عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 69

1 اثرات کاربرد ورمی کمپوست بر حرکت پوره سن دو نماتد مولد غده Meloidogyne sp.))
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا ظهرابی؛ زهرا کلاهچی؛ لیلا کاشی*؛ محبوبه ضرابی
مشاهده مقاله

2 اثر بازدارندگی باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescensو عصاره‌ی آبی برخی گیاهان بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه‌فرنگی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی معززی خو؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی؛ رسول رضائی*
مشاهده مقاله

3 اثر برخی تیمارهای تغذیه‌ای رایج پسته بر فعالیت و میزان بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی در نهال های پسته
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهتاب بدیعی*؛ رامین حیدری؛ علی اولیایی؛ عبدالحمید شرافتی
مشاهده مقاله

4 اثر کاربرد کود مرغی بر حرکت پوره سن دو نماتد مولد غده(Meloidogyne sp.) در خاک
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه محمدی؛ زهرا کلاهچی؛ لیلا کاشی*؛ آزاده صفادوست
مشاهده مقاله

5 ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و نانوکود کلاته آهن بر خیارآلوده به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
صدیقه غلام پور*؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی؛ محسن موحدی دهنوی
مشاهده مقاله

6 ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
طیبه سلیمانی؛ مجید اولیاء؛ فریبا حیدری سورشجانی*؛ محمودرضا تدین
مشاهده مقاله

7 ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام و لاین‌های لوبیا Phaseolus vulgaris نسبت به نماتد ریشهگرهی، Meloidogyne javanica
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهتاب رحیمی؛ مجید اولیاء؛ محمودرضا تدین؛ فریبا حیدری سورشجانی*
مشاهده مقاله

8 ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی چند سویه‌ باکتری‌ علیه سه گونه نماتد انگل گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرتضی حسنی*؛ ساره حیدرپناه؛ حبیب اله چاره گانی
مشاهده مقاله

9 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات(Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی کریمی پور فرد*؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی
مشاهده مقاله

10 اولین گزارش از Aphelenchoides capsuloplanus (Haque, 1967) Andrássy, 1976 (Nematoda: Aphelenchoididae) در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهسا عزیزی*؛ رامین حیدری؛ محراب اسمعیلی؛ بهروز گل حسن
مشاهده مقاله

11 اولین گزارش از Bursaphelenchus hofmanni (Nematoda: Aphelenchoididae) در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهسا عزیزی*؛ رامین حیدری؛ محراب اسمعیلی؛ بهروز گل حسن
مشاهده مقاله

12 اولین گزارش جنس Oriverutus Siddiqi, 1971 از ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعیده شعف قرشی*؛ غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری
مشاهده مقاله

13 بررسی اثر بازدارندگی اسانس‌های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه‌گرهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
یلدا نجف نیا*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مجید عزیزی ارانی
مشاهده مقاله

14 بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae برخسارت زایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی دو نوع پایه هلو
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا افزون*؛ علی اکبر فدایی تهرانی
مشاهده مقاله

15 بررسی آزمایشگاهی عصاره‌های پودر خشک برخی گیاهان بر تفریخ تخم و مرگ‌و‌میر لارو سن دوم نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هومن فاتحی؛ فائزه پورخواجه؛ حبیب اله چاره گانی*
مشاهده مقاله

16 بررسی پراکنش و تراکم جمعیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne spp. ) در باغات انار شهرستان ساوه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم حاتم آبادی فراهانی*؛ مجتبی قلندر؛ سید عباس حسینی نژاد
مشاهده مقاله

17 بررسی تأثیر نماتدکشی اسانس سه گیاه دارویی بر نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیده زهره اسعدی*؛ سالار جمالی
مشاهده مقاله

18 بررسی تراکم جمعیت اولیه نماتدهای Meloidogyne javanica و M. incognita بر گیاه بامیه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
صابر رستمی*؛ مرتضی حسنی؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی
مشاهده مقاله

19 بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه خیار در اثر استفاده قارچ Trichoderma harzianum Iran2375c علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مطهره السادات هاشمی*
مشاهده مقاله

20 بررسی حساسیت ارقام آبی و دیم گندم در واکنش به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه معتمدی*؛ عیدی بازگیر؛ مهدی نصراصفهانی؛ مصطفی درویش نیا
مشاهده مقاله

21 بررسی کنترل بیولوژیک نماتد سیست چغندرقند با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست در خراسان رضوی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اعظم سلیمانی دیزیچه*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی
مشاهده مقاله

22 بررسی نسبی تولید آنزیم کیتیناز توسط برخی قارچ های همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اعظم سلیمانی دیزیچه*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی
مشاهده مقاله

23 بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و مولکولی گونه‌ها‌ی جنس Aporcella خاک‌های استان آذربایجان‌شرقی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ارزو نقوی*؛ غلامرضا نیکنام؛ نصیر وظیفه زین آباد
مشاهده مقاله

24 برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی پایه هلو GF677
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا افزون*؛ علی اکبر فدایی تهرانی
مشاهده مقاله

25 تأثیر تراکم اولیه جمعیت نماتد Meloidogyne javanica در سه رقم خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حبیب اله چاره گانی*؛ فائزه پورخواجه؛ صدیقه غلامپور
مشاهده مقاله