عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ��������-������������ ������������
تعداد مقالات: 68

1 اثرات زیر‌کشند‌گی بایومایت روی پارامتر‌های تولیدمثلی و رشدی جمعیت کنه شکارگر Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا هواسی؛ کتایون خردمند*؛ هادی مصلی نژاد؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله

2 اثرات زیرکشندگی پیتون® روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نیلوفر سنگک ثانی بژگانی*؛ حمید قبادی
مشاهده مقاله

3 اثرات زیر کشندگی جدایه‌ی TV قارچ بیمارگر((Hypocreales: Clavicipitaceae Beauveria bassiana بر پارامترهای زیستی کنه‌ تارتن دو‌لکه‌ایTetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود حیدری؛ کتایون خردمند*؛ رضا طلائی حسنلوئی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

4 اثرات زیر کشندگی جدایه‌ی TV قارچ بیمارگر((Hypocreales: Clavicipitaceae Beauveria bassiana بر پارامترهای زیستی کنه‌ی شکارگرNeoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود حیدری؛ کتایون خردمند*؛ رضا طلائی حسنلوئی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

5 اثرات زیر‌کشندگی کنه‌کش سایفلومتوفن بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) روی خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهسا مرادی؛ کتایون خردمند*؛ هادی مصلی نژاد؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله

6 اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایندوکساکارب، لوفنورون و فلوبن‌دی‌آمید روی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا قادرپور*؛ کامران مهدیان؛ شهناز شهیدی
مشاهده مقاله

7 اثرات کشندگی و غیرکشندگی چند حشره‌کش روی زنبور Trichogramma brassicae در تخم های Tuta absoluta
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا نوزاد بناب*؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی
مشاهده مقاله

8 اثرات میزبان‌های مختلف گیاهی بر پارامترهای شکارگری کنه‌ی شکارگر Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
افسون آزادی قورت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ سیده زینب رحیمی*
مشاهده مقاله

9 اثر تراکم میزبان بر پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) روی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حانیه عطرچیان*؛ کامران مهدیان؛ محمدامین جلالی
مشاهده مقاله

10 اثر دود مایع و سرکه ی چوب روی کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، در شرایط صحرایی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین فرازمند*؛ محمد پازوکی؛ مجید نیک نژاد
مشاهده مقاله

11 اثر سینرژیستی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان Carum copticum در مدیریت Trogoderma granarium
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهرداد احمدی*؛ ستاره محمدسلیم؛ شیوا اصولی
مشاهده مقاله

12 ارزیابی اثرات ارقام مختلف گوجه‌فرنگی روی پارامترهای پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در برنامه‌های مدیریتی شب‌پره‌ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسرین حیدری؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ پروین اسدی*
مشاهده مقاله

13 ارزیابی اثرات زیرکشندگی کنه‌کش بایفنازیت روی پارامترهای شکارگری کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام رضایی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ پروین اسدی*
مشاهده مقاله

14 ارزیابی چند روش برای کنترل مگس میوه انبه در بخشهای جنوبی ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ملیحه خسروی*؛ نجمه صاحب زاده؛ سلطان رون؛ غلامرضا توکلی کرقند
مشاهده مقاله

15 ارزیابی خسارت بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella روی ارقام و لاین های چغندر قند
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابوالفضل رازینی*؛ هاجر پاکیاری؛ عباس ارباب؛ سعید واحدی
مشاهده مقاله

16 ارزیابی خسارت کمی و کیفی ناشی از ساقه‌خواران (Lepidoptera: Noctuidae) Sesamia spp. در دو رقم تجاری نیشکر
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امین نیک پی*؛ پیمان شرفی زاده؛ منصور بنادر؛ حمید کرد
مشاهده مقاله

17 ارزیابی رابطة درصد عددی و وزنی سن‌زدگی در دانه‌های گندم
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جعفر محقق نیشابوری*؛ آسیه ابوالحسنی
مشاهده مقاله

18 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف توت فرنگی نسبت به کنه Phytonemus pallidus fragariae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مصطفی معروف پور*؛ امین صادقی؛ ندا رستمی؛ مصطفی منصورقاضی
مشاهده مقاله

19 آماره‌های جدول زندگی زنبور پارازیتوئیدTrichogramma embryophagum (Hartig) (Hym.: Trichogrammatidae) روی شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
راحیل اسدی*؛ کاظم کهتری
مشاهده مقاله

20 اولین گزارش از کنترل پروانه زنبور مانند ) (Sesia tabaniformisبا استفاده از فرمون جنسی در فضای سبز
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا پرستار*؛ شیوا عباسپور؛ آزاده نوری اصل
مشاهده مقاله

21 برازش مدل‌های غیرخطی با نرخ ذاتی افزایش جمعیت سوسکCallosobruchus maculatus (Col.: Chrysomelidae) در زمان‌های مختلف تابش مایکروویو
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه جهانبازی*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ پروین اسدی
مشاهده مقاله

22 برآورد سطح زیان اقتصادی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) روی رز گلخانه‌ای در شهرستان یاسوج
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی حمید*؛ مصطفی حقانی؛ ولی اله بنی عامری؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

23 بررسی اثر ارقام مختلف پنبه بر تراکم جمعیت آفت زنجرک (Asymmetrasca decedens (Hem: Cicadellidae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عاطفه فیروزیزدی*؛ عیسی جبله؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ محمد سیرجانی
مشاهده مقاله

24 بررسی اثر آنزیم کلسترول اکسیداز روی ترجیح تخم‌ریزی شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(LEP, Gelechiidae) روی چند واریته گوجه فرنگی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمانه سلیمی*
مشاهده مقاله

25 بررسی اثر آنزیم کلسترول اکسیداز روی ترجیح تخم‌ریزی شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمانه سلیمی*
مشاهده مقاله