عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 141

1 آبخوانداری مناسب‌ترین گزینه توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی آبخوانداری دشت موسیان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.91 K)

2 اثرات ذخیره نزولات آسمانی (پی‌تینگ) در تثبیت حوزه‌های آبخیز مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه ایرانشهر)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
منصور جهان تیغ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.53 K)

3 اثر بند‌های اصلاحی آبخیزداری در کاهش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آسیابرود شهرستان چالوس )
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد رسول رجبی*؛ سمیه پورنبی درزی؛ زهرا ابراهیمی گت کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (878.64 K)

4 ارائه راهکارهای بهره‌گیری از جریان‌های سیلابی رودخانه‌ بمنظور انجام تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه کرج)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

5 ارائه‌ی راه‌کارهای فنی و مدیریتی در شرایط خشکسالی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه‌ی آبیاری و زهکشی سد سفیدرود)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.5 K)

6 ارائه مدل مفهومی مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهراب رامک*؛ محمد باقر گلستان؛ وحید کشاورزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.35 K)

7 ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*؛ رضا باقریان؛ محمدرضا جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.34 K)

8 ارزیابی اثرات اقدامات مدیریتی آبخیزداری درترسیب کربندر استان کردستان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
صلاح الدین زاهدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.87 K)

9 ارزیابی اثر بخشی عملیات احیائی آبخیز داری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.58 K)

10 ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری همراه با بادامکاریهای دیم در خط رویشی زاگرس در ترسیب کربن اتمسفری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ محمد قیطوری؛ مهران زند؛ مسعود گودرزی؛ رضا بیات؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

11 ارزیابی اقتصادی بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی سیمپلکس
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حسین خالدیان*؛ داود نیک کامی؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.2 K)

12 ارزیابی تاثیر تسطیح اراضی مرتعی و تبدیل به دیمزار بر شاخص‌های کیفیت خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ مسیب حشمتی؛ محمود عرب خدری؛ محمد قیطوری؛ هوشنگ جزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.95 K)

13 ارزیابی تحقیقات انجام‌شده در خصوص محاسبه تلفات انرژی در بندهای آبخیزداری گابیونی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
آروین سروری مقدم؛ سید حسین رجائی*؛ سید هاشم حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

14 ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه پایداربا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علیرضا حبیبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.74 K)

15 ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی (مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مریم مهربان*؛ علی گل کاریان؛ خه بات خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.77 K)

16 ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز سلج انبار با استفاده از مدل CORINE
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
زهرا چترسیماب*؛ محمد عقیقی؛ فرشاد میردار هریجانی؛ فرناز براتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.06 MB)

17 ارزیابی روش‌های برآورد فرسایش‌پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
رضا سکوتی اسکویی*؛ ابراهیم بروشکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.76 K)

18 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت‌شده قلارنگ ایلام با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران اکبرزاده؛ پیمان اکبرزاده*؛ حسن غلامی؛ سید فردین حسنی شریعت پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.31 MB)

19 ارزیابی شاخص های جمعیت و نقش آن در مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز مهاباد
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
ابراهیم بروشکه*؛ رضا سکوتی اسکویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.85 K)

20 ارزیابی کارایی شاخص MTVDI در برآورد منطقه‌ای خشک‌سالی ( مطالعه موردی: استان فارس و استان زنجان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سمیرا شریفی*؛ علی فتح الله زاده؛ وحید موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (630.2 K)

21 ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جمال مصفایی*؛ امین صالح پورجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.07 K)

22 ارزیابی میزان مشارکت روستائیان استان ایلام در فعالیت‌های آبخیزداری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدرضا جعفری*؛ ایاد اعظمی؛ جعفر رضایی؛ حیدر صیدزاده؛ شمس اله عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.1 K)

23 ارزیابی مورفولوژیکی تغییرات خطوط ساحلی خور بساتین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پیمایش های میدانی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علیرضا حبیبی*؛ حمید داودی؛ محمدرضا غریب رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (704.76 K)

24 ارزیابی نرخ فرسایش کناره‌ای رودخانه‌ها (مطالعه موردی بازه‌ای از رودخانه قزل اوزن)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مسعود ساجدی سابق*؛ مهدی حبیبی؛ سیداحمد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.64 K)

25 ارزیابی و پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC ( مطالعه مورد حوضه آبخیزگرمی‌چای در استان اردبیل)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
بایرامعلی بیرامی*؛ رضا طلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (900.12 K)