عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� �� ���������� ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 76

1 اثر Micrococcus yunnanensis بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه و تغذیه‌‌ شب‌پره‌ مینوز گوجه‌فرنگی (Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta در شرایط گلخانه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه زمانی*؛ کامبیز مینایی؛ هاجر زمانی
مشاهده مقاله

2 اثرات زیرکشندگی فلوبندیامید (تاکومی) روی پارامترهای تولیدمثلی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایلین رسایی*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

3 اثرات ضد قارچی برخی از عصاره‌های گیاهی بر رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیده مهسا عبدی گرمستانی*؛ سیده مهسا عبدی گرمستانی
مشاهده مقاله

4 اثرات غنی سازی برگ توت با مکمل غذایی ‏ARI POIVIT‏ بر پارامترهای بیولوژیکی و شاخصهای اقتصادی کرم ‏ابریشم ‏Bombyx mori L.‎‏ در دزفول ایران‎ ‎
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
روح الله رجبی*
مشاهده مقاله

5 اثر باکتری‌های ریزوسفر در بیوکنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی گندم ایجاد شده توسط قارچFusarium culmorum
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه مقدم دیمه*؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری
مشاهده مقاله

6 ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم اسپیرومسیفن روی کارایی بیولوژیک کنه‌ی شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رویا عزیزی نثار*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ فهیمه رجایی
مشاهده مقاله

7 ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم تیوسیکلام (اویسکت) روی پارامترهای دموگرافیک زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رویا عزیزی نثار*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ زهره رضائی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

8 ارزیابی تحمل به شوری و خشکی در گیاه خیار با استفاده از برخی استرین‌های سودوموناس فلورسنت و باسیلوس سوبتیلیس
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبا فتحی*
مشاهده مقاله

9 ارزیابی تنوع ژنتیکی وخصوصیات فنوتیپی جدایه های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته دار در استان قم
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
افشین اربابی*
مشاهده مقاله

10 ارزیابی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در ارقام مختلف برنج تحت تنش عامل بلایت باکتریایی برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae در شرایط گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مائده اکبری بین کلایی*؛ رسول رضائی؛ حبیب اله چاره گانی
مشاهده مقاله

11 ارزیابی مقاومت پایه‌های پیوندی گوجه‌فرنگی به بیماری پژمردگی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه مولاقلیزاده*؛ حسین صارمی؛ رامین حاجیانفر
مشاهده مقاله

12 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های جدید ذرت دانه ای در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی و مطالعه تاثیردو قارچ‌کش تیابندازول و تیوفانات متیل بر کنترل بیماری
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه عرب مفرد*؛ امیر ذوالفقاری؛ سیدافشین مساوات
مشاهده مقاله

13 ارزیابی مولکولی تاثیر نانو ذرات نقره بر فلور باکتریایی خاک فراریشه پنبه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم کریمی*
مشاهده مقاله

14 استخراج دی بوتیل فتالات از متابولیت‌های‌ ثانویه Trichoderma atroviridae (6022) با استفاده از نانو‌فناوری
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مائده شهیری طبرستانی*؛ علیرضا امیری
مشاهده مقاله

15 افزایش فعالیت آنزیم‌های دفاعی در پاسخ به کاربرد برخی مواد القا کننده‌ مقاومت در گیاهان گوجه‏ فرنگی آلوده به پژمردگی فوزاریومی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا قاسمی*؛ علی ویانی
مشاهده مقاله

16 اولین گزارش از خسارت شب پره برگخوار Streblote helpsi (Lasiocompidae) روی درختان حرا (Avicennia marina) در جنوب ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم مصلحی*؛ فاطمه کوه پیما؛ امید ذاکری
مشاهده مقاله

17 بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره آبی گیاه نی بر روی عوامل بیماری بلاست مرکبات
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جاوید جهانفر*؛ فرید بیکی؛ محمود تاجبخش
مشاهده مقاله

18 بررسی اثر استرپتومیست‌های جدا شده از ریزوسفر گوجه‌ فرنگی بر قارچ Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آرش وفایی*؛ کیوان بهبودی؛ آرش جعفری
مشاهده مقاله

19 بررسی اثر بازدارندگی روغن میخک از جوانه زنی و رشد قارچ خسارتزای Botrytis cinerea
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آزاد عمرانی*؛ وحید بیات؛ امید اتقیا؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

20 بررسی اثر باکتری بیمارگر حشرات Bacillus thuringiensis در بیوکنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سونیا سیفی*؛ روح الله شریفی؛ کیوان بهبودی؛ جیمز شپلیگ
مشاهده مقاله

21 بررسی اثر بیوپرایم بذر گندم با Bacillus subtilis UTB96 در افزایش شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در مزرعه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن ساسانی*؛ مسعود احمدزاده
مشاهده مقاله

22 بررسی اثر پراکسید هیدروژن در کنترل پوسیدگی نرم و کپک خاکستری گوجه فرنگی Solanum lycopersicum
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
موسی مقصودی*؛ حشمت اله امینیان؛ نرگس فلاحی چرخابی؛ رضا صادقی
مشاهده مقاله

23 بررسی اثر حشره کشی چند عصاره گیاهی روی پسیل پسته Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) در منطقه شاهرود
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آزاده مهدویان*؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ احمد دزیانیان
مشاهده مقاله

24 بررسی اثر دوازده آفت‌کش‌ توصیه‌شده برای مزارع برنج روی سن شکارگرAndrallus spinidens در شرایط آزمایشگاه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آرزو یوسفی پرشکوه*؛ جعفر محقق‌نیشابوری؛ یونس کریم‌پور؛ جلال شیرازی
مشاهده مقاله

25 بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره ابی گیاه بومادران (Achillea santolina) و پوست میوه انار (Punica granatum) بر تعدادی باکتری بیمارگر گیاهی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه یوسفی کوپائی*
مشاهده مقاله