عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 7,065

1 -
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محمود وطن خواه؛ محمدعلی طالبی؛ محسن باقری
مشاهده مقاله

2 --
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
سولماز دیلمقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.88 K)

3 Bayesian model averaging as a robust method for gene mapping
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
Ali Esmailizadeh koshkohi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.19 K)

4 Bombyx mori اثرات تغییر شرایط دما و رطوبت محیط پرورش بر عملکرد کرم ابریشم
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
معین الدین مواج پور؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ مانی غنی پور؛ علیرضا صیداوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)

5 Bottleneck، ﮐﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺒﺎ، آﻧﺎﻟﯿﺰ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
عباس کربلائیان؛ سیروس امیری نیا؛ بهزاد همتی؛ حسین عمرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.02 K)

6 Effect of feeding pellet and mash diet on broiler performance
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
M. J. Agah؛ H Norollahi؛ M. R. Hashemi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (151.63 K)

7 Genome wide crossing-over map of Ovis aries
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
Jamal Fayazi؛ Cedric Gondro
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.28 K)

8 Nutritional Wisdom تاﺛﯿﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
علیرضا جعفری صیادی؛ عبدالحسین قاسمی؛ نسیم فرنودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.93 K)

9 Study on effect of output and input restriction on economic values of production and reproduction traits of three Iranian commercial silkworm lines
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (131.78 K)

10 آیا افزودن اسید آمینه لیزین و متیونین و سطح پروتئین خام استارتر بر رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار مؤثر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم دامی ایران
مینو نیرومند؛ کامران رضایزدی؛ مهدی گنج خانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.62 K)

11 آیا افزودن گوانیدینواستیک اسید به جیره مرغ های مادر گوشتی میتواند عملکرد را بهبود دهد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
ابوالفضل محسنی؛ مجتبی زاغری؛ حسین مروچ؛ شیرین هنربخش؛ لیلا لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.44 K)

12 آیا ترقیق اوره روش مناسب، برای تخمین ترکیبات بدن است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
جمال فیاضی؛ مجید صباغ زاده؛ جمال مومنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (896.08 K)

13 آیا تنش گرمایی دوره ای بر اکسیداسیون وآسیب های کبدی در جوجه های گوشتی موثر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
علی پیرمحمدی؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.51 K)

14 اﺛﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﻠﻮی ذرت ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎه ﮔﻨﺪم ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آزﻣﺎیش در جیره ﺗﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
صمد صادقی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.39 K)

15 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺮای وزن 4 ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ 1. بررسی خصوصیات لاشه و فراسنجه های ﺧﻮﻧﯽ در ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاپنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
حمید بیکی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهربابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.17 K)

16 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺮای وزن 4 هفتگی در بلدرچین های ژاپنی 2. ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻇﺎﻫﺮی و وزن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﯿﻨﻪ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
حمید بیکی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهربابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.76 K)

17 آیا یدک کردن آرژنین از طریق افزودن گوانیدینواستیک اسید به جیره مرغ های مادر گوشتی امکان پذیر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
لیدا اسمعیلی نیا؛ مجتبی زاغری؛ ناصر موسوی؛ شیرین هنربخش؛ لیلا لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.12 K)

18 اﺳﺘﻔﺎده ازBacillus lentus و Pseudomonas putida ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد تقی زاده؛ علی نیکنام؛ کوثر غریب ناصری؛ سیاوش عسکری؛ محمدامیر کریمی ترشیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (465.88 K)

19 اﺳﺘﻔﺎده از اوره ﮔﻮﮔﺮددار در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺰﻫﺎی ﮐﺮﮐﯽ راﯾﻨﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ درشکمبه
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
اکبر جواندل کور عباسلو؛ رضا طهماسبی؛ امید دیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.21 K)

20 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل روز آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﺻﻔﺘﯽ در ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
خبات خیر آبادی؛ صادق علیجانی؛ عباس رافت؛ غلامعلی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.97 K)

21 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد اﺟﺰای وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد رزم کبیر؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (387 K)

22 اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻠﮑﻪ در ﯾﮏ ﮐﻠﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
قاسم پورحسابی؛ حسن ﺧﻤﯿﺲ آﺑﺎدی؛ علی اکبر قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.63 K)

23 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ ﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﯿﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
مرتضی دروﯾﺸﯽ ﺷﺎﻫﮑﻼئی؛ عبدالصمد کرامت؛ صادق کریم زاده؛ علی فرزانفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.05 K)

24 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ Eco72 I ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮون 2 ژن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر رشد ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ ﻧﻮع دو 16 ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد رضایی؛ حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ الهه قاسمیان؛ حامد کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.78 K)

25 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ NspI ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮون 5 ژن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
حامد کاظمی؛ حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ الهه قاسمیان؛ محمد رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.76 K)