عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ �������� ���� ��������������
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه آبیاری تحت فشار کانال یامچی دشت اردبیل
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مجید رئوف*؛ حبیبه اسدزاده
مشاهده مقاله

2 ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه کم فشار (هیدروفلوم) قوریچای دشت اردبیل
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مجید رئوف*؛ حبیبه اسدزاده
مشاهده مقاله