقه دزفول
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عطا اله سیادت؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ قدرت اله فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.8 K)

7 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سه رقم کتان روغنی در ورامین
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید ایران نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.75 K)

8 اثر تاریخ کاشت تابستانه کشت دوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت و تعیین روابط بین انها از طریق تجزیه علیت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رجب چوگان؛ افشین مساوات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.19 K)

9 اثر تاریخ کاشت و چین برداری روی عملکرد علوفه و بذر دو رقم شبدر برسیم در منطقه شهرکرد در کشت بهاره
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین خدادادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (296.87 K)

10 اثر تاریخ کاشت و رقم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزای پاییزه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ساسان رضادوست؛ محسن رشدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275 K)

11 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای s.c.647 و s.c604 ذرت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پیام پزشکپور؛ عظیم خزائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.96 K)

12 اثر تراکم خزانه روش خزانه گیری و تعداد نشاء بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد رمضانی؛ آقافخر میرلوحی؛ عبدالمجید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.99 K)

13 اثر تراکم کاشت بر درصد دانه های بارور رشد نکرده غیر نرمال و دانه های نرمال در انواع لوبیا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید دوازده امامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.39 K)

14 اثر تناوب گیاهان زراعی بر جمعیت کل و جنسهای غالب باکتریهای خاک
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیر آینه بند؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (139.22 K)

15 اثر چرا یا هرس روی نسبت جنسیت بعضی از گونه های آتریپلکس کشت شده در منطقه کرج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن حسام زاده حجازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.45 K)

16 اثر رقم و تراکم بوته بر نمو رشد و توزیع مواد فتوسنتزی در سیب زمینی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی دماوندی؛ رحیم اصل گرگانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.35 K)

17 اثر روش کاشت بر تولید محصول پنبه در خاک و آب شور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا رمضانی مقدم؛ منصور پاره کار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.02 K)

18 اثر روشهای مختلف کاشت و نحوه آبیاری بر خصوصیات چغندرقند در راضی شور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.97 K)

19 اثر سرما و انجماد بر خصوصیات فیزیولوژیکی گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهمن یزدی صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.5 K)

20 اثر محلولپاشی اوره بر روی سویا در مراحل بعد از گلدهی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد صادق زاده؛ خلاق میرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.51 K)

21 ارزیابی ارقام مختلف سیب زمینی در دورهای مختلف آبیاری و قطع آبیاری در مراحل مختلف توسعه غده در منطقه اردبیل
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داود حسن پناه؛ امیر اصلان حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.3 K)

22 ارزیابی ارقام نخود کابلی در تاریخ کشتهای پاییزه و بهاره در شرایط زارع
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پیام پزشکپور؛ محمد میرزایی حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.11 K)

23 ارزیابی امکات کشت پاییزه نخود در کوهدشت لرستان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پیام پزشکپور؛ محمد میرزایی حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.36 K)

24 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک در ارایش کشت دو ردیفه ذرت تحت تاثیر تراکم و تقسیط کود نیتروزن
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فائزه زعفریان؛ زین العابدین طهماسبی؛ احمد بانکه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.97 K)

25 ارزیابی بیلان انرژی زراعت گندم دیم در استان مازندران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه حیدر قلی نزاد؛ عبداله حسن زاده قورت تپه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.23 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه