عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 39

1 اثرات بازدارنده تقطیع و پراکندگی اراضی زراعی در فرایند توسعه روستایی ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
عقیل خالقی*؛ جعفر اباذری؛ نیر آقازاده الرد
مشاهده مقاله

2 اثرات قرق بر میزان تولید علوفه و پوشش تاجی گیاهان مرتعی در ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
شاهرخ محسنی*؛ کریم مهرورز مغانلو
مشاهده مقاله

3 استفاده از گیاهان دارویی عرصه‌های طبیعی چالش جدید برای جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
واقف عنایتی*؛ عزت اله اسفندیاری؛ سمیه نورمحمدی؛ علیرضا حضوری
مشاهده مقاله

4 اهمیت گیاهان دارویی ارسباران و امکان سنجی زراعت آنها به منظور صیانت از محیط زیست
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسن تیمورپور*؛ حسین بایرامی؛ علی رضا غفارزاده؛ عوض فروتن
مشاهده مقاله

5 اولین گزارش زنبور بذرخوار Bruchophagus kononovae Zerova, 1994 (Hym.: Eurytomidae) از ایران و بررسی خسارت آن
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سید علی اصغر کلانتری*؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ حسین لطفعلیزاده؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی
مشاهده مقاله

6 اولویت بندی عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه کارشناسان اداره کل امور عشایر استان
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
مهدی ایمانی*؛ علیرضا حضوری؛ سید محمد حسن آل هاشم
مشاهده مقاله

7 بــررسی اثرات حفاظت و مدیریت آب و خاک در بیومس تولیدی گراس و لگوم در مراتع ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
کریم مهرورز مغانلو*؛ شاهرخ محسنی
مشاهده مقاله

8 بررسی الگوی رشد تعدادی از توده‌های بومی اسپرس بر اساس شاخص‌های فیزیولوژیکی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سید علی موسوی زاده*؛ جمال رضوانی؛ فرید نورمند مؤید
مشاهده مقاله

9 بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه ارزن بر صفات جوانه زنی شاهی، شنبلیله وریحان
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
زهره کریمی*
مشاهده مقاله

10 بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع صفات مورفولوژیکی در گونه Elymus tauri
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ احمد رزبان حقیقی
مشاهده مقاله

11 بررسی تاثیر چرای دام برپوشش گیاهی مراتع ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمد خانی چایکندی*؛ عظیم عباسلو
مشاهده مقاله

12 بررسی تاثیر دما (متناوب و ثابت) بر جوانه‌زنی بذر سه گونه گندمی یکساله
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حامد عبدلی*؛ مهدی عابدی؛ رضا عرفانزاده
مشاهده مقاله

13 بررسی تاثیر نوسانات دمایی بر جوانه زنی بذر دو گونه گندمی چندساله .Melica ciliata L و .Poa bulbosa L
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حامد عبدلی*؛ مهدی عابدی؛ رضا عرفانزاده
مشاهده مقاله

14 بررسی تیپ های مرتعی حوزه عاشقلو(ارسباران)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول رنگ آوران*؛ جمشید یاراحمدی؛ محمد خانی چایکندی؛ طاهره حیدری؛ منوچهر خانبابائی
مشاهده مقاله

15 بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاری و معرفی مناسبترین ژرم پلاسم Thymus برای مناطق شمالغربی ایران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علی صمدزاده*؛ جابر شریفی؛ حسن مداح عارفی؛ داود علیقلیزاده
مشاهده مقاله

16 بررسی تولید، تنوع و غنای گونه و ارتباط آن با برخی از عوامل محیطی در چمنزارهای کوهستانی استان اردبیل
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
جابر شریفی*؛ یونس رستمی کیا؛ داود علیقلیزاده
مشاهده مقاله

17 بررسی جمعیت های مهمترین پهن برگان علوفه ای چند ساله در استان اردبیل
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یونس رستمی کیا؛ جابر شریفی؛ علی حسینی فر
مشاهده مقاله

18 بررسی سازگاری گونه‌های مختلف مرزه (Satureja) موجود در منطقه ارسباران و کوه‌های سهند به همراه سایر گونه‌های موجود در کشور در شرایط اهلی شده استان آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
فرید نورمند مؤید*؛ اکبر عبدی قاضی جهانی؛ جواد شیخ زاده
مشاهده مقاله

19 بررسی عوامل اکولوژیکی موثر در تالاب های کوهستانی سبلان (مطالعه موردی: تالاب های شیب های شمالی و شرقی سبلان)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
جابر شریفی*؛ عادل جلیلی؛ فرزانه عظیمی مطعم
مشاهده مقاله

20 بررسی وابستگی تغییرات وضعیت مراتع ارسباران به رطوبت خاک درچهارسال متوالی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمد خانی چایکندی*؛ رسول رنگ آوران؛ منوچهر خانبابائی
مشاهده مقاله

21 پراکنش و دامنه ی میزبانی سوسک بذر خوار ( (Col.: Brochidae Bruchidius lukganovischi در استان اردبیل
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
داود علیقلیزاده*؛ سید ابراهیم صادقی؛ جابر شریفی
مشاهده مقاله

22 تأثیر تاج‌پوشش درختچه زرشک Berberis integerrima بر تنوع و تراکم بانک بذر خاک
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علی اصغر شایسته پالای*؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا
مشاهده مقاله

23 تأثیر سیستم چرای کوتاه‌مدت بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی گیاهی در مراتع سارال کردستان
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
کاظم ساعدی*
مشاهده مقاله

24 تاثیر مدیریت اراضی بر ترسیب کربن خاک در مراتع کجور نوشهر
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
نسترن آرمات*
مشاهده مقاله

25 جمع‏ آورى و شناسایى ژرم پلاسم اسپرس ارسباران با هدف استفاده در اصلاح اسپرس مقاوم به سرما و خشکى
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمدباقر خورشیدی بنام*؛ رسول کنعانی نوتاش
مشاهده مقاله