عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ��������-���������� ���������� �� ��������������
تعداد مقالات: 119

1 Heterorhabditis bacteriophora ، نخستین گام برای نماتودهای بیمارگر حشرات در عراق
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد الزیداوی*
مشاهده مقاله

2 kuehniella بررسی اثر دوره‌های نوری مختلف بر ویژگی‌های زیستی مراحل نابالغ شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد، Ephestia
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسیم قزلباش*؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی
مشاهده مقاله

3 آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می‌توانند نقشی در تغییر مولفه‌های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه‌خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد کریمی*؛ shokoofeh kamali
مشاهده مقاله

4 اثرات ضد قارچی برخی از عصاره‌های گیاهی بر رشد قارچRhizoctonia solani
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قیس فضلی پاسندی*؛ امیر ذوالفقاری؛ سید افشین سجادی
مشاهده مقاله

5 اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچ Beauveria bassiana(Balsamo) بر تغذیه و سرعت رشد شپشه‌دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود لطیفیان*؛ ابراهیم سلیمان نژلدیان؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله

6 اثرات کشندگی اسانس و عصاره‌ی سه گیاه روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Fabricus و شپشه‌ی گندم Sitophilus granarius L.
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرناز شفایی*؛ شهرام آرمیده؛ اروج ولیزادگان؛ محمدحسن صفرعلیزاده
مشاهده مقاله

7 اثر پارازیتیسم وابسته به سن در تخم مینوز گوجه‌فرنگی بر شکارگری درون رسته‌ای بین سن شکارگر Nabis pseudoferus و زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه محمدپور*؛ مجتبی حسینی؛ Javad karimi؛ وحید حسینی نوه
مشاهده مقاله

8 اثر تعداد دوماتیا بر میزان زنده‌مانی لارو شکارهای درون رسته‌ای، Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نرگس عباسی تشنیزی*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ سیما شیردل
مشاهده مقاله

9 اثر تنش آبی بر فراسنجه‌های جدول زندگی شته Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae) روی گندم در شرایط گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم زاهدیان نژاد*؛ مریم آل عصفور؛ کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر موسوی
مشاهده مقاله

10 اثر چند گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات (Heterorhabditidae و Steinernematidae) روی مراحل زیستی Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر عیوضیان کاری*؛ سمیرا چهاردولی؛ داود محمدی
مشاهده مقاله

11 اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فرآسنجه‌های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدسعید حدیدی*؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده
مشاهده مقاله

12 اثر سن تخم میزبان و پارازیتویید بر ویژگی‌های زیستی زنبور Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae)، پارازیتویید تخم سن سبز پسته
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سحر شیخ اکبری*
مشاهده مقاله

13 اثر غیرمستقیم و مستقیم طول دوره نوری بر دیاپوز دو جمعیت آلوده و غیرآلوده Trichogramma brassicae به باکتری Wolbachia
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه رحیمی کلده*؛ یاسمن مقدسی؛ ساجده سرلک؛ احمد عاشوری
مشاهده مقاله

14 اثر کشندگی آفت‌کش‌های لوفنورون و فلوبن‌دی‌آمید روی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی و سن شکارگر Nesidiocoris tenuis ( Hemiptera: Miridae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه ذوالعلی*؛ کامران مهدیان؛ شهناز شهیدی
مشاهده مقاله

15 اثر کشندگی عصاره دوگیاه دارویی روی شیره خشک پسته
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مه نوش محمدی نژاد*؛ محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

16 اثر کلر موجود در آب آبیاری روی رشد جمعیت آفات گیاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود ناظری*؛ فاطمه منفردی؛ حسین اللهیاری؛ حسین کریمیان
مشاهده مقاله

17 اثر گیاهان میزبان بر رفتار کاوشگری کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم رضائی*
مشاهده مقاله

18 اثر نماتود انگل حشرات Strelkovimermis spiculatus بر تغییر رفتار پشه میزبان Culex pipiens
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هانا حاجی اللهوردی پور*؛ ایی ونگ؛ رضا طلایی حسنلویی؛ جواد کریمی؛ رندی گاگلر
مشاهده مقاله

19 اثر وجود یا عدم وجود دوماتیا بر زنده‌مانی لارو شکارهای درون رسته‌ای،‌ Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نرگس عباسی تشنیزی*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ سیما شیردل
مشاهده مقاله

20 اثر وجود یا عدم وجود دوماتیا بر میزان همخواری ماده‌های بالغ Phytoseiulus persimilis وAmblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی لارو همگونه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما شیردل*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ نرگس عباسی تشنیزی
مشاهده مقاله

21 اثر وجود دوماتیا بر میزان کاوشگری ماده بالغ کنه‌های Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما شیردل*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ نرگس عباسی تشنیزی
مشاهده مقاله

22 ارزیابی تاثیر قارچMetarhizium anisopliae در شرایط مزرعه علیه پوره‌های سن گندم
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیامک روشندل*؛ شهرام فرخی؛ علی باقری
مشاهده مقاله

23 ارزیابی جنسیت میزبان بر پارامترهای زیستی Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه فارسی*؛ کبری فتوحی؛ جاماسب نوذری؛ سید حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه
مشاهده مقاله

24 ارزیابی خسارت مینوز سبزی و صیفی، Liriomyza sativae در ارقام و توده‌های خربزه و طالبی کشت‌شده در گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا نعمت اللهی*
مشاهده مقاله

25 الگوی تخم‌گذاری کنه شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) در حضور مواد فرار دریافت شده از کنه تارتن دو لکه‌ای، کنه شکارگر هم‌گونه و تریپس غربی گل
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم رضائی*
مشاهده مقاله