عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 175

1 Cytospora paratranslucens عامل بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رازمیگ عزیزی بالانجی*؛ یوبرت قوستا؛ عبدالله احمد پور
مشاهده مقاله

2 اُاُسپورهای هیبرید Phytophthora infestans (Mont.) de Bary در برگ‌های آلوده‌ از مزارع سیب‌زمینی منطقه‌ی زرین‌گل علی‌آباد کتول استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیر ذوالفقاری*؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

3 اثر اسید سالیسیلیک در فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی موثر در القای مقاومت به سپتوریوز برگی گندم
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا محمودی بردزردی*
مشاهده مقاله

4 اثر اسید سالیسیلیک در فعالیت‌های بیوشیمیایی موثر در القای مقاومت به سپتوریوز برگی گندم
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا محمودی بردزردی*
مشاهده مقاله

5 اثر افزایش دما بر مقاومت کلزا (Brassica napus) نسبت به Leptosphaeria maculans
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا امجدی*؛ حبیب اله حمزه زرقانی
مشاهده مقاله

6 اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌برگی بیپولاریسی سورگوم (Bipolaris sorghicola) در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصوره مهاجر*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

7 اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌قهوه‌ای معمولی جو (Helminthosporium sativum) در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصوره مهاجر*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

8 اثر بیماری برق زدگی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های خارجی نخودفرنگی در منطقه ساری، استان مازندران، ایران.
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
دنیا حاجی حاجیکلایی*؛ امیر ذوالفقاری؛ شهروز حبیبی کوتنایی
مشاهده مقاله

9 اثر دما بر بیماری‌زایی Phytophtora pseudocryptogea و گونه‌های خواهری آن
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
دلارام دلشاد*؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

10 اثر روغن معدنی و عنصر سیلیسیوم در مقایسه با قارچکش ناتیوو در کنترل بیماری بلاست برنج در استان مازندران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نیما دوستدار کلکناری*
مشاهده مقاله

11 اثر کیتوزان در فعالیت آنتی‌اکسیدانی موثر در القای مقاومت به سپتوریوز برگی(STB)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا محمودی بردزردی*
مشاهده مقاله

12 ارزیابی اثر القای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی و افزایش میزان رشد گیاه گندم با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica و باکتری Pseudomonas protegens
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد اشرفی*؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور
مشاهده مقاله

13 ارزیابی اثر تنش شوری و دما بر رشد گونه های قارچ بیوکنترلی تریکودرما در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوشین درخشان*؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی؛ اصغر رحیمی
مشاهده مقاله

14 ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال برملانین جدایه های spp. Alternaria بیماریزا در مرکبات
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا سمندری نجف آبادی*؛ پریسا طاهری؛ سعید طریقی
مشاهده مقاله

15 ارزیابی ارتبات بین صفات زراعی جو با شدت نهایی بیماری قارچی لکه قهوه ای جو در ژنوتیپ های جدبد جو دیم در منطقه گنبد کاووس
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فائزه وطنی*؛ فاختک طلیعی؛ رحمت ا... محمدی
مشاهده مقاله

16 ارزیابی برخی جدایه‌های آنتاگونیستی از خاک‌های شور و خشک استان کرمان در برابر عامل پژمردگی خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهسا علی میرزائی*؛ روح الله صابری ریسه؛ هادی شمسی
مشاهده مقاله

17 ارزیابی بیماریزایی جدایه‌های Pyrenophora graminea و واکنش ارقام جو
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
بیتا باباخانی*؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

18 ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ Fusarium solani در گیاه لوبیا
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حامد شیخی*؛ وحید زرین نیا؛ کامبیز لاریجانی
مشاهده مقاله

19 ارزیابی توان آنتاگونیستی جدایه هایی از تریکودرما درکنترل بیولوژیک پوسیدگی طوقه و ریشه گندم و جو
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پوریه پوریان*
مشاهده مقاله

20 ارزیابی کارایی قارچ‌کش آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول SC 32.5 (سفیر® و دیفوروبین®) علیه Golovinomyces cichoracearum ، عامل بیماری سفیدک پودری خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
لاله دهقان*؛ حسین عظیمی؛ داریوش شهریاری؛ علی اکبر حسنی؛ نجیبه محمدی رهنما
مشاهده مقاله

21 ارزیابی کارایی قارچ‌کش سیدلی‌تاپ® DC 14% علیه Golovinomyces cichoracearum، عامل بیماری سفیدک پودری خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین عظیمی؛ لاله دهقان؛ داریوش شهریاری*؛ نجیبه محمدی رهنما؛ علی اکبر حسنی
مشاهده مقاله

22 ارزیابی مقاومت 58 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم ناشی از قارچFusarium culmorum در شرایط گلخانه و مزرعه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد رضوی؛ مکامه مهدوی امیری*؛ داریوش صفایی
مشاهده مقاله

23 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف مرکبات نسبت به لکه قهوه‌ای آلترناریایی در استان مازندران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید الداغی*
مشاهده مقاله

24 ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های لوبیا قرمز نسبت به Fusarium solani f.sp. phaseoli در گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا زند*؛ حسین جعفری؛ رقیه همتی
مشاهده مقاله

25 ارزیابی مقاومت برخی از ارقام سیب‌زمینی به عامل بیماری لکه موجی سیب‌زمینی (Alternaria alternata) در شرایط گلخانه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی میران زاده*؛ بهرام شریف نبی
مشاهده مقاله