عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� ������������ ������-������������ ��������������
تعداد مقالات: 11

1 اثر رقم گندم، مقدار و زمان کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل بروموس (Bromus japonicus Thunb.)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور سارانی*؛ علی قنبری؛ محمد گلوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدعلی باغستانی میبدی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی اثر علف کش ها بر میزان عملکرد نخود پاییزه و انتظاری در استان کردستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدصالح منصوری*؛ مژگان ویسی؛ محمود مرادی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی تحمل نخود به پاراکوات از طریق آزمایش دوز-پاسخ
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ژیلا کویک*؛ ایرج طهماسبی؛ یوسف سهرابی؛ فرزاد حسین پناهی
مشاهده مقاله

4 بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز مهاجم آروم درشرایط آزمایشگاه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایمان جوربنیان*؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ محمد رضوانی
مشاهده مقاله

5 بررسی امکان اختلاط چند علف کش با کود و میزان تغییرات اسیدیته محلول سمپاشی در زراعت زعفران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید عباس پور*
مشاهده مقاله

6 بررسی پراکنش یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) مقاوم به مزوسولفورون- متیل + آیودوسولفورون-متیل- سدیم مفن‌پیر دای‌اتیل و سولفوسولفورون در مزارع گندم شهرستان شوشتر
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام الهی فرد*؛ ابوالفضل درخشان؛ حشمت اله زرین جوب
مشاهده مقاله

7 بررسی تاثیر علفکش پندی متالین بر کنترل علف‌های هرز پیاز در شهرستان میاندوآب
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر جعفرزاده*؛ علیرضا عطری
مشاهده مقاله

8 زیست سنجی پسماند علف کش های گندم در شرایط آب و هوایی کردستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هاوری کیانی*
مشاهده مقاله

9 کارآیی وجین دستی و علف‌کش‌های پاراکوات و گلایفوسیت در مقایسه با پیریدیت برای کنترل علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ژیلا کویک*؛ ایرج طهماسبی؛ یوسف سهرابی؛ فرزاد حسین پناهی
مشاهده مقاله

10 کاربرد علف کش های گلیفوسیت، ریم سولفورون و سولفوسولفورون برگل جالیز مزارع گوجه فرنگی در استان بوشهر
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرزاد کرم پور*
مشاهده مقاله

11 کنترل گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca pers.) با علف‌کش سولفوسولفورون در مزارع گوجه فرنگی استان هرمزگان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید سعید مدرس نجف آبادی*؛ مهدی مین باشی معینی؛ عبدالنبی باقری؛ مجید عسکری سیاهویی
مشاهده مقاله