عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ��������-������������������ �� ���� ����������
تعداد مقالات: 83

1 اثرات تغذیه‌ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا کمری*؛ محسن یزدانیان؛ محمد حسن سرایلو
مشاهده مقاله

2 اثرات زیرکشندگی سم پروتئوس روی پارامترهای تولید‌مثلی و رشد جمعیت شته‌ی جالیز (Hemiptera: Aphididae) Aphis gossypii
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه مجیدپور*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ سعید بامداد
مشاهده مقاله

3 اثرات زیرکشنده اسپیروتترامات روی پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید بامداد*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ حجت‌اله محمدی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

4 اثرات زیرکشنده‌ی اسپیروتترامات روی پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی شکارگر Amblyseius swirskii (Acari:Phytosiidae) با تغذیه از کنه‌ی Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید بامداد*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ حجت‌اله محمدی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

5 اثرات غلظت‌های مختلف فنوکسی‌کارب بر ایجاد تنش اکسیداتیو و تغییر در نشانگرهای زیستی در موریانه Microcerotermes diversus Silvesteri
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا درمیانی؛ بهزاد حبیب پور*؛ پیمان حسیبی
مشاهده مقاله

6 اثرات کشندگی دی فلوویدازین و فن پروپاترین روی مراحل مختلف زندگی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مبینا عباسی*؛ محمد قدمیاری
مشاهده مقاله

7 اثرات کشندگی سه حشره‌کش شیمیایی روی زنبور پارازیتویید تخم سن گندم (Thomson) Trissolcus grandis
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا هنرمند*؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ مهدی حسن پور؛ سید علی اصغر فتحی
مشاهده مقاله

8 اثرات کشندگی عصاره‌های گیاهی تلخ‌بیان و منداب و حشره‌کش‌های تیاکلوپراید و افوریا روی بید سیب-زمینیPhthorimaea operculella
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا جعفری*؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی
مشاهده مقاله

9 اثرات کشندگی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی روی بید سیب‌زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) در دو رقم سیب‌زمینی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قدیر نوری قنبلانی*؛ عاصم تیموری بیله سوار؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ مژگان مردانی طلایی؛ فروع الدین زرگرزاده
مشاهده مقاله

10 اثرات کشندگی و دورکنندگی عصاره متانولی گلدر(Rydingia persica) و مورد (Myrtus communis) روی لمبه گندم (Trogoderma granarium)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا رئیسی نژاد دوبنه*؛ محمود عالیچی؛ فائزه باقری؛ اکبر کرمی
مشاهده مقاله

11 اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسپیروتترامات بر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ایی Acari:Tetranychidae)) Koch))Tetranychus urticae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آرزو علی پور*؛ علی علیزاده؛ محمد امین جلالی
مشاهده مقاله

12 اثرات کشندگی و زیر کشندگی دایکلروس روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hub.
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب پورحسن*؛ موسی صابر؛ میرجلیل حجازی
مشاهده مقاله

13 اثر تخم‌کشی عصاره هگزانی و اتیل‌استاتی چند گیاه بر بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella Zeller
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رویا بابازاده تیلی*؛ داود محمدی؛ رعنا پورایوبی
مشاهده مقاله

14 اثر چندحشره‌کش‌ا از راه تزریق به تنه درخت روی زنجرک خرما
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا گل محمدی*؛ محمد تقی فصیحی؛ محمد جواد عصاری
مشاهده مقاله

15 اثر حشره‌کش‌های سیرینول و سایرومازین بر پارامترهای دموگرافیک زنبور Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)، اکتوپارازیتوئید kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) Ephestia
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد اسدی*؛ مرضیه علیزاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی
مشاهده مقاله

16 اثر دورکنندگی سه اسانس گیاهی علیه حشرات بالغ Rhyzopertha dominica (F.) (Col.: Bostrichidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم بهرامی؛ فرحان کچیلی*؛ معصومه ضیائی
مشاهده مقاله

17 اثر کشندگی ترکیب معدنی خاک دیاتومه بر روی پوره‌های یک یا دو روزه شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Aphididae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نجمه خاکستانی*؛ کمال احمدی
مشاهده مقاله

18 اثر کشندگی سه حشره کش مختلف روی مرحله تخم، پوره و شفیره سفیدبالک نیشکر، در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
معصومه ضیائی*؛ پگاه کوه زاد محمدی؛ امین نیک پی
مشاهده مقاله

19 اثر کنه کشی آفت کش زیستی بر پایه گیاه سلمه تره معطر روی کنه قرمز اروپایی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبرز رامشگر*؛ جهانگیر خواجه علی
مشاهده مقاله

20 اثر کنه‌کشی برخی ترکیبات فسفولیپیدی گیاهان دانه روغنی روی کنه تارتن دولکه‎ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سبیکه اعظم پور؛ سعید محرمی پور*؛ علی احدیت؛ سهراب ایمانی
مشاهده مقاله

21 اختلاط سموم و اثرات سینرژیستی: با تمرکز بر مدیریت تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمزه جلمبادانی*؛ مهدی دسترنج
مشاهده مقاله

22 ارزیابی اثر آبامکتین، سولفور مایع و مخلوط آبامکتین و سولفور مایع روی کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فهیمه جلالی*؛ محمدعلی اکرمی؛ فائزه باقری
مشاهده مقاله

23 ارزیابی تاثیر سه حشره کش روی پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محوبه حسین خانی*؛ اصغر شیروانی؛ مهدی بصیرت؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

24 ارزیابی تاثیر مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton (Lep.: Gracillaridea)، بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه‌های مختلف مرکبات در شرایط آزمایشگاه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج*؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیائی
مشاهده مقاله

25 ارزیابی دو آفتکش گیاهی جهت کنترل شب پره شمشاد، Cydalima perspectalis Walker (Lep: Crambidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا کوه جانی گرجی*؛ محمد ابراهیم فراشیانی؛ سمیرا فراهانی؛ فرزانه کازرانی
مشاهده مقاله