عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,836

1 10سال پژوهش های علف هرز در ایران: بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
حامد جوادی؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (402.08 K)

2 Chemical weed control in canola
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
Ijaz Ahmad Khan؛ Gul Hassan؛ - Ihsanullah؛ - Baharullah
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.58 K)

3 Effect of wild mustard (Sinapis arvensis) density on some agronomic traits of canola (Brassica napus) cultivars in Golestan province, Iran.
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
A. R. Safahani Langeroudi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.28 K)

4 Efficacy of weed control in barley in no-tillage system of agriculture
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مجید عباس پور؛ مسعود قدسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.61 K)

5 Facilitation and acceleration of plant invasions via neutral hybridization
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
Mohsen B Mesgaran
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.12 K)

6 Herbicide-Resistant Weed Biotypes in Europe: A Review
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
Rafael De Prado؛ Maria D. Osuna؛ Javid herekhloo؛ Hugo Cruz Hipólito؛ Ribas A Vidal
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.62 K)

7 Non Target-Resistance in Europe: a Review
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
MD Osuna؛ H Cruz-Hipolito؛ R De Prado
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.74 K)

8 PERSISTENCE OF S-METOLACHLOR AND IMAZAQUIN WHEN IN ASSOCIATION WITH GLYPHOSATE OR PARAQUAT
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
A. Vidal1 Ribas؛ Anderson L. Nunes
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.31 K)

9 The Epidemiology of Herbicide Resistance; combining monitoring, diagnostics and models for proactive management
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
Paul Neve
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.73 K)

10 Weeds and biodiversity in arable crops
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
EJP Marshall
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.93 K)

11 أتثیر فاصله ردیف و طول دوره تداخل علف هاd هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) به عنوان کشت دوم پس از برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
جعفر اصغری؛ محمدرضا احتشامی؛ مریم رجبیان؛ محمد ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.97 K)

12 آثار افشره های برگ و ساقه جو وحشی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم زمستانه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
رضا حمیدی؛ داریوش مظاهری؛ حمید رحیمیان؛ حسن محمد علیزاده؛ حسین غدیری؛ حسن زینالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.3 K)

13 اثرات احتمالی آللوپاتی بقایای گندم در تناوب زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سمیه وجدانی آرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.93 K)

14 اثرات آللوپاتی بقایای کامل چاودار بر روی ارقام گندم زمستانه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سجاد صادقی لطف آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.77 K)

15 اثرات آللوپاتی قیاق (Sorghum halopense) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.33 K)

16 اثرات آللوپاتیک اندام های مختلف زیره سبز بررشد اولیه و هتروتروفیک گیاهچه گندم و جو
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
مونا فرجی هریس؛ محمد آرمین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.82 K)

17 اثرات بافت خاک روی پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان تبریز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیروس حسن نژاد؛ برهان قیسوندی؛ داود زارع حقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.85 K)

18 اثرات باقیمانده کاربرد علف کش تریفلورالین در کلزا(Brassica napus L.)در تناوب با لوبیا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
حمید صالحیان؛ محمد جمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.6 K)

19 اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علف های هرز بر تراکم و بیوماس علف های هرز در زیره سبز ارگانیک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ مریم جهانی؛ آزاده حسینی؛ علی اصغر محمدآبادی؛ سمانه مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.46 K)

20 اثرات تراکم علف های هرز بر میزان رطوبت خاک در مراحل مختلف فنولوژیکی پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد برزعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (506.5 K)

21 اثرات تیمارهای خراش دهی شیمیایی و سرمادهی بر روی خواب بذور کنف وحشی (Hibiscus trionum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
جلال‌الدین جزایری؛ سهیل پارسا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.59 K)

22 اثرات تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris yuncker)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدی افشاری؛ علی قنبری؛ محمد امینی سجزیی؛ سجاد میجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (502.68 K)

23 اثرات دگرآسیبی عصارة آبی کلزا روی خصوصیات جوانه زنی و رویش گیاهچۀ علف های هرز و گیاهان زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرهاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ مهدی نیرومند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.58 K)

24 اثرات دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر روی عملکرد کمی و کیفی سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
جواد حمزه ئی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.88 K)

25 اثرات رقابتی یولاف‌وحشی (Avena lodoviciana) با تراکم‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
هاشم موسوی؛ عطااله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.01 K)