عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ���������� ���������������� ���������������� ������������ ����������������������� ������������ �� ���������� �������� ���� ������������ ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل سازوکارهای بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی در اراضی شالیزاری
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
امیر احمدپور*؛ مرتضی عسلی
مشاهده مقاله