عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 838

1 Cytospora paratranslucens عامل بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رازمیگ عزیزی بالانجی*؛ یوبرت قوستا؛ عبدالله احمد پور
مشاهده مقاله

2 Heterorhabditis bacteriophora ، نخستین گام برای نماتودهای بیمارگر حشرات در عراق
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد الزیداوی*
مشاهده مقاله

3 kuehniella بررسی اثر دوره‌های نوری مختلف بر ویژگی‌های زیستی مراحل نابالغ شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد، Ephestia
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسیم قزلباش*؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی
مشاهده مقاله

4 Phaeoacremonium subulatum به عنوان گونه ای جدید از Togniniaceae برای میکوبیوتای ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد کاظم زاده*؛ حمید محمدی؛ سید اکبر خداپرست
مشاهده مقاله

5 اُاُسپورهای هیبرید Phytophthora infestans (Mont.) de Bary در برگ‌های آلوده‌ از مزارع سیب‌زمینی منطقه‌ی زرین‌گل علی‌آباد کتول استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیر ذوالفقاری*؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

6 آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می‌توانند نقشی در تغییر مولفه‌های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه‌خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد کریمی*؛ shokoofeh kamali
مشاهده مقاله

7 اتیولوژی بیماری موزاییک انجیر در استان فارس توسط نسل جدید توالی یابی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم رستگار*؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزد پناه؛ اسماعیل ابراهیمی
مشاهده مقاله

8 اثر Micrococcus yunnanensis بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه و تغذیه‌‌ شب‌پره‌ مینوز گوجه‌فرنگی (Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta در شرایط گلخانه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه زمانی*؛ کامبیز مینایی؛ هاجر زمانی
مشاهده مقاله

9 اثرات آلودگی ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در تشکیل گل و بذر در اطلسی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیده نوشین تراب جهرمی*؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزد پناه
مشاهده مقاله

10 اثرات تغذیه‌ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا کمری*؛ محسن یزدانیان؛ محمد حسن سرایلو
مشاهده مقاله

11 اثرات زیر‌کشند‌گی بایومایت روی پارامتر‌های تولیدمثلی و رشدی جمعیت کنه شکارگر Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا هواسی؛ کتایون خردمند*؛ هادی مصلی نژاد؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله

12 اثرات زیرکشندگی پیتون® روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نیلوفر سنگک ثانی بژگانی*؛ حمید قبادی
مشاهده مقاله

13 اثرات زیر کشندگی جدایه‌ی TV قارچ بیمارگر((Hypocreales: Clavicipitaceae Beauveria bassiana بر پارامترهای زیستی کنه‌ تارتن دو‌لکه‌ایTetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود حیدری؛ کتایون خردمند*؛ رضا طلائی حسنلوئی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

14 اثرات زیر کشندگی جدایه‌ی TV قارچ بیمارگر((Hypocreales: Clavicipitaceae Beauveria bassiana بر پارامترهای زیستی کنه‌ی شکارگرNeoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود حیدری؛ کتایون خردمند*؛ رضا طلائی حسنلوئی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

15 اثرات زیرکشندگی سم پروتئوس روی پارامترهای تولید‌مثلی و رشد جمعیت شته‌ی جالیز (Hemiptera: Aphididae) Aphis gossypii
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه مجیدپور*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ سعید بامداد
مشاهده مقاله

16 اثرات زیرکشندگی فلوبندیامید (تاکومی) روی پارامترهای تولیدمثلی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایلین رسایی*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

17 اثرات زیر‌کشندگی کنه‌کش سایفلومتوفن بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) روی خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهسا مرادی؛ کتایون خردمند*؛ هادی مصلی نژاد؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله

18 اثرات زیرکشنده اسپیروتترامات روی پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید بامداد*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ حجت‌اله محمدی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

19 اثرات زیرکشنده‌ی اسپیروتترامات روی پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی شکارگر Amblyseius swirskii (Acari:Phytosiidae) با تغذیه از کنه‌ی Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید بامداد*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ حجت‌اله محمدی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

20 اثرات ضد قارچی برخی از عصاره‌های گیاهی بر رشد قارچRhizoctonia solani
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قیس فضلی پاسندی*؛ امیر ذوالفقاری؛ سید افشین سجادی
مشاهده مقاله

21 اثرات ضد قارچی برخی از عصاره‌های گیاهی بر رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیده مهسا عبدی گرمستانی*؛ سیده مهسا عبدی گرمستانی
مشاهده مقاله

22 اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچ Beauveria bassiana(Balsamo) بر تغذیه و سرعت رشد شپشه‌دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود لطیفیان*؛ ابراهیم سلیمان نژلدیان؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله

23 اثرات غلظت‌های مختلف فنوکسی‌کارب بر ایجاد تنش اکسیداتیو و تغییر در نشانگرهای زیستی در موریانه Microcerotermes diversus Silvesteri
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا درمیانی؛ بهزاد حبیب پور*؛ پیمان حسیبی
مشاهده مقاله

24 اثرات غنی سازی برگ توت با مکمل غذایی ‏ARI POIVIT‏ بر پارامترهای بیولوژیکی و شاخصهای اقتصادی کرم ‏ابریشم ‏Bombyx mori L.‎‏ در دزفول ایران‎ ‎
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
روح الله رجبی*
مشاهده مقاله

25 اثرات کاربرد ورمی کمپوست بر حرکت پوره سن دو نماتد مولد غده Meloidogyne sp.))
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا ظهرابی؛ زهرا کلاهچی؛ لیلا کاشی*؛ محبوبه ضرابی
مشاهده مقاله