عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 150

1 اثرات دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر روی عملکرد کمی و کیفی سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
جواد حمزه ئی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.88 K)

2 اثرات علف کش ها بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سویا (Glycine max)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد نبوی محلی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.2 K)

3 اثر آللوپاتی اسانس زیره سیاه (Bunium persicum) بر جوانه زنی بذور سه گونه علف هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدحسن راشد محصل؛ لیلا علیمرادی؛ مجید عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.23 K)

4 اثر بازدارندگی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) بر رشد توتون (Nicotiana tabacum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
زهیر یعقوبی اشرفی؛ احمد رهبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.44 K)

5 اثر تناوب سورگوم - گندم و مدیریت قبل از کشت بر کنترل بروموس (Bromus japonicus) در مزارع گندم (Triticum aestivum) سیستان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
منصور سارانی؛ اسکندر زند؛ موسی فرزانجو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.77 K)

6 اثر تناوب گیاهان زراعی بر مدیریت اکولوژیک جوامع علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
امیر آینه بند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (161.98 K)

7 اثر خراش دهی پوسته بذر و GR60 روی جوانه زنی بذور دو گونه گل جالیز Orobanche aegyptiaca و O. cernua
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیروس حسن نژاد؛ سید جواد زاد؛ حسن محمد علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.63 K)

8 اثر درجه حرارت و غلظت GR60 بر جوانه زنی بذر گل جالیز (Orobanche aegyptiaca)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
منوچهر جم نژاد؛ محمد علی باغستانی؛ جواد زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.44 K)

9 اثر رقابت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک ذرت (Zea mays)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
کاوه شیبانی؛ محمد علی باغستانی؛ سعید صوفی زاده؛ علیرضا عطری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.25 K)

10 اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز سس (Cuscuta sp.) و تاج خروس (Amaranthus sp.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
زهیر یعقوبی اشرفی؛ فریبا میقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.23 K)

11 اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (Triticum aestivum) بر میزان خسارت خردل وحشی (Sinapis arvensis)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدی راستگو؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.9 K)

12 ارزیابی پاسخ جو زراعی (Hordeum vulgare) به گراس کش های انتخابی گندم (Triticum aestivum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدرضا جمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.76 K)

13 ارزیابی پویایی بانک بذر علف های هرز در نظام های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب های زراعی مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
لیلا علیمرادی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد زارع فیض آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.11 K)

14 ارزیابی پویایی جمعیت علف های هرز در نظام های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب زراعی مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
لیلا علیمرادی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد زارع فیض آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.11 K)

15 ارزیابی تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر مدیریت علف های هرز کنف (Hibiscus cannabinus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
آذر ماکنالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.6 K)

16 ارزیابی روش های کنترل علف های هرز باغات مرکبات مازندران
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
عیسی ناظریان؛ بتول صمدانی؛ بیژن مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.2 K)

17 ارزیابی سریع بروز مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات با استفاده از روش زیست سنجی بذر در پتری
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه بناکاشانی؛ اسکندر زند؛ حسن محمدعلیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.63 K)

18 ارزیابی شاخص های رشد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum) در شرایط با و بدون علف هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه خالقی؛ اسکندر زند؛ آژنگ جاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.52 K)

19 ارزیابی شیوه های مختلف کنترل شیمیایی علف های هرز در مزارع سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد حسن هادیزاده؛ لیلا علیمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.69 K)

20 ارزیابی ضریب استهلاک نور ذرت (Zea mays) در طبقات مختلف کانوپی ذرت در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
اصغر رحیمی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ امیر قلاوند؛ مجید پوریوسف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.62 K)

21 ارزیابی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
آذر ماکنالی؛ زینب علی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163 K)

22 ارزیابی کارایی علف کش های گروه سولفونیل اوره در ذرت دانه ای (Zea mays)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدحسن هادیزاده؛ لیلا علیمرادی؛ محمد فریدون پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.99 K)

23 آزمایش مخلوط برخی از علف کش ها با روغن های معدنی جهت کارآیی بیشتر در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
داریوش قنبری بیرگانی؛ مصطفی حسین پور؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پرویز شیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.32 K)

24 افت عملکرد دانه، شاخص برداشت و میزان کلروفیل برگ پرچم گندم (Triticum aestivum) در اثر رقابت بخش های هوایی و زیر زمینی یولاف وحشی (Avena fatua) در تراکم های مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرشاد سرخی لله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عزیز جوانشیر؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ سعید زهتاب سلماسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.34 K)

25 برآورد خسارت اقتصادی انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) به محصول سیب زمینی (Solanum tuberosum) استان همدان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ اولین همایش علوم علفهای هرز ایران
آژنگ جاهدی؛ علی محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.42 K)