عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 89

1 آبیاری قطره ای نواری در زراعت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ابراهیم دهقانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.91 K)

2 اثرات سن و تعداد بوته بر عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی در نظام فشرده بوم شناختی برنج (SRI)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ثریا باغی تبار فیروزجانی؛ رحمت عباسی؛ یوسف موسوی طغانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

3 اثر سیستم های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ندیمه شجاعی لنگری؛ سعید نادری؛ اسماعیل یساری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.12 K)

4 اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر روی انتقال مجدد ماده خشک در کشت مکانیزه برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
سودابه اسماعیل زاده؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (493.17 K)

5 اثر کم آبیاری در کشت نشایی برنج در فارو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
بهروز عرب زاده؛ ایمان عشقی؛ مصطفی یوسفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.61 K)

6 اثر محلول پاشی روی و فسفر بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دو رقم برنج بومی (هاشمی) و اصلاح شده (گیلانه)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
شهرام محمودسلطانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ محمدتقی کربلایی آقا ملکی؛ مسعود کاوسی؛ مریم پیکان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (401.02 K)

7 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن با فاصله کاشت بر عملکرد لاین های کیفی برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
محمدتقی کربلایی؛ صاحب سودایی مشابی؛ علی محدثی؛ محمد خجسته فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.52 K)

8 ارزیابی اثر سایه اندازی در مرحله پر شدن دانه بر عملکرد برنج (رقم شیرودی)تحت مقادیر متفاوت کود نیتروژنه
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (450.73 K)

9 ارزیابی ارقام و لاین های منتخب از توده های بومی برنج استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
لطفعلی لطفی؛ احمد رمضانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.47 K)

10 ارزیابی بیلان انرژی در سیستم زراعت برنج شهرستان آستانه اشرفیه
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
سمیه پیروز؛ رضا اسفنجاری کناری؛ طاهره تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.54 K)

11 ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در سامانه های زراعی متداول، کم نهاده و ارگانیک برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
رحمان عرفانی؛ همت اله پیردشتی؛ رحمت عباسی؛ هدی آبادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.99 K)

12 ارزیابی روابط صفات و گروه بندی در لاین های پیشرفته برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
الناز خلیل خلیلی؛ غفار کیانی؛ کمال کاظمی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (589.4 K)

13 ارزیابی ظرفیت ژنتیکی تعدادی از ارقام بومی و اصلاح شده برنج جهت تشخیص لاین های نگهدارنده نرعقیمی و برگرداننده باروری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
عمار افخمی قادی؛ راحله خادمیان؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (657.91 K)

14 ارزیابی عملکرد و صفات زراعی ژنوتیپ های برنج متحمل به تنش شوری خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
مجید ستاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.31 K)

15 ارزیابی لاین های جهش یافته زودرس برنج با روش GGEBiplot
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
مریم حسینی چالشتری؛ فاطمه دانیالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.5 K)

16 ارزیابی مدل های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت جوانه زنی چهار رقم برنج نسبت به دما
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
مریم حسینی چالشتری؛ شهرام نظری؛ صالح محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (650.86 K)

17 ارزیابی مقایسه ای ظرفیت مزرعه ای و راندمان ماشین های نشاءکار برنج سوارشونده و راه رونده در پادلینگ های یکسان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
بهزاد بخشی؛ فاطمه بخشی؛ رضا طباطبائی کلور؛ حمید آقا گل زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (990.92 K)

18 ارزیابی واکنش علف های هرز و عملکرد دانه نژادگان های برنج به علف کش ها در سیستم کشت مستقیم
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
مریم رجبیان؛ جعفر اصغری؛ محمدرضا احتشامی؛ بیژن یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.7 K)

19 اصلاح و تولید لاین جدید کیفی برنج ( 5-H )حاصل از طارم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
غفار کیانی؛ محمد سیه چهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.02 K)

20 افزایش بهره وری آب و کاهش هزینه تولید با کشت مستقیم برنج بروش خشکه کاری در استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
احمد مازندرانی؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (361.46 K)

21 برآورد تبخیر-تعرق واقعی اراضی شالیزاری با استفاده از سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: شهرستان ساری)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
محمد امین قلعه نوی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ نوید نبوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (713.88 K)

22 بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری بر مقدار آب مصرفی و بهره وری آب در برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
ثریا باغی تبار فیروزجانی؛ رحمت عباسی؛ یوسف موسوی طغانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.97 K)

23 بررسی اثرات کم آبیاری تنظیم شده درخشکه کاری برنج رقم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
بهروز عرب زاده؛ مصطفی یوسفیان؛ ایمان عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.08 K)

24 بررسی اثر بخاردهی شلتوک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی برنج رقم فجر
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
عاصفه لطیفی؛ کبری تجددی طلب؛ رضا اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (667.13 K)

25 بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هجدهمین همایش ملی برنج کشور
چیمن صیادی؛ علیرضا کرباسی؛ محمود قربانی؛ محمود صبوحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.99 K)