عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 102

1 اثر آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی متانول و نانو کود بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دانه گندم در شرایط دیم خرم‌آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
الهام بیرانوند*
مشاهده مقاله

2 اثرات خشکسالی روی طیور صنعتی و روش‌های مقابله با آن
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
بهروز یاراحمدی*؛ محسن محمدی ساعی؛ کریم قربانی؛ بهروز سپه وند
مشاهده مقاله

3 اثرات خشکی و قارچ میکوریز در برخی صفات مورفولوژیک گندم
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
محمدرضا بهرامیان؛ مهرداد ربیعی؛ لیلا جهانبان*
مشاهده مقاله

4 اثرات و پیامد‌های تغییر اقلیم و خشکسالی بر رقابت علف های هرز
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
دلاور بهروزی*
مشاهده مقاله

5 اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی پارامترهای رشد و کارایی مصرف آب دو رقم گل حنا (Impatiens walleriana) تحت تنش دور آبیاری
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
محسن صفری؛ فاطمه روزبهانی*؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد
مشاهده مقاله

6 اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در شهرستان ایذه
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
نیازعلی ابراهیمی پاک*؛ اصلان اگدرنژاد؛ محسن احمدی
مشاهده مقاله

7 اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد راندمان مصرف آب گیاه زراعی سورگوم دانه‌ای به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
لیلی صادقی*
مشاهده مقاله

8 اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه زراعی ماش به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
لیلی صادقی*؛ مسعود رفیعی؛ جهانفر دانشیان
مشاهده مقاله

9 اثر تنش خشکی و کودهای زیستی مایکوریزا، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم بر عملکرد دانه گندم در منطقه گرم پلدختر
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مهدی رشنو*؛ فرشید عارف؛ بهرام امیری؛ مسعود رفیعی؛ مهدی زارع
مشاهده مقاله

10 اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و خصوصیات زراعی ذرت در منطقه کوهدشت
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
ساناز دوسته پور*؛ علی خورگامی
مشاهده مقاله

11 اثر تنش کم‌آبی و کاربرد پاکلوبوترازول بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانی دو رقم کلزا
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
ظهراب اداوی*
مشاهده مقاله

12 اثر دو گونه مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد سه رقم گلرنگ در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مانا اسماعیل بیگی*؛ قدرت اله شاکرمی
مشاهده مقاله

13 اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب ارقام سورگوم دانه‌ای
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مسعود رفیعی*؛ مراد سپهوند
مشاهده مقاله

14 اثر محلول‏پاشی سالیسیلیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی در دو رقم گل حنا (Impatiens walleriana)
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
محسن صفری برجوئی؛ فاطمه روزبهانی*؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد
مشاهده مقاله

15 اثر محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
زهرا همتی*؛ امیر بستانی
مشاهده مقاله

16 اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم شهرستان خرم‌آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
علی رباطی*؛ علی خورگامی
مشاهده مقاله

17 ارایه طرح الگوئی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی ایران (مطالعه موردی شهرستان الشتر استان لرستان)
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مهران زند*؛ پرویز یوسفوند
مشاهده مقاله

18 ارزیابی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum)
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
سهیلا افکار؛ پیام پزشکپور*
مشاهده مقاله

19 ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های درصد نرمال و شاخص استاندارد بارش سالانه (مطالعه موردی: الیگودرز و ازنا)
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مریم السادات جعفر زاده*؛ ایرج ویسکرمی؛ احمد قنبری
مشاهده مقاله

20 ارزیابی رژیمهای آبیاری و تراکم بوته در کشت دوم ارقام سورگوم علوفه‌ای
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
محمد شاهوردی*؛ محمد فروغی فرد؛ عظیم خزایی؛ علیرضا چگنی؛ محمود نصرالهی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ امین فرنیا
مشاهده مقاله

21 ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام سورگوم دانه‌ای
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مسعود رفیعی*؛ مراد سپهوند
مشاهده مقاله

22 ارزیابی شاخص‌های خشکی ایستگاه‌های شمال غربی کشور
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
محمد حسن ذاتی؛ غزاله حق دوست
مشاهده مقاله

23 ارزیابی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص‌های درصد نرمال و شاخص بارش استاندارد شده
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
مریم السادات جعفر زاده*؛ ایرج ویسکرمی
مشاهده مقاله

24 ارزیابی کارآیی روش آبیاری تیپ بر کاهش مصرف آب لوبیا در شرایط خشکسالی
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
ابوالفضل هدایتی پور؛ مصطفی گودرزی*؛ مهدی اکبری
مشاهده مقاله

25 استفاده از پدیده رشد جبرانی در دامپروری در بحران خشکسالی
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
علیرضا چگنی*؛ کریم قربانی؛ بهروز یاراحمدی؛ محسن محمدی ساعی
مشاهده مقاله