عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 131

1 اثرات لستین سویا جیره غذایی بر عملکرد رشد و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
منصور طرفی موزان زاده؛ خالق مانعی؛ امین اوجی فرد؛ احمد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (647.77 K)

2 اثر استفاده از اسیدهای آلی و مکانیسم عمل آنها در تغذیه میگو
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
آیدا جعفری صیادی؛ فاطمه فداکار ماسوله؛ امیر هادی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.97 K)

3 اثر استفاده از ناپلی آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک Pediococcus pentosaceusو Bacillus subtilisدر پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) روی شاخص های ایمنی و مقاومت در برابر چالش های استرس زای محیطی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
تیرداد مقصودلو؛ عبدالرحیم پذیرا؛ اسماعیل عاشوری نژاد تاسنده؛ طاهره باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.23 K)

4 اثر انجماد در دمای 18- درجه سانتیگراد بر ترکیبات تقریبی بافت عضله میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
آذرماه غلامپور؛ عبدالرحیم مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (473.37 K)

5 اثر پروبیوتیک Aquastar pond صنعتی بر رشد پست لاروهای میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
بهزاد صفدریان؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ مرتضی سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.23 K)

6 اثر پروبیوتیک Aquastar pond صنعتی بر روی پارامترهای کیفی پست لاروهای میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
بهزاد صفدریان؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ مرتضی سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.98 K)

7 اثر جیره غذایی حاوی پروپیونیک اسید بر بیان ژن های درگیر در سیستم ایمنی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vanammei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
سجاد پورمظفر؛ حسین رامشی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ محمد رضا زاهدی؛ شهرام صیدمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (801.7 K)

8 اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر آنزیم های آنتی اکسیدانتی میگوی پاسفیدغربی (Litopenaeus vannamei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
نعیم پورمحمد؛ وحید یاوری؛ محمد موسوی؛ محمد ذاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (127.16 K)

9 اثر سطوح مختلف شوری بر دفاع آنتی اکسیدانی در میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
صفورا خدادادی؛ امیر پرویز سلاطی؛ محمود نفیسی؛ حمید محمدی آذرم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.53 K)

10 اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida )بر فعالیت آنزیم های گوارشی و فراسنجه های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vanname)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
زهرا امینی خویی؛ پریا کبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.9 K)

11 اثر عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck )بر فعالیت آنزیم های گوارشی و فراسنجه های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
پریا اکبری؛ زهرا امینی خویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (724.46 K)

12 ارزیابی اثرات ضد باکتریایی کیتوزان محلول تهیه شده از ضایعات میگو پاسفید ( Litopenaeus vannamei)بر برخی از باکتری های بیماریزای انسانی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده؛ مرضیه رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (127.89 K)

13 ارزیابی تاثیر بادهای غالب بر روی صید میگوهای تجاری استان هرمزگان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
محمد درویشی؛ سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ غلامعلی اکبرزاده چماچائی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ آرزو وهاب نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (712.09 K)

14 ارزیابی ترکیبات آروماتیک چند حلقه ایی (PAHs) در آّب های ساحلی خلیج فارس- بوشهر (کانال سلطانی)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
پریسا حسین خضری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709.71 K)

15 ارزیابی خطر فاکتور های فیزیکی و شیمیایی آب استخر های پرورش میگوی سایت تیاب هرمزگان بعنوان عامل مستعد کننده بیماری ویروسی لکه سفید میگو (WSD)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
کورس رادخواه؛ محمد رضا مهرابی؛ غلامعلی اکبر زاده؛ علی محمدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.13 K)

16 ارزیابی روابط غذائی گونه های غالب درمناطق نوزادگاهی میگو خوران هرمزگان (خور های خمیر و لافت)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
سیامک بهزادی؛ محمد درویشی؛ علی سالارپوری؛ فرشته سراجی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ آرزو وهاب نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.05 K)

17 ارزیابی شرایط آلودگی و بوم شناسی مناطق نوزادگاهی میگو با استفاده از آزمون مؤلفه های اصلی (خور لافت)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
سیامک بهزادی؛ غلامعلی اکبرزاده چماچائی؛ محمد درویشی؛ علی سالارپوری؛ لیلی محبی نوذر؛ فریدون عوفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (717.07 K)

18 ارزیابی کیفیت رسوبات زیستگاه های میگوی مجاور با سواحل بندر عباس با استفاده از برخی شاخص های اکولوژیک
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
شهره رشیدی؛ کیوان اجلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.13 K)

19 ارزیابی مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریا بر صنعت پرورش میگو جنوب کشور
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
فریدون عوفی؛ مهناز ربانی ها؛ خسرو آیین جمشید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (701.67 K)

20 ارزیابی و امکان سنجی- پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei )در استخرهای خاکی اراضی شمال شهرستان بهشهر استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
مجید رضائی مایانی؛ محمد ناظری عبدالملکی؛ عباس اسماعیلی ملا؛ محمدعلی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (337.27 K)

21 اساس تکنولوژی بیوفلاک (توده ساز زیستی): تنظیم نسبت کربن به نیتروژن
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
محمد حسین خانجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (478.52 K)

22 استخراج آستاگزانتین از ضایعات میگو پاسفید ( Litopenaeus vannamei ) با تلفیقی از روش های میکروبی و شیمیایی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
رضا صفری؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ علی اکبر عرب احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.77 K)

23 استخراج کیتوزان از ضایعات میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei ) با استفاده از روش میکروبی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
رضا صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.54 K)

24 استرپتوکوکوس؛ تهدیدی برای استخرهای دو منظوره میگو وانامی و ماهی قزل آلا
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
بهروز قره وی؛ سید مرتضی حسینی؛ عبدالله حق پناه؛ نیاز محمد کر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (471.3 K)

25 استفاده از جلبک اسپیرولینا در تغذیه میگو
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ چهارمین همایش ملی میگو
آیدا آذرشاه؛ مرضیه موسوی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.62 K)