عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������������� ���� ��������������������� �������� �� ��������������� ��������������������� ���� ������������ ����������
تعداد مقالات: 20

1 ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری همراه با بادامکاریهای دیم در خط رویشی زاگرس در ترسیب کربن اتمسفری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ محمد قیطوری؛ مهران زند؛ مسعود گودرزی؛ رضا بیات؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

2 ارزیابی اقتصادی بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی سیمپلکس
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حسین خالدیان*؛ داود نیک کامی؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.2 K)

3 ارزیابی تحقیقات انجام‌شده در خصوص محاسبه تلفات انرژی در بندهای آبخیزداری گابیونی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
آروین سروری مقدم؛ سید حسین رجائی*؛ سید هاشم حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

4 ارزیابی مورفولوژیکی تغییرات خطوط ساحلی خور بساتین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پیمایش های میدانی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علیرضا حبیبی*؛ حمید داودی؛ محمدرضا غریب رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (704.76 K)

5 اصول و شاخص های پایش در مدیریت جامع حوزه های آبخیز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
پرویز گرشاسبی*؛ مریم حسین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.4 K)

6 اهمیت نرخ خاکزایی و فرسایش قابل تحمل خاک از منظر تصمیم‌سازی و عملیاتی در حوزه مدیریت جامع آبخیزهای کشور
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حمید رضا پیروان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.1 MB)

7 برآورد رطوبت سطحی خاک با استفاده از شاخص LST تصاویر ماهواره‌ای لندست8 (حوزه گاو دره سنندج)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
باقر قرمزچشمه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

8 بررسی اثر اندازه سلول مدل رقومی ارتفاعی بر صحت شبیه‌سازی رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
باقر قرمزچشمه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (957.41 K)

9 بررسی تاثیر بیوچار و ‌کمپوست زباله شهری بر گیاه پالایی خاک آلوده به سرب
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فاطمه محب زاده؛ بابک متشرع زاده*؛ محمد جعفری؛ مریم صفاری امان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (757.08 K)

10 بررسی کارایی الگوریتم بهینه ساز واسنجی خودکار تکامل رقابتی جامع در شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدرضا محمدی وند*؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ فرشته مدرسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.09 K)

11 بررسی و تعیین سطوح اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از فن آوری RS و GIS
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
ریحانه بهادر*؛ سید علی المدرسی؛ سید زین العابدین حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (814.62 K)

12 پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
آرزو بخشی دم او؛ علی گل کاریان*؛ ابوالفضل مساعدی؛ علیرضا راشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

13 پهنه‌بندی برخی خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار و GIS (مطالعه موردی: مراتع هراز)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
منصوره کارگر*؛ علی طاهری؛ حامد فرضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (707 K)

14 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مطالعه موردی: حوزه هومیان سیمره
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
طاهر فرهادی نژاد*؛ محمد امین گراوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

15 تحلیل عدم قطعیت برآرود بارش مدل‌های اقلیم جهانی در حوضه سواحل جنوبی دریای خزر
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فاطمه جعفرزاده*؛ باقر قرمزچشمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (896.87 K)

16 تهیه مدل مفهومی‌چینه‌ای نهشته‌های کواترنر و سنگ‌کف آبخوان جم استان بوشهر با استفاده از مدل‌ GMS
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علی جعفری*؛ رسول مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (811.43 K)

17 سیستم هوشمند آبیاری و تشخیص نشت منبع آب
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فاطمه امجدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.28 K)

18 شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه با کاربرد بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم جستجو الگو در مدل بیلان آب AWBM
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدرضا محمدی وند*؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ فرشته مدرسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (670.79 K)

19 قابلیت های برنامه HEC-GeoHMS در استخراج پارامترهای مهم حوزه آبخیز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
پروانه محمودی*؛ مجید حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.54 MB)

20 مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکی مفهومی یکپارچه در شبیه‌سازی رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
روژین دلپسند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.81 K)