عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری نوزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، علوم علفهای هرز ایران و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
محل برگزاری موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر اجرایی دکتر علی رضوانی
دبیر علمی دکتر کاوه بنانج
سال برگزاری 1389
معرفی
تعداد مقالات: 1,685

1 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

2 Cadophora malorum گونه ای جدید از قارچهای گروه Phialophora-like برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی داوری؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.59 K)

3 Colletotrichum lagenarium عامل آنتراکنوز خیار در گلخانه های یاسوج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبا قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.97 K)

4 Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی طوقه و مرگ بوته های توت فرنگی در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
امین علیان؛ وحید خسروی؛ زهرا صفری عربی؛ علی زمان میرآبادی؛ محمد امان زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (80.09 K)

5 Neofusicoccum parvam و Diplodia seriuta همراه با بیماری زوال مو در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید محمدی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی؛ دوید گراماخه؛ جوزف ارمنگول
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.77 K)

6 (Oodera monstrum Nikol''skaya, 1952 (Hym.: Pteromalidae گزارش جدید جنس و گونه برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد ناظمی رفیع؛ حسینعلی لطفعلی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (80.33 K)

7 phaeoacremonium inflatipes بعنوان عامل بیماری پتری مو در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید محمدی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.22 K)

8 pseudovirgaria جنس هیفومیست جدید همراه با اردینیوم های عوامل ایجاد کننده زنگ بر روی گونه های گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی ارزنلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.38 K)

9 ,Radulidium جنس هیفومیست جدید همراه با پستول های Puccinia allii و همزیست پشه های گالزا (L asioptera ar undinisl)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی ارزنلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.25 K)

10 Rhizopycnis vagum روی ریشه پیاز در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهه ربیعی مطلق؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ حمید روحانی؛ بهروز جعفرپور؛ وحید جهانبخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.1 K)

11 Uromyces eurotiae گزارش جدیدی برای میکوبیوتای زنگ های ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فائزه علی آبادی؛ سعید رضایی؛ مهرداد عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.36 K)

12 آیا مهاجرت و سرما ذخایر انرژی سن گندم را تغییر میدهد؟
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اعظم امیری؛ علیرضا بندانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.43 K)

13 اتیولوژی سوختگی برگ بادام در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر صحراگرد؛ قباد بابایی؛ سودابه فتاحی؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محسن تقوی؛ محمد صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (89.65 K)

14 اثر Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium orysporam f.sp. radicis-cucumerinum
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حدیث یوسفی؛ نوازاله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی؛ منصوره میر ابوالفتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.07 K)

15 اثرات Bora-care و ترکیب Bora care+ furfural روی موریانه (Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رقیه خدادادیان؛ بهزاد حبیب پور؛ محمدسعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.33 K)

16 اثرات Pythium ultimum بر سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه در گلرنگ
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عاطفه میرزائیان؛ محمدهادی پهلوانی؛ اسماعیل رضوی؛ راحله مقصودلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.85 K)

17 اثرات باقیمانده چهار ترکیب حشره کش علیه سن شکارگر(Dicyphus tamaninii Wagner (Hem.: Miridae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا زمانی؛ کمال احدی؛ الهام سالاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.48 K)

18 اثرات بیوشیمیایی حشره کشهای ابامکتین و ایمیداکلوپرید بر کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه احمدی؛ عباس خانی؛ محمد قدمیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (100.25 K)

19 اثرات تاریخ و عمق کاشت بر شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی در ارقام نخود
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ داریوش صفایی؛ غلامحسین احمدی؛ جواد اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.48 K)

20 اثرات جانبی حشره کش کلرپایریفوس بر تخم های کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsan در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.8 K)

21 اثرات جانبی حشره کشهای ابامکتین و ایمیداکلوپرید بر پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه احمدی؛ عباس خانی؛ محمد قدمیاری؛ قدیر نوری فنبلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.72 K)

22 اثرات حشره کشی اسانس برخی از گیاهان دارویی روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassica L. (Hemiptera: Aphididae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نجمه معتضدیان؛ سلطان رون؛ علیرضا بندانی؛ مریم آل عصفور؛ غلامرضا نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.13 K)

23 اثرات حشره کشی اسانس سه گیاه دارویی استان هرمزگان روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (F
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهرنوش نیکویی؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.34 K)

24 اثرات حشره کش اسانس گیاهان زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) و زنیان (Carum copticum C.B. Clarke) روی شب پره ارد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرسده خدادوست؛ سعیده محرمی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.8 K)

25 اثرات خاک تیمار شده با اسید بوریک روی مرگ و میر فعالیتهای تونل زنی و تغذیه ای موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae در شرایط ازمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب فتح اللهی؛ بهزاد حبیب پور؛ فرحان کچیلی؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.2 K)