سامانه مدیریت همایشهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با ایجاد بستری الکترونیکی امکان مدیریت همایش های مختلف را برای برگزارکنندگان در سازمان ایجاد می کند و ضمنآ پس از پایان همایش امکان آرشیو اطلاعات را به طور جداگانه فراهم می نماید.