عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 7,002

1 A comparative study of PM2.5 and PM10 concentrations between Iran and Australia and identification of their sources in Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Davood Namdar Khojasteh؛ Md Mahmudur Rahman
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.51 K)

2 Analytical techniques for measuring trace elements
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
M.A Tabatabai
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.54 K)

3 A Perspective on Soil Nutrients in Relation to Cropping Systems in the Middle East Region
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
John Ryan
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.01 K)

4 Current conditions and improvement of pastures soils of south-western tajikistan
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
_ boboev R.D؛ _ Bojmurodov R.B؛ _ Bobohonova Z.K.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.46 K)

5 Digital soil mapping and soil resource management
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Abbas Farshad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.52 K)

6 DMPP(ENTEC)-A NEW NTTRIFICATION INHIBITOR FOR IMPROVING N- EFFICIENCE
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Zerulla w؛ Pasda G؛ Hahndel R؛ Wissemeier A؛ Kummer K-F
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.62 K)

7 Effects of NaCl salinity on the performance of some citrus cultivars at early growth seedling stage
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Alireza Shafieizargar؛ Saeed salimpour
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.22 K)

8 Expanding clays in Rhizosphere soils and its implications to nutrient cycling
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
JM Arocena
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.17 K)

9 faciliting soil salinity surveys with near surface sensing tools
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Akmal Akramkhanov؛ Christopher Martius؛ johannes P.A. Lamers
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.94 K)

10 Global Warming and Draught
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Ahmad R Mermut
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.35 K)

11 Glomus aggregatum و Sclerocystis rubiformis دو گونه جدید قارچ میکوریز آربوسکولار برای ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
ابراهیم صداقتی خروی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.61 K)

12 ?How rhizosphere may affect nutrient uptake under drying soil condition
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
M Zarebanadkouk؛ Th Fink؛ C Banfield؛ K Ahmadi؛ A Carminati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.27 K)

13 Loess Chronology in Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Manfred Frechen
مشاهده مقاله | اصل مقاله (89.29 K)

14 Luminescence Dating of Sediments
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Manfred Frechen
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.87 K)

15 Major Trends in Farming Practices in Saskatchewan, Canada
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
.A. R Mermut
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.08 K)

16 Mineralogy and geochemistry of loess-soil sequences in northern iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Martin kehl
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.56 K)

17 Nature,age and paleoclimatic implications of loess-soil sequences in northern iran
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Martin kehl
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.05 K)

18 New challenges for soil researchers in response to the needs of society and the environment
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دهمین کنگره علوم خاک ایران
Hossein Ghadiri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.23 K)

19 Saline soils and salinity assessment in western golestan province
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Holm Voigt؛ martin kehl؛ farhad khormali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.7 K)

20 SOIL AND DESERTIFICATION PROCESS ON THE PAMIRS MOUNTAIN ECOSYSTEMS
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Hukmatullo Ahmadov
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.81 K)

21 THE CURRENT SITUATION OF SOIL resourses IN TAJIKISTAN AND THEIR PROSPECTS IN FUTURE
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
_ Sanginov S.R.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.61 K)

22 The German-Uzbek Khorezm project - a sustainable approach to agricultural and ecological innovation in Central Asia
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Christopher Martius؛ johannes P.A Lamers؛ Paul L.G Vlek؛ Ahmad Mossadegh-Manschadi؛ Ruzumboy Echchanov
مشاهده مقاله | اصل مقاله (75.65 K)

23 آیا مایه زنی همزمان نخود با باکتری ریزوبیوم و قارچهای میکوریز میتواند بر گره بندی ریزوبیومی و کلنیزاسیون میکوریزی در ریشه تاثیر گذار باشد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا توسلی؛ ناصر علی اصغر زاد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ احمد اصغر زاده؛ محسن مردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.23 K)

24 آیا میتوان اراضی شدیدا شور وسدیمی جنوب اصفهان را با استفاده از پساب شهری اصلاح کرد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
امینه مردیها؛ ناصر هنرجو؛ عباس طغیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.25 MB)

25 آیا مدت زمان انجام آزمایش، در دقت اندازه گیری شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد تأثیری دارد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.4 K)