عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 651

1 " واقعیتها را به شالیکاران بگوئیم" ارزیابی سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ اولین همایش ملی برنج کشور
مسعود فرزانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.31 K)

2 آبیاری تناوبی در شالیزار، روش مناسب برای استفاده بهینه از آب
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هشتمین همایش ملی برنج کشور
ناصر سعادتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.74 K)

3 آبیاری تناوبی مزارع شالیزاری با استفاده از سیلندرهای مزرعه
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
بهروز عرب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

4 آبیاری قطره ای نواری در زراعت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ابراهیم دهقانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.91 K)

5 (آب) اهمیت و جایگاه آب در بخش کشاورزی نقش مدیریت مزرعه در مصرف بهینه آب
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ نهمین همایش ملی برنج کشور
پرویز حسین نتاج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.68 K)

6 اثرات سطوح آبیاری و کود ازته پرجمعیت علف های هرز در راتون برنج رقم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ سیزدهمین همایش ملی برنج کشور
حدیثه علیخانی فرد؛ جعفر اصغری؛ پریسا شاهین رخساز؛ . شرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.15 K)

7 اثرات سن و تعداد بوته بر عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی در نظام فشرده بوم شناختی برنج (SRI)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ثریا باغی تبار فیروزجانی؛ رحمت عباسی؛ یوسف موسوی طغانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

8 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول 6000 بر جوانهزنی، محتوای پرولین و پروتئین موجود در گیاه برنج (.Oryza sativa L)در مرحله گیاهچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
میثم حسینی؛ سمیه موافق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

9 اثرات محلولپاشی Dopinix ( تولید شرکت دانش بنیان بسپار دانش سبز) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ فاطمه توسلی لاریجانی؛ محمدزمان نوری؛ صادق حسینی ایمنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

10 اثرات مقادیر سولفات روی بر غلظت نیتروژن و فسفر و پتاسیم اندام هوایی و دانه برنج رقم شیرودی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسام الدین حسین زاده؛ مرتضی مبلغی؛ رامین صادق قول مقدم؛ علیرضا شیخ اشکوری؛ سلمان دستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (739.38 K)

11 اثرات مقادیر و زمان محلول پاشی ریز مغذی ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد 2 رقم برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسام الدین حسین زاده؛ سلمان دستان؛ مرتضی مبلفی؛ سعید بخشی پور؛ علیرضا شیخ اشکوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775 K)

12 اثر ارتفاع محل کشت بر پارامترهای تبدیل دو رقم بومی (طارم هاشمی) و اصلاح شده (شیرودی) برنج در شرایط اقلیمی مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (866.8 K)

13 اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر فراسنجههای خونی اردک پکین
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
محمدهادی آقاجانی دلاور؛ فاطمه حسنی امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.94 K)

14 اثر اسموپرایمینگ بر جوانهزنی بذر برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
صغرا مرادپور؛ میثم گلدوست خورشیدی؛ اصغر باقری جامخانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

15 اثر اقلیمهای متفاوت محلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بومی(طارم هاشمی) و اصلاح شده (شیرودی) برنج در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.75 MB)

16 أثیر آللوپاتیک علف های هرز تاج خروس، اویارسلام، علف خونی و سلمه بر خصوصیات مورفولوژیک برنج (.Oryza sativa L) در طی مرحله ی گیاهچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
صدیقه عرب اله فیروزجاه؛ همت اله پیردشتی؛ محمود اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (814.58 K)

17 اثر باکتری. Enterobacter sp بر برخی خصوصیات رویشی برنج در سطوح مختلف کود پتاسیم و روش تلقیح
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
خدیجه شهسوار پورلنده؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (889.55 K)

18 اثر باکتری باسیلوس و مقادیر کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
نسیم نکیسا؛ حسین بشارتی؛ حمیدرضا دورودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (970.1 K)

19 اثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کالوسزایی و باززایی تلاقیهای مرکب ارقام پر محصول برنج در لاین قائم
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مجید ذاکری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ کمال کاظمی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.78 K)

20 اثر تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی بر ویژگی های زراعی و عملکرد هشت ژنوتیپ برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
عیسی علی نژاد نور؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767.71 K)

21 اثر تنش شوری و رقم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ده رقم برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ دوازدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد حسین قربانی؛ آرزو پور فرید؛ محبوبه بصیری؛ سکینه امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.18 K)

22 اثر دوره های مختلف رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در آمل
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رحمت اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.97 MB)

23 اثر ریشک زدایی بر جریان پذیری و خصوصیات پوست کنی شلتوک در پوستکن غلتک لاستیکی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی؛ محمد هادی خوش تقاضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)

24 اثر رقم و تاریخ کاشت روی مقاومت ارقام امیدبخش برنج نسبت به بیماری بلاست
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
کاووس کشاورز؛ بهروز حسن پور؛ رهام محتشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (801.52 K)

25 اثر روشهای مختلف کشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (.Oryza sativa L)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مسعودصفر رضوی زاده؛ علی قربانی پور؛ محمدرضا رضوی زاده؛ علی شهرودباری؛ غلامعلی رضوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716.54 K)